Dotácie Obežníky SZV Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 32/2020 – Usmernenie k vyplateniu opeľovacej činnosti za rok 2020

Vážení včelári/ včelárky,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 536/2011-100 v znení neskorších predpisov pre rok 2020 vo výške 4,00 €  na 1 včelstvo.

Výplatné listiny Vám zasielame v prílohe tohto obežníka. Výplatné listiny je potrebné doplniť o podpis včelára preukazujúci prevzatie dotácie. V prípade vyplatenia dotácie na účet jednotlivých včelárov je potrebné uviesť v kolónke podpis včelára jeho číslo účtu na ktorý mu bola zaslaná dotácia spolu s menom a podpisom predsedu (poprípade tajomníka alebo hospodára), ktorý vyplatil dotáciu. Štátnu podporu je potrebné vyplatiť v plnej výške, v prípade nezdokladovania vyplatenia bude nutné danú výšku dotácie vrátiť.

V prípade vrátenia nevyplatenej dotácie uveďte túto skutočnosť do kolónky podpis včelára, uveďte aj dôvod nevyplatenia dotácie, ako aj informáciu o dátume prevodu nevyplatených finančných prostriedkov na bankový dotačný účet SZV IBAN SK69 8330 0000 0023 0166 5291. Originál výplatnej listiny o prebratí dotácie jednotlivými členmi spolu s podpismi včelárov je potrebné doručiť poštou na sekretariát Slovenského zväzu včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava najneskôr do 15.2.2020. V prípade nedoručenia a nesplnenia podmienok bude nutné nevyplatenú dotáciu vrátiť.

Pri vyplatení postupujte podľa aktuálnych odporúčaní s novým koronavírusom COVID-19 v zmysle rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni a sú prezentované širokej verejnosti.

Tieto podklady sú potrebné k vyúčtovaniu čerpania dotácie predkladanému na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V prípade úmrtia chovateľa včiel sa peňažné prostriedky vyplatia novému majiteľovi v zmysle vyhlášky č. 285/2017 Z.z. o identifikácií a registrácii včelstiev, zaslaním čestného prehlásenia o nadobudnutí včelstiev novým majiteľom (príloha č.3 tohto obežníka).

Prílohy:

  1. Oznámenie o vyplatení dotácie v zmysle Výnosu MPRV SR č. 536/2011-100 v znení n. p. za rok 2020
  2. Výplatná listina
  3. Čestné prehlásenie o nadobudnutí včelstiev

 

Obežník SZV č. 32_2020 – Usmernenie k vyplateniu opeľovacej činnosti za rok 2020

Related Posts