Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 5/2021 – k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev

Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívni členovia SZV,

zasielame Vám obežník SZV č. 5/2021 – k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev

dňa 15.2.2021 začína celoslovenský monitoring úhynu včelstiev a to odberom meliva a  včelích mŕtvoliek z uhynutých včelstiev.

Cieľom celoslovenského monitoringu, ktorý sa vykoná na základe odberu biologického materiálu z uhynutých včelstiev  je zistiť a zdokumentovať príčiny úhynu našich včiel. Monitoring sa uskutoční za spolupráce s akreditovanými laboratóriami, ktoré sú zo Slovenska. Monitoringu sa zúčastnia iba včelári, ktorým uhynuli včelstvá. Odber sa nevykonáva zo živých včelstiev. Úlohou laboratórií je zistiť príčiny úhynu včelstiev, zistiť množstvo reziduí a  chémie z poľnohospodárstva a liečenia včelstiev. Ďalším  cieľom je zistiť skutočný rozsah umierania včelstiev po jednotlivých regiónoch a pripraviť do budúcna systém prefinancovania strát včelstiev zo strany štátu.

Postup prác pri monitoringu:

Činnosť včelára:

 1. Včelár zasiela len jednu zmesnú vzorku meliva a jednu vzorku uhynutých včiel zo včelnice aj pokiaľ zistil úhyn vo viac ako 25 včelstvách vo včelnici. Vzorka bude výpovedná a zistené údaje sa vyhodnotia na úrovni včelnice.
 2. Včelár odoberie suché melivo z úľov mŕtvych včelstiev a vytvorí zmesnú vzorku meliva (z max. 25 včelstiev), ktorú zabalí do papierovej obálky.
 3. Včelár odoberie z mŕtvych včelstiev mŕtvolky a vytvorí zmesnú vzorku včiel (z max. 25 včelstiev), ktorú zabalí do papierovej obálky (100 ml pohár).
 4. Postup odberu meliva/včiel – z maximálne 25 uhynutých včelstiev sa odoberie rovnaký podiel meliva/včiel, vo väčšej nádobe sa opatrne a dôkladne premieša, aby bolo zabezpečené rovnomerné zastúpenie každého meliva alebo všetkých včiel. Následne sa odoberie 30g meliva alebo 100 ml včiel (cca 300 ks včiel).
 5. Pokiaľ je včelár majiteľom viacerých včelníc a zistil v nich úhyn, včelár pripraví a zašle zmesnú vzorku meliva a uhynutých včiel za každú včelnicu.
 6. Na obálky je treba čitateľne veľkým paličkovým písmom napísať (nesprávne zabalené – vyvarovať sa plastovým a mikroténovým vreckám, nedostatočne a zmätočne označené vzorky nebude možné vyšetriť):
 • Celoslovenský monitoring úhynu včiel – 2021
 • Meno a priezvisko
 • Bydlisko, e-mail, telefón
 • Číslo CEHZ, názov ZO SZV
 • Počet uhynutých včelstiev
 • Lieky a veterinárne  prípravky + spôsob podania liečiv do včelstiev pred úhynom – jednou vetou.
 • Deň, dátum a podpis.
 • Druh a spôsob prípravy zmesnej vzorky (napr. zmesná vzorka meliva z 15 včelstiev, zmesná vzorka včiel z 15 včelstiev)
 1. Pripravené obálky zabalí do kartónovej krabice spolu s vyplnenou žiadankou na laboratórne vyšetrenie (príloha č.1). Na krabicu uvedenie doručovaciu adresu Veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín a heslo Celoslovenský monitoring úhynu včiel-2021 a zašle čo najskôr poštou alebo odovzdá na príslušnej RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa) najneskôr do 8.3.2021.
 2. Včelár neplatí za vyšetrenie vzoriek, ktoré sa pohybujú rádovo do 100,- Eur. Včelár má náklady len na poštovné, ktoré si hradí sám. V prípade využitia RVPS, včelárovi nevznikajú žiadne náklady s prepravou vzoriek.
 3. Rozbor vzoriek na biologické a chemické vyšetrenie a náklady s tým spojené uhradí Slovenský zväz včelárov.

Na prefinancovanie tohto rozboru bude Slovenský zväz včelárov hľadať dodatočné financie od štátu, sponzorov alebo medzinárodných vedeckých dotačných programov a z rozpočtu SZV. Na vyšetrenie  vzoriek potrebuje laboratórium podľa dodaného množstva 1 mesiac. Po dodaní výsledkov z laboratórií Vás budeme informovať mailom, na webe a uverejnením v časopise Včelár. Slovenský zväz včelárov má záujem zaradiť slovenských včelárov do moderných národov, ktorým záleží na zdraví včiel.

Tento odber sa netýka povinných odberov meliva zo živých včelstiev pripravených na kočovanie, predaj včiel alebo chov matiek.

Pre včelárov, ktorí už upratali úle a nemôžu poskytnúť vzorky ponúkneme opätovnú akciu budúci rok.

Celé znenie nájdete tu: Obežník SZV č. 5_2021 – k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev

Žiadanka na laboratórne vyšetrenie

Žiadanka na laboratórne vyšetrenie – vzor

 

Related Posts