Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 10/2021 Usmernenie k prehliadkam včelstiev a tlačivám pre ročné hlásenie o stanovišti včelstiev.

Usmernenie k prehliadam včelstiev (najmä na varroózu) v podpornom roku 2021/2022

AÚVL na základe poverenia od RVPS vykoná prehliadky včelstiev podľa § 6 písm. d) a e) NV 337/2019 Z. z. v odporúčanom termíne od 1.8. do 30.9.2021.

AÚVL vyplnenú a podpísanú prílohu č. 29 alebo prílohu č. 31 spolu s poverením od RVPS odovzdá na ZO SZV, kde poverená osoba predseda/tajomník vyplní prílohu č. 30 alebo prílohu č. 32 a zašle poštou na Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, Bratislava, do 30.10.2021.

Odporúčame ZO SZV aby si jednotlivé prílohy oskenovali a uchovali v archíve pre prípad kontroly zo strany PPA. Prehliadka včelstiev na varroázu od 1.8. do 30.9.2021 spadá do nového podporného roka 2021/2022 a poskytnutá pomoc bude vyplatená AÚVL v roku 2022.

Usmernenie k vykonaniu prehliadok (sčítanie včelstiev) a vyplnenie tlačiva ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako ,,ŠVPS SR“) vydala dňa 9.7.2021 Usmernenie a postup pri generovaní tlačív Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“). V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev je každý chovateľ včiel povinný vykonať sčítanie zazimovaných včelstiev a vyplniť tlačivo Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev.

Jednotlivé RVPS vygenerované tlačivá doručia povereným osobám o.i. aj asistentom úradného veterinárneho lekára (ďalej len „AÚVL“).

AÚVL spolu s chovateľom včiel vypíše tlačivo Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev čitateľne a paličkovým písmom. AÚVL skontroluje správnosť všetkých údajov, v prípade nesprávneho údaju tento údaj prečiarkne a napíše správny údaj, a obaja sa podpíšu. Zmeny údajov je potrebné tiež zaslať na samostatnom tlačive hlásenie zmien, kde je potrebné uviesť všetky zmeny (napr. zmena počtu včelstiev, adresu, telefón, email, priezvisko a pod.) a zaslať do CEHZ. Tlačivo hlásenie zmien vypĺňa a podpisuje len chovateľ včiel.

Termín na vykonanie prehliadok (sčítanie včelstiev) vyplnením tlačiva ročné hlásenie o stanovišti včelstiev je v období od 1.augusta 2021 najneskôr do 5 septembra 2021, prípadne podľa pokynov príslušnej RVPS.

Odporúčame ZO SZV aby si jednotlivé ročné hlásenia oskenovali a uchovali v archíve v prípade nesúladu s CEHZ. ZO SZV vyhotoví preberací doklad pre RVPS o odovzdaných ročných hlásení o stanovišti včelstiev spolu so zoznamom chovateľov včiel a počtom zazimovaných včelstiev a na základe podpisu odovzdá všetky tlačivá.

Pokyny pre AÚVL:

 1. Prehliadky včelstiev najmä na varroózu (podľa § 6 písm. d) a e) NV 337/2019 Z. z.)
 • Prehliadky vykoná AÚVL na základe poverenia, ktoré vydá príslušná RVPS
 • Prehliadky odporúčame vykonať od 1.8. do 30.9.2021
 • Vyplnené a podpísané prílohy č.29 a 31  spolu s poverením od RVPS zašle ZO SZV na sekretariát SZV do 30.10.2021. Výška pomoci na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti je do 1 eur
 • Výška pomoci na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti je do 0,40 eur
 1. Prehliadky na mor včelieho plodu (v zmysle Národného programu eradikácie moru včelieho plodu)
 • Prehliadky vykoná AÚVL na základe poverenia, ktoré vydá príslušná RVPS
 • Prehliadky je potrebné vykonať od 1.4. do 30.8.2021
 • Vyplnené a podpísané tlačivá treba vrátiť podľa pokynov na príslušnú RVPS
 • AÚVL bude vyplatené na jedno prehliadnuté včelstvo 0,80 eur od RVPS
 1. Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev (v zmysle vyhlášky č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev)
 • AÚVL na základe poverenia od RVPS spolu so včelárom vyplní Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev
 • Predvyplnené tlačivá vydá príslušná RVPS. Upozorňujeme, že je potrebné vyplniť počty včelstiev u všetkých včelárov, ktorí boli AÚVL pridelení podľa katastra a poverení, t.j. aj včelárom neorganizovaným alebo včelárom iných organizácií. V prípade ak včelár nemá vytlačené tlačivo je potrebné vyplniť prázdne ročné hlásenie o stanovišti včelstiev
 • Ročné hlásenia je potrebné vykonať od 1.8. do 5.9.2021
 • Vyplnené a podpísané Ročné hlásenia o stanovišti včelstiev spolu s preberacím protokolom ZO SZV doručí na príslušnú RVPS do 5.9.2021
 • Ročné hlásenia o stanovišti včelstiev vykonáva AÚVL bezplatne!

 

Prílohy:

 1. Príloha č. 29 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište)
 2. Príloha č. 30 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište) – súhrn za organizáciu
 3. Príloha č. 31 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište)
 4. Príloha č. 32 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište) – súhrn za organizáciu
 5. Hlásenie zmien
 6. Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

JEDNOTLIVÉ PRÍLOHY A TLAČIVÁ VYPĹŇAJTE ČITATEĽNE A VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI, ALEBO VYPLŇTE TLAČIVO V POČÍTAČI!

Celé znenie nájdete tu: Obežník č.10_2021 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam o stanovišti

Related Posts