Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 15/2021 Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2021/2022

Vážení predsedovia, tajomníci,

  • PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 663 902,83 Eur
  • PPA schválila celkovo 25 projektov na zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev
  • PPA schválila 3 aplikované výskumy predložené NPPC, ŠVPÚ v Dolnom Kubíne,
  • ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV a inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2021/2022 v zmysle obežníka SZV č.8/2021.

Slovenský zväz včelárov podal žiadosť na PPA o schválenie pomoci na podporný rok 2021/2022 vo výške 1 721 855,18 EUR. PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 663 902,83 Eur.

Na základe rozhodnutia PPA č. 120579/2021 o schválení poskytnutia pomoci v podpornom roku 2021/2022, môžu jednotliví žiadatelia (včelár, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie) v zmysle Obežníka SZV č.8_2021 – Usmernenie k podpornému roku 2021/2022

                               nakupovať a realizovať aktivity od 1.8.2021

Termíny prijímania žiadostí o vyplatenie:

Prosíme žiadateľov (včelár, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie), aby žiadosti s povinnými prílohami zasielali najneskôr mesiac po uskutočnení nákupu / aktivity, na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava, prípadne do termínov stanovených v Obežníku SZV č.8/2021.

Usmernenie SZV č.1/2021 na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2021/2022 ako aj povinné prílohy nájdete tu: podporný rok 2021/2022.

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2021/2022 v termíne:

  1. Doklady realizované od 01.08.2021 do 31.12.2021 musia byť odovzdané do 20.01.2022.
  2. Doklady realizované od 01.01.2022 do 31.03.2022 musia byť odovzdané do 20.04.2022.
  3. Doklady realizované od 01.04.2022 do 30.06.2022 musia byť odovzdané do 04.07.2022.

 

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín doručenia fyzicky alebo poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Žiadame vo vlastnom záujme dodržať stanovené termíny.

 

V zmysle rozhodnutia PPA č. 120579/2021 boli stanovené výšky limitov v rámci jednotlivých opatrení nasledovne:

a) pre opatrenie „technická pomoc“ podľa 5 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 964 676,64 EUR,

b) pre opatrenie „boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze“ podľa 6 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 493 367,75 EUR,

c) pre opatrenie „racionalizácia sezónneho presunu včelstiev“ podľa 7 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 119 667,14 EUR,

d) pre opatrenie „podpora laboratórií“ podľa 8 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 31 565,89 EUR

e) pre opatrenie „podpora obnovenia stavu včelstiev“ podľa 9 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 20 679,41 EUR,

f) pre opatrenie „spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum“ podľa 10 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 33 946,00 EUR,

spolu v celkovej výške 1 663 902,83 EUR.

 

Včelám zdar!

S úctou k Vám

Ing. Milan Rusnák, predseda SZV

 

Príloha: Rozhodnutie o schválení žiadateľa SZV č. 120579/2021 na podporný rok 2021/2022

 

Celé znenie nájdete tu: Obežník č.15/2021 Informácia o schválení žiadosti na podporný rok 2021/2022

Related Posts