Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 1/2021 USMERNENIE Výkonného výboru SZV k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2021

Vážení včelári, včelárky.

Výročné členské schôdze a konferencie ZO SZV konané v roku 2021 majú vyhodnotiť doterajšiu prácu výborov ZO SZV za rok 2020 a plnenie ročného plánu činnosti za rok 2020.

Výročné členské schôdze navrhujeme uskutočniť do 31.7.2021. Žiadame výbory ZO SZV a RZ SZV k maximálnemu prispôsobeniu sa pandemickej situácii vo vlastnom regióne. Ďalej navrhujeme aby prípravu VČS vykonával výbor ZO SZV a RZ SZV vzhľadom na technické možnosti formou elektronickej komunikácie.

Navrhujeme, aby finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícií na rok 2021, boli rozdelené v ZO SZV a RZ SZV tak, že finančné provizórium umožní čerpanie financií maximálne 1/12 v každom kalendárnom mesiaci z celkového stavu na účte z financií určeného na chod ZO SZV a RZ SZV. Toto provizórium by malo byť ukončené dňom konania VČS, kde členská schôdza schváli rozpočet ZO SZV a RZ SZV na rok 2021.

Hospodári alebo účtovníci ZO SZV a RZ SZV vykonajú finančnú účtovnú závierku zo zákona do 20.1.2020, ktorú schváli výbor ZO SZV.

Organizácie s počtom viac ako 200 členov konajú, v zmysle Usmernenia Výkonného výboru SZV, konferencie delegovaných zástupcov obvodových skupín podľa kľúča 1:3
(1 člen zastupuje 3 členov obvodovej skupiny). Konferencie sa môžu zúčastniť i nedelegovaní členovia základnej organizácie SZV s hlasom poradným.

Rokovanie výročnej členskej schôdze upravuje Organizačný a rokovací poriadku SZV a niektoré ustanovenia Rokovacieho poriadku VV SZV.

Posunuté termíny konania výročnej členskej schôdze nemajú vplyv na určené termíny vyplatenia dotácií z NV 337/2019 za podporný rok 2019/2020, dotácií z opeľovacej činnosti za rok 2020 a výber členského pre SZV na rok 2021. Výbor ZO SZV a členova organizácií uprednostnia platby finančných prostriedkov elektronickou formou.

Odporúčaný program

 1. Otvorenie
 2. Hodnotiaca správa za rok 2020
 3. Stav majetku ZO SZV (hnuteľného a nehnuteľného)
 4. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2021
 5. Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
 6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2020

– stav účtu, stav pokladne, dodržiavanie stanov v ZO SZV, RZ SZV, správa o tom či bol alebo nebol podaný podnet na KRK ZO SZV a ako bol riešený

 1. Správa o používaných liečivách v roku 2021

– nákup, rozdelenie a spôsob aplikácie liečiv

 1. Oboznámenie členov ZO s Nariadením vlády č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
 2. Oboznámenie členov ZO s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2020/2021
 3. Oboznámenie členov ZO s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií včelstiev
 4. Diskusia
 5. Schválenie uznesení
 6. Záver

Zameranie hodnotiacich správ

          Pri vypracovávaní hodnotiacich správ o činnosti ZO SZV odporúčame venovať pozornosť uvedenej problematike:

 • zhodnotenie činnosti výboru ZO SZV za rok 2020
 • plnenie Národného programu  stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva, (nemusíte nám posielať informácie, ktoré máme na sekretariáte SZV)
 • členská základňa, stavy včelstiev, dôvody a možnosti zamedzenia ich poklesu
 • zdravotná problematika, zabezpečovanie liečiv
 • kočovanie, plemenárska práca
 • výchovno-vzdelávacia činnosť, práca s mládežou, včelárske výstavy, propagácia a odber časopisu Včelár
 • využívanie možnosti čerpania finančných prostriedkov z 2%
 • využívanie možnosti čerpania finančných prostriedkov rodinného včelárenia
 • využívanie možnosti čerpania finančných prostriedkov komerčného včelárenia
 • oboznámenie členskej základne o možnosti kočovania do Štátnych lesov a Vojenských lesov SR
 • oboznámenie členskej základne so žiadosťou o schválenie pomoci na podporný rok 2020/2021 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.
 • vyhodnotenie žiadosti o vyplatenie pomoci za podporný rok 2019/2020 podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.
 • využívanie e-mailovej komunikácie medzi členmi ZO SZV a webovej stránky ZO SZV v prospech informovanosti členov SZV
 • využívanie transparentných účtov v SZV
 • oboznámenie členov s obežníkmi SZV

Úlohy výborov ZO SZV

 1. Prerokovať Usmernenie Výkonného výboru SZV k VČS a konferenciám ZO SZV, poveriť jednotlivých členov výboru úlohami prípravy a zvolať výročnú členskú schôdzu alebo konferenciu ZO SZV v termíne január – júl 2021
 2. Zaslať Hodnotiacu správu ZO SZV za rok 2020, Program činnosti ZO SZV pre rok 2021, Uznesenia z VČS a počet uhynutých včelstiev od 30.9. predchádzajúceho roka:
 1. Odporúčame ZO SZV zoznámiť sa so smernicou o podmienkach čestného a kolektívneho členstva a zabezpečiť plnenie tejto smernice.
 2. Odporúčame ZO SZV prizvať si na výročnú členskú schôdzu predsedu a podpredsedov SZV a členov VV SZV za príslušný región:
 1. Pozvánku na VČS zaslať členom ZO SZV a členom VV SZV 30 dní pred termínom konania VČS ZO SZV.

Úlohy Regionálnych zložiek SZV

 1. Vyhodnotiť a zaslať hodnotiace správy ZO SZV za rok 2020 a uznesenia z VČS pre rok 2021 do 30.8.2021
 • 1-krát na Sekretariát SZV (len e-mailom).

Úlohy pre Sekretariát SZV

 1. Vyhodnotiť správy od RZ SZV a navrhnúť VV SZV prijať opatrenia k riešeniu požiadaviek ZO SZV

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

 

Obežník na stiahnutie nájdete tu: Obežník SZV č. 1 – Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2021

Related Posts