Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 4/2021 – k poskytnutiu príspevku z fondu 2% za rok 2019 pre členov SZV

Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívni členovia SZV,

rok 2020 bol pre každého veľmi ťažký, čo sa týkalo aj rozhodnutia vlády SR o predlžení doby podania daňových priznaní a poukázaní 2% z daní z príjmov za rok 2019. Na účet Slovenského zväzu včelárov bola k 5.2.2021 poukázaná sumu vo výške 12 713,81 Eur za rok 2020, suma však nemusí byť konečná, keďže na účet SZV prichádzajú peniaze aj vo februári 2021. Výška prijatých 2% je zatiaľ najvyššou sumou od vzniku zväzu. Podľa oznámenia z daňového úradu poukázalo podiel zaplatenej dane 168 darcov. Týmto sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí poukázali svoje alebo získané 2% od svojich známych, rodinných príslušníkov, priateľov včelárstva. Veľmi nás teší, že aj týmto spôsobom ste prejavili svoju spolupatričnosť, empatiu a pochopenie.

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC A PODPORU.

Poskytnuté 2% z daní použije Slovenský zväz včelárov v zmysle Stanov SZV a podľa § 50 zákona o dani z príjmov pre svoju činnosť a činnosť jednotlivých základných organizácii na Slovensku, najmä na zachovávanie kultúrnych hodnôt a na podporu vzdelávania.

Slovenský zväz včelárov podporí aj priamo členov SZV, ktorí poukázali 2% z daní a pri podávaní vyhlásenia vyznačili súhlas so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane. V zmysle Smernice SZV 7/2019 o odmeňovaní v realizácii projektov v oblasti včelárstva a Obežníka SZV č. 3/2020 k poskytovaniu príspevku z fondu, ktorý vznikol z financií prijatých ako 2% dane z príjmu, môžu členovia SZV požiadať o podporu podľa stanovených podmienok.

 

Prerozdelenie fondu získaných financií z 2% bude vykonávať SZV na základe žiadosti a predloženia oprávnených dokladov nasledovne:

 1. príspevok bude smerovaný až k členom, ktorí získali 2% z daní z príjmov,
 2. členovia, ktorí získali 2% musia vierohodne preukázať získanie 2% a súčasne dodržať zákon o GDPR,
 3. členovia SZV, ktorí získali 2% rozhodnú o ich použití spôsobom, ako určuje zákon o dani z príjmu,
 4. financie získané z 2% patria SZV a členovi SZV. Môžu byť prevedené až po overení, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie niektorého z uvedených účelov,
 5. účel musí byť uvedený aj v Stanovách SZV alebo Štatútoch Sekcií SZV. Výdavok musí byť dokladom o kúpe alebo iným dokladom, ktorý slúži na preukázanie použitých financií,
 6. financie z 2 % môžu byť použité členom SZV na uvedené účely:

– ochrana a podpora zdravia včelárov; prevencia,
– podpora a rozvoj telesnej kultúry včelárov,
– poskytovanie sociálnej pomoci včelárom,
– zachovanie kultúrnych hodnôt včelárov,
– podpora vzdelávania včelárov,
– ochrana ľudských práv včelárov,
– ochrana a tvorba životného prostredia vo včelárení,
– veda a výskum vo včelárení,
– organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti včelárov,

 1. pri každom použití financií z 2% je potrebné si overiť, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie niektorého z horeuvedených účelov,
 2. zaslaním písomnej žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2%.

Príklad: Ak včelár poukáže 2% na SZV a zakúpi si v hodnote 2% včelársku pomôcku na zachovanie kultúrnej hodnoty, SZV mu proti tomuto potvrdeniu o zaplatení môže poslať na jeho účet  financie do výšky príjmu z 2%, ktoré pochádzajú od včelára. Včelár môže financie poukázať aj na svoju ZO alebo včelársky krúžok, alebo si vyberie iný účel popísaný vyššie.

Finančné prostriedky mali byť podľa Obežníka SZV č. 3/2020 poskytované členom SZV k 15.10.2020, avšak aktuálna zdravotná situácia oddialila spracovanie daňových priznaní a vyhlásení finančnou správou, ktorá poukázala 2% na účet SZV ešte v januári 2021.

Postup pri poskytnutí príspevku z fondu 2% za rok 2019

 1. Včelár vyplní žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% (príloha č.1),
 2. Vyplnenú žiadosť doručí poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.
 3. Po doručení vašej žiadosti na sekretariát SZV, bude táto žiadosť skontrolovaná a sekretariát potvrdí, či ste oprávnený žiadať o príspevok z fondu 2%.
 4. Nákup a môžete realizovať do 30.4.2021. Účtovné doklady so sprievodným listom doručíte poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Po uvedenom termíne Slovenský zväz včelárov nebude prijímať a vyplácať poskytnutie príspevku z fondu 2%.
 5.  Po overení žiadosti, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie niektorého z uvedených účelov, SZV poukáže financie na účet žiadateľa do 30.6.2021.

Na Slovenský zväz včelárov bolo dňa 2.2.2021 z daňového úradu Bratislava doručené oznámenie s údajmi daňovníkov, ktorí v kalendárom roku 2020 poukázali podiel zaplatenej dane za rok 2019. Ak chcete zistiť, či sa v oznámení nachádzate, kontaktujte sekretariát SZV na sekretariat@vcelari.sk.

Slovenský zväz včelárov sa bude uchádzať o poskytnutie vašich 2% aj v roku 2021 a veríme, že nám zachováte priazeň a podporu.

Žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2%, ako aj ďalšie informácie nájdete na stránke www.vcelari.sk v časti dotácie sekcia 2% z daní, alebo Obežníkoch SZV.

 

Celé znenie nájdete tu: Obežník č. 4_2021 – k poskytnutiu príspevku z fondu 2% za rok 2019 pre členov SZV

Príloha word – Žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2%

 

Related Posts