Oznamy

Žiadosť o zákaz pre včely toxických látok sulfoxafloru, cypermetrínu a benfluralínu

Slovenský zväz včelárov adresoval MPRV SR a MŽP SR žiadosť o zákaz pre včely toxických látok sulfoxafloru, cypermetrínu a benfluralínu.

 

Vážený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc.,

Vážený minister životného prostredia Ján Budaj,

Európska komisia a členské štáty v súčasnosti prehodnocujú schválenie 3 dôležitých účinných látok pesticídov, a to sulfoxafloru, cypermetrínu a benfluralínu. Všetky 3 látky dostali zamietavé stanovisko od Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), a keďže nespĺňajú požiadavky stanovené v Nariadení ES č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh EÚ, mali by byť stiahnuté z trhu. Tieto látky predstavujú závažné riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie vrátane včiel.

Sulfoxaflor je neonikotinoid novej generácie schválený EÚ v roku 2015 pod podmienkou, že držiteľ autorizácie poskytne Európskej komisii ďalšie údaje o toxicite svojho produktu pre včely. Výrobca poskytol údaje v roku 2017 a EFSA zverejnil negatívne stanovisko ku tejto látke vo februári 2020. Keďže na poliach a ich okrajoch bolo zistené vysoké riziko pre včely medonosné a čmeliaky, čo znamená, táto látka nemôže byť schválená na vonkajšie použitie. Podobné stanovisko poskytol EFSA aj ku ďalším 3 neonikotinoidom (imidakloprid, klotianidín a tiametoxam), čo viedlo ku zákazu ich vonkajšieho použitia v EÚ v roku 2018. Rovnako tak musí byť zakázaný aj sulfoxaflor.

Cypermetrín je pyretroidný insekticíd, ktorý je na európskom trhu od roku 2005. EFSA dospel k záveru, že táto látka predstavuje vysoké riziko pre včely, ako aj pre vodné organizmy a ďalšie článkonožce. EFSA tiež zdôraznil neúplné zhodnotenie rizika týkajúce sa jeho schopnosti narúšať endokrinný systém ako aj množstva rezíduí, ktoré by sa nakoniec ocitli v pitnej vode. Jeho toxicita pre včely je veľmi podobná toxicite už zakázaných neonikotinoidov, a preto by mal byť tiež zakázaný.

Benfluralín je herbicíd, dostupný na trhu EÚ od roku 2008. Pokiaľ ide o túto látku, EFSA nemohol dokončiť hodnotenie rizika pre ľudské zdravie aj pre životné prostredie v dôsledku veľkého množstva chýbajúcich údajov. Z tohoto dôvodu je potrebné túto látku okamžite stiahnuť z trhu. Identifikované boli chýbajúce údaje najmä hodnotenia toxicity tejto zlúčeniny pre včely medonosné, ako aj o hodnotení vystavenia včiel tejto látke. Existuje množstvo vedeckých dát o tom, že včely ohrozujú nielen insekticídy, ale aj fungicídy a herbicídy. Táto látka by mala byť z týchto dôvodov stiahnutá z trhu.

Slovenský zväz včelárov je členom Európskej občianskej iniciatívy „Zachráňme včely a poľnohospodárov“, ktorú tvorí koalícia viac ako 150 organizácií v celej EÚ. Naša európska občianska iniciatíva už zhromaždila okolo 500 000 podpisov od ľudí, ktorí podporujú poľnohospodárstvo bez syntetických pesticídov, obnovu biodiverzity a väčšiu podporu pre poľnohospodárov pri prechode na agroekológiu. Naše organizácie sa dôrazne zasadzujú za nahradenie toxických pesticídov už existujúcimi alternatívami ohľaduplnými k životnému prostrediu.

Dovoľujeme si Vás úctivo požiadať, aby ste zabezpečili skoré stiahnutie týchto 3 účinných látok z trhu v súlade s európskou legislatívou a v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

Tiež vás prosíme o spätnú väzbu a oznámenie, aké je oficiálne stanovisko Slovenskej republiky pri hlasovaní v Stálom výbore pre fytofarmaceutiká, pokiaľ ide o vyššie uvedené látky.

Vopred ďakujeme za vybavenie.

 

S úctou

Ing. Milan Rusnák

Predseda Slovenského zväzu včelárov

 

Related Posts