Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 9/2021 Usmernenie pre začínajúcich včelárov v podpornom roku 2020/2021 podľa NV 337/2019 Z. z.

Vážení začínajúci včelári.

Slovenský zväz včelárov vydáva toto usmernenie pre začínajúcich včelárov ako postupovať pri poskytnutí pomoci (dotácie) na nákup 5 nových včelstiev s plemennou matkou a 5 nových úľových zostáv v podpornom roku 2021/2022 podľa § 9 nariadenia vlády SR č.337/2019 Z. z.

Začínajúcim včelárom sa rozumie včelár, ktorý počas včelárskeho roka (aktuálne 2020/2021) úspešne ukončil vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z., alebo vzdelávací program na strednej škole, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva, vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom študijnom programe podľa § 5 ods. 1 písm. o) NV 337/2019 Z. z.. To znamená, že vzdelávací program bol ukončený skúškou a bol mu vydaný doklad o absolvovaní školenia pre včelárskeho začiatočníka, alebo štúdia samostatného odboru včelár/včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo). Absolvovanie vzdelávacieho programu je podmienkou nariadenia vlády pre získanie poskytnutia pomoci na kúpu 5 včelstiev a 5 úľových zostáv.

Začínajúci včelár po splnení podmienok má nárok na poskytnutie pomoci z národného programu podľa nariadenia vlády SR 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na:

 1. Pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka (§ 9 ods. 1 písm. f) NV č. 337/2019 Z. z.)

– výška pomoci do 25 EUR na 1 včelstvo (na 5 včelstiev je možné získať pomoc do 125 EUR)

 1. Pomoc na nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka (§ 9 ods. 1 písm. g) NV č. 337/2019 Z. z.)

– výška pomoci do 45 EUR na 1 včelstvo (na 5 včelstiev je možné získať pomoc do 225 EUR)

Upozornenie: poskytnutie pomoci (dotácie) na nákup 5 nových včelstiev s plemennou matkou a 5 nových úľových zostáv je možné získať len v tom podpornom roku, v ktorom bol absolvovaný kurz pre začínajúcich včelárov. Aktuálny včelársky rok 2020/2021 začal 1.8.2020 a končí 31.7.2021, t.j. počas tohto obdobia nastúpi na štúdium a zakúpi si včelstvá a úľové zostavy. Podmienkou je však aj úspešne ukončenie kurzu a získanie osvedčenia do 31.7.2021 a počas posledných piatich rokov nebol registrovaný v centrálnom registri včelstiev.

Postup pre uplatnenie poskytnutia pomoci:

 1. Začínajúci včelár sa prihlási za člena v Slovenskom zväze včelárov (ďalej len SZV) cez základné organizácie. SZV má 143 základných organizácií (ďalej len ZO). Predsedovia, tajomníci ZO sú veľmi nápomocní a poskytnú informácie o tom, aké sú možnosti podpory, kde je možnosť sa prihlásiť do krúžkov, kurzov, prípadne kde sa nachádza najbližší včelár. Kontakty na funkcionárov nájdete na  ZO SZVprihlášku do SZV. Prihlášku je potrebné odovzdať príslušnej ZO SZV, ktorá vás prijíma za člena.
 1. Po vstupe do ZO SZV sa začínajúci včelár prihlási na kurz:

a) Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici

 • celková dĺžka kurzu je 80 hodín a je organizovaný cez víkendy tak, aby účastníci prešli prácami včelárskeho roka (t.j. cca 8 stretnutí počas roka). Absolvent po zvládnutí záverečnej skúšky získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
 • Kontakt a bližšie informácie o kurze nájdete tu.

b) Krúžky pre začínajúceho včelára, ktoré vedú Vedúci včelárskych krúžkov

 • celková dĺžka krúžku je najmenej 66 hodín
 • krúžky sú určené pre deti a dospelých
 • krúžky sú organizované cez víkendy tak, aby účastníci prešli prácami včelárskeho roka (alebo podľa stanoveného harmonogramu vedúcim včelárskeho krúžku). Absolvent po zvládnutí záverečnej skúšky získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.
 • Kontakty a bližšie informácie o krúžku pre začínajúceho včelára poskytnú Vedúci včelárskych krúžkov tu.

(V prípade ak ste začali najskôr navštevovať kurz alebo krúžok je potrebné sa dodatočne stať členom SZV).

 1. Počas absolvovania (navštevovania) kurzu alebo krúžku si začínajúci včelár zakúpi max. 5 úľových zostáva a max. 5 včelstiev. Pred nákupom včelstiev je potrebné registrovať chov/farmu, kde budú včelstvá umiestnené. Registráciu chovu včelstiev vykonáte vyplnením tlačív: žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat a registráciu chovu, podľa § 40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Vyplnené tlačivá odovzdáte na príslušnú miestnu regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (zoznam RVPS), ktorá pečiatkou a podpisom potvrdí chov. Potvrdené tlačivá : registráciu chovu a oznámenie o chove včelstiev je potrebné poslať do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat – CEHZ (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina) kde vám bude pridelený kód farmy.
 1. Po potvrdení a schválení miesta RVPS a pridelením kódu farmy je možné zakúpiť včelstvá (na prevoz včiel je potrebný sprievodný doklad na premiestnenie včelstiev, ktorý vystaví RVPS predávajúcemu, tento doklad budete potrebovať a pri uplatnení poskytnutia pomoci na nákup včelstiev). Následne do 7 dní od kúpy včelstiev je potrebné vyplniť a odovzdať tlačivo oznámenie o chove včelstiev na príslušnú RVPS (zoznam RVPS), ktorá pečiatkou a podpisom schváli chov včiel podľa vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev. Upozornenie: do tlačiva oznámenie o chove včelstiev do kolónky Organizovanosť nezabudnite vyplniť skratku „SZV“ a do kolónky Základná organizácia/Regionálny spolok názov ZO, ktorá vás prijala napr. „NITRA“. Potvrdené tlačivo Oznámenie o chove včelstiev je potrebné poslať do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat – CEHZ (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina) kde vám zapíšu začiatok chovu a počet včelstiev. Registráciu a kontrolu údajov v CEHZ môžete vykonať cez link https://www.cehz.sk/pages/login.jsp (manuál pre kontrolu evidencie včelstiev v CEHZ).
 2. Začínajúci včelár, ktorý si zakúpi 5 nových včelstiev s plemennou matkou a 5 nových úľových zostáv vyplní prílohu č. 43prílohu č. 44, a spolu s účtovnými dokladmi a ostatnými dokumentmi (viď. podmienky pre čerpanie finančnej pomoci v zmysle príručky PPA tohto usmernenia) odovzdá do 22.7. 2021 osobne alebo poštou na adresu Sekretariát SZV, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.
 3. Doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.8) pod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad o platbe v hotovosti vystaví aj pošta alebo kuriér. Ak platíte cez IB, je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby), ktorý je dostupný cez IB. V prípade, ak neviete stiahnuť svoj výpis z účtu cez IB obráťte sa na svoju banku, ktorá Vám s tým ochotne pomôže. Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.

Podmienky stanovené nariadením vlády SR na čerpanie finančnej pomoci v zmysle príručky PPA pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva:

 1. Pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka (§ 9 ods. 1 písm. f) NV č. 337/2019 Z. z.)

Výška pomoci:
–   do 25 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely. Pomoc je poskytovaná na maximálne 5 včelstiev.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových včelstiev
s plemennými matkami kranskej včely pre včelárskych začiatočníkov, ktorí počas včelárskeho roka úspešne ukončili vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d), nariadenia č. 337/2019 Z. z.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
–   informácia o počte zakúpených včelstiev s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 43prílohy
č. 44,
ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup nových včelstiev s plemennými matkami kranskej včely (vzor prílohy č. 43; vzor prílohy č. 44).–   kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek) (vzor dekrét šľachtiteľského chovu včelích matiek).–   kópia evidenčného lístku matky ako doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené plemennými matkami kranskej včely (vzor – evidenčný list včelích matiek).
–   kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev potvrdeného RVPS SR (vzor – sprievodný doklad na premiestenie včelstiev). –   doklad o absolvovaní školenia pre včelárskeho začiatočníka, alebo štúdia samostatného odboru včelár/včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo), (vzor – osvedčenie o absolvovaní programu).–   čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola poskytnutá pomoc na nákup včelstva a nebol registrovaný v registri včelstiev,
–   kópia dokladov o nákladoch na nákup nových včelstiev osadených plemennými matkami kranskej včely,
–   potvrdenie príslušného orgánu verejnej moci, že konečný prijímateľ pomoci mal v čase nákupu včelstiev pobyt na území Slovenskej republiky (vydá buď príslušná obec ako potvrdenie alebo MV SR ako výpis z registra centrálnej evidencie obyvateľov), ak sa jednalo o štátneho občana SR alebo príslušný útvar Policajného zboru (tzv. „cudzineckej polície“), ak sa jednalo o cudzinca vzor – potvrdenie príslušného orgánu verejnej moci.

 1. Pomoc na nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka (§ 9 ods. 1 písm. g) NV č. 337/2019 Z. z.)

Výška pomoci:
–   do 45 EUR z oprávnených nákladov na nákup úľovej zostavy. Pomoc je poskytovaná na maximálne 5 úľových zostáv.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových úľových zostáv pre včelárskych začiatočníkov, ktorí počas včelárskeho roka úspešne ukončili vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z..
Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

– informácia o počte zakúpených úľových zostáv s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 45, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na nákup nových úľových zostáv (vzor prílohy č. 45)
–   doklad o absolvovaní školenia pre včelárskych začiatočníkov, alebo štúdia samostatného odboru včelár/včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo), (vzor – osvedčenie o absolvovaní programu).–   čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola poskytnutá pomoc na nákup úľovej zostavy a nebol registrovaný v registri včelstiev,
–   kópia dokladov o nákladoch na nákup novej úľovej zostavy,
–   potvrdenie príslušného orgánu verejnej moci, že konečný prijímateľ pomoci mal v čase nákup úľových zostáv pobyt na území Slovenskej republiky (vzor – potvrdenie príslušného orgánu verejnej moci).

Rekapitulácia krokov pre získanie finančnej pomoci z NV 337/2019 Z.z.:

 1. Prihlásiť sa za člena Slovenského zväzu včelárov v niektorej ZO SZV
 2. Absolvovať kurz začínajúci včelár alebo krúžok v podpornom roku 2020/2021 s úspešným ukončením – skúškou (získanie osvedčenia)
 3. Registrovať chovu včelstiev na RVPS a v CEHZ
 4. Zakúpiť si od 1.8.2020 do 21.7.2021 max. 5 včelstiev (s plemennou matkou kranskej včely)
 5. Zakúpiť si od 8.2020 do 21.7.2021 max. 5 úľových zostáv
 6. Zaslať dokumenty k poskytnutiu pomoci na Sekretariát SZV do 22.7.2021

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky alebo poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

V prípade otázok pri vyplňovaní príloh môžete kontaktovať pracovníkov sekretariátu SZV v pracovných dňoch od 8:00 – 13:00 hod. na t.č. 0903 705 549.

Prílohy:
Príloha č.43 Nákup najviac-piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre-včelárskeho-začiatočníka-vzor

Príloha č.44 Nákup včelstiev s plemennou matkou kranskej včely preberací protokol-vzor
Príloha č.45 Nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka vzor

JEDNOTLIVÉ PRÍLOHY A TLAČIVÁ VYPĹŇAJTE ČITATEĽNE VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI, ALEBO VYPLŇTE TLAČIVO V POČÍTAČI!

Celé znenie nájdete tu: Obežník č.9_2021 Usmernenie pre začínajúcich včelárov v podpornom roku 2020_2021

Related Posts