Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č.8/2021 žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2021/2022

Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2021/2022

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu na základe USMERNENIA SZV č.1/2021 podať žiadosť o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 podľa prílohy č.2 tohto usmernenia. Vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 podľa prílohy č.4 tohto usmernenia. Žiadatelia o pomoc pre školské, ukážkové, ekologické a pokusné včelnice podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 podľa prílohy č.6 tohto usmernenia.

Žiadosti o poskytnutie pomoci na rok 2021/2022 je potrebné odovzdať
                           do 29.5.2021 
a to fyzicky alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Čerpanie pomoci pre začínajúcich včelárov podľa § 9 ods. 1 písm. f) pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou a § 9 ods. 1 písm. g) pomoc na nákup najviac piatich nových úľových zostáv, ktorí navštevujú vzdelávací program v podpornom roku 2021/2022 a sú členmi SZV podávajú žiadosť o preplatenie samostatne na Sekretariát SZV. Podmienkou pre získanie pomoci je úspešné ukončenie vzdelávacieho programu v podpornom roku 2021/2022. Žiadosť cez ZO SZV je ukončená.

Požiadavky v žiadosti na podporný rok 2021/2022 môže žiadateľ uplatňovať od 1. augusta 2021, resp. od zverejnenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zverejnením na stránke www.vcelari.sk. Podporný rok začína 1.8.2021 a končí 31.7.2022.

 

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2021/2022 v termíne:

 

 1. Doklady realizované od 01.08.2021 do 31.12.2021 musia byť odovzdané do 20.01.2022.
 2. Doklady realizované od 01.01.2022 do 31.03.2022 musia byť odovzdané do 20.04.2022.
 3. Doklady realizované od 01.04.2022 do 30.06.2022 musia byť odovzdané do 04.07.2022.

 

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín doručenia fyzicky alebo poštou na adresu: Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Prosíme ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV aby:

 1. používali iba aktuálne prílohy (dostupné na vcelari.sk),
 2. skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …),
 3. skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh,
 4. priebežne zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (2021/2022),
 5. nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti),
 6. doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.8) pod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad o platbe v hotovosti vystaví aj pošta alebo kuriér. Ak platíte cez IB, je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby), ktorý je dostupný cez IB. Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.

 

Konečný prijímateľ pomoci vyhlasuje, že

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,
 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada.

 

Vo vlastnom záujme Vám odporúčame, aby ste si opatrenia, ktoré je možné vykonať v inom termíne, neplánovali ku koncu výplatného obdobia v zmysle Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.  (t. j. v mesiaci júl 2022 neplánujte žiadne aktivity), preto si opatrenia plánujte len na obdobie do 30.6.2022.

Upozorňujeme ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, aby v prílohách používali iba názvy svojej ZO SZV schválené ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, t.j. len Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov (názov mesta/obce), (možnosť použiť skratku ZO SZV názov mesta/obce). Vzor „ZO SZV Bratislava“.

V prípade zmien v NV337/2019 Z. z. alebo príloh v príručke pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2021/2022 vás budeme informovať formou obežníka a zmenou Usmernenia SZV č. 1/2021.

Prílohy:

 1. Usmernenie SZV č.1/2021 k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2021/2022
 2. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2021/2022 podľa 337/2019 – ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV
 3. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2021/2022 podľa 337/2019 – ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV – Vzor
 4. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2021/2022 podľa 337/2019 – pre včelárske krúžky SZV
 5. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2021/2022 podľa 337/2019 – pre včelárske krúžky SZV – Vzor
 6. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2021/2022 podľa 337/2019 – pre školské, ukážkové ekologické, pokusné včelnice
 7. Vzor projektu podľa § 7 ods. 1 písm. d) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

JEDNOTLIVÉ PRÍLOHY A TLAČIVÁ VYPĹŇAJTE ČITATEĽNE VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI, ALEBO VYPLŇTE TLAČIVO V POČÍTAČI!

Celé znenie nájdete tu: Obežník SZV č.8_2021 – Usmernenie k podpornému roku 2021_2022

 

Related Posts