Oznamy

Slovenský zväz včelárov podpísal Memorandum o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva

Vážené včelárky, včelári

predseda SZV Ing. Milan Rusnák dňa 23.11.2020 podpísal  s Vojenskými lesmi SR Memorandum o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva.

Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p. si uvedomujú svoje významné postavenie v lesnom hospodárstve, majú záujem na zvýšení spolupráce v posilnení biodiverzity  a najmä v ekologickom a hospodárskom využívaní lesov a v spolupráci so SZV aj na podpore chovu včelstiev a výrobe včelích produktov s mimoriadnou svetovou kvalitou.

Spolupráca v rámci tohto Memoranda medzi stranami má zabezpečiť najmä:

 1. Spoločný postup pri podpore včelárstva (materiálne, technicky, propagačne a pod.) pri súčasnej podpore racionálneho a ekologického lesného hospodárstva.
 2. Zvýšenú aktivitu vo výrobe včelích produktov pre dočasné umiestnenie včelích čeľadí na území vojenských obvodov, území slúžiacich pre potreby obrany štátu a území obhospodarovaných VLM SR, š. p.
 3. Výsadbu sadeníc nektárodajných stromov, napríklad pri realizácii náhradných výsadieb pre potreby včelárov.
 4. Spoločný postup pri legislatívnych úpravách v oblasti poľovníctva, rybárstva, poľnohospodárstva a včelárstva.

 

Štátny podnik sa taktiež rozhodol prostredníctvom transparentného účtu prispieť finančne sumou 10,- € na včeliu rodinu (po splnení podmienok VLM SR š.p.)

Žiadosť o umiestnenie včelstiev na pozemkoch VLM SR š.p. adresovaná miestne príslušnej organizačnej zložke VLM SR, š. p. (príslušný odštepný závod) musí obsahovať:

 • požadovanú lokalitu umiestnenia včelstiev,
 • register farmy z CEHZ,
 • protokol o skúške k bakteriologickému vyšetreniu včelstiev,
 • počet včelstiev,
 • spôsob umiestnenia včelstiev,
 • dĺžku predpokladaného obdobia umiestnenia včelstiev,
 • včelár je povinný po umiestnení včelstiev ich označiť registračnou tabuľou vydanou SZV,
 • nahlásenie motorových vozidiel a ďalších osôb pomáhajúcich pri starostlivosti o včelstvá.

Organizačné zložky VLM SR, š. p. (kam doručiť žiadosť)

G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou

Všetky informácie o premiestnení včelstiev do VLM SR, š. p. nájdete aj na stránke: https://www.vlm.sk/vcelarstvo#memorandum

 

Celé znenie Memoranda nájdete tu: Memorandum o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva

Related Posts