Obežníky SZV Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 31/2020 – Usmernenie k odvodu členských príspevkov na rok 2021

Vážení včelári, včelárky.

V zmysle Stanov SZV §5 bod 2 písmeno d), členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok.

Členský príspevok na rok 2021 bol schválený VV SZV dňa 18.10.2020. Výška členského príspevku na 1 včelstvo je vo výške 0,77€ podľa počtu včelstiev v CEHZ ku dňu 30.9.2020.

Kolektívny člen SZV, v zmysle Stanov SZV §4 bod 3 kolektívnym členom môže byť právnická osoba, sa riadi Smernicou SZV č. 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstva, kde má podľa §3 bod 5 písmeno e) uhradiť členský príspevok na činnosť SZV. Jeho výška je určená tak ako u riadneho člena SZV t.j. vo výške 0,77€ na 1 včelstvo vynásobená počtom včelstiev v CEHZ ku dňu 30.9.2020.

Členský príspevok sú členovia a kolektívni členovia SZV povinní odovzdať ZO SZV do 31.12.2020. Vzhľadom na situáciu s Covid-19 je vhodné, aby členovia uhradili členský príspevok bankovým prevodom na účet svojej ZO SZV. Preukázanie uhradenia členského príspevku je podmienkou pre administratívne spracovanie dotácií z národného programu a opeľovacej činnosti. Pri osobnom styku dodržujte platné hygienické nariadenia.

ZO SZV / KČ SZV poukáže súhrn členských príspevkov do 20.1.2021 bankovým prevodom na účet:

SZV IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Variabilný symbol: uveďte číslo Vašej ZO SZV/ KČ SZV ( podľa prílohy č.2)

Do poznámky uveďte členské 2021

Po zaplatení členských príspevkov zašlite menný zoznam ZO SZV/ KČ SZV s podpismi včelárov spolu s potvrdením o zaplatení poštou na Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava  najneskôr do 31.1.2021.

Každá ZO SZV / KČ SZV si na stránke CEHZ stiahne menný zoznam členov konkrétnej organizácie, ktorý obsahuje údaje z CEHZ k 30.9.2020 a sumu, ktorú má včelár zaplatiť. Tento formulár je podkladom pre výber členského príspevku od každého člena SZV.

Obežník č. 31_2020 Usmernenie k odvodu členských príspevkov

Príloha č. 2_Číslo ZO SZV – variabilné symboly k úhrade

Related Posts