Oznamy

Správa o pokroku pri vykonávaní iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače.

Vážení včelári, včelárky.

informujeme Vás, že dňa 27. mája 2021 zverejnila Európska komisia Správu o pokroku pri vykonávaní iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače. Uvedená iniciatíva EÚ pre opeľovače bola prijatá Európskou komisiou ešte v roku 2018. Opeľovače sú rozhodujúcim faktorom pre fungovanie ekosystémov, našu potravinovú bezpečnosť, lieky a náš blahobyt. Jeden z desiatich druhov včiel a motýľov v Európe je však na pokraji vyhynutiatretina z nich má klesajúcu tendenciu.

Uvedeným preskúmaním sa ukázalo, že vo vykonávaní opatrení iniciatívy nastal výrazný pokrok. Iniciatíva poskytla zastrešujúci rámec opatrení EÚ týkajúcich sa opeľovačov vo všetkých sektorových politikách. Opatrenia na vytvorenie kľúčových prvkov politík boli úspešné spustené a výrazne pokročili. Tieto prvky politiky zahŕňajú systémy monitorovania druhov opeľovačov a faktorov spôsobujúcich ich úbytok. Túto iniciatívu by mal ďalej podporovať informačný systém pre opeľovače a prispôsobené výskumné iniciatívy.

Iniciatíva vo všeobecnosti zostáva platným politickým nástrojom, ktorý umožňuje EÚ, členským štátom a zainteresovaným stranám riešiť úbytok opeľovačov. Pokiaľ však ide o riešenie faktorov spôsobujúcich úbytok, v tomto ohľade pretrvávajú značné výzvy. Bude potrebné zvýšiť úsilie, a to najmä s cieľom riešiť stratu biotopov v poľnohospodárskych krajinách, ako aj vplyvy pesticídov. Iné pretrvávajúce výzvy zahŕňajú riešenie hrozieb pre opeľovače, ktoré iniciatíva priamo nerieši, ako je zmena klímy a látky znečisťujúce životné prostredie iné ako pesticídy.

Pokrok pri dosahovaní dlhodobých cieľov iniciatívy bude výrazne posilnený stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity, stratégiou EÚ „z farmy na stôl“ a akčným plánom EÚ pre nulové znečistenie, a najmä prostredníctvom záväzkov rozšíriť chránené územia a obnoviť ekosystémy. Okrem toho má zásadný význam podpora agroekologických prístupov, ako je ekologické poľnohospodárstvo, obnova krajinných prvkov s vysokým stupňom diverzity na poľnohospodárskej pôde a zníženie vplyvu pesticídov a iných látok znečisťujúcich životné prostredie, ktoré sú škodlivé pre opeľovače.

Európska komisia bude v ďalšej úrovni vykonávania iniciatívy úzko spolupracovať s členskými štátmi. Európska komisia preto víta závery Rady o správe Európskeho dvora audítorov, najmä v súvislosti s potrebou zabezpečiť primerané využívanie zdrojov, zriadiť rámec riadenia a monitorovania v rámci celej EÚ týkajúci sa opeľovačov a lepšie integrovať potreby opeľovačov do SPP a právneho rámca o pesticídoch.

V druhej polovici roka 2021 Európska komisia spustí konzultáciu s cieľom získať stanoviská a komplexnejšie dôkazy, pohľady a skúsenosti od zainteresovaných strán a širokej verejnosti o vykonávaní existujúceho rámca. Tieto návrhy budú dôležitým ukazovateľom toho, ako zlepšiť tento rámec a identifikovať ďalšie opatrenia, ktoré by boli potrebné na úplné vykonávanie dlhodobých cieľov iniciatívy. Následne Európska komisia zreviduje uvedenú iniciatívu.

Celé znenie si môžte prečítať tu: Správa o pokroku pri vykonávaní iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače.

Tlačová správa Európskej komisie a ďalšie informácie je možno nájsť na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2624

 

Related Posts