Oznamy

Výberové konanie na šéfredaktora odborného časopisu Včelár

Slovenský zväz včelárov

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu šéfredaktora odborného časopisu Včelár.

Šéfredaktor/ka bude môcť vo svojej pozícií udávať smer a zodpovedať za obsahovú a vizuálnu  podobu odborného mesačníka Včelár. Súčasne sa bude významne podieľať na jeho obsahu vlastnou tvorbou, preto sú pre túto pozíciu potrebné skúsenosti s tvorbou textu, získavania fotografií a produkcie. Ďalej  bude mať na starosti budovanie siete prispievateľov odborných článkov, zaistenie kontaktov a odborníkov, ktorí sa budú podieľať na príprave obsahu časopisu. Sledovať trendy vývoja včelárstva vo svete a komunikovať s vedeckými inštitúciami, organizáciami. Zároveň viesť agendy súvisiace s fakturáciou inzercie a vyplácaním honorárov v časopise Včelár.

Názov pracovného miesta: Šéfredaktor/ka odborného mesačníka Včelár

Forma práce: živnosť, s.r.o.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • prax v publikačnej činnosti min. 5 rokov
 • vzdelanie v odbore žurnalistika / masmediálna komunikácia
 • skúsenosti s prácou redaktora, šéfredaktora

Požiadavky a kritériá:

 • všeobecný prehľad o včelárstve
 • vypracovanie projektu novej obsahovej štruktúry časopisu a koncepcie jeho ďalšieho vývoja, ktorý by reflektoval aktuálne dianie vo včelárstve a orientoval sa na širší okruh čitateľov
 • znalosť spisovnej slovenčiny
 • znalosť anglického jazyka, resp. iných cudzích jazykov vítaná
 • počítačové znalosti
 • zabezpečiť redakčnú úpravu prijatých materiálov a ich predtlačovú grafickú prípravu, ktorých výsledkom je hotový produkt
 • aktívna prezentácia časopisu a jeho doplnkových aktivít
 • nadväzovanie nových a udržiavanie kontaktov s včelárskymi odborníkmi pri príprave časopisu
 • aktívne nadväzovanie nových a udržiavanie kontaktov organizáciami na Slovensku a v zahraničí
 • aktívne nadväzovanie nových a udržiavanie kontaktov s inzerentmi

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti

 • schopnosť samostatne pracovať
 • komunikatívnosť, asertívnosť
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • schopnosť pracovať v tíme
 • zodpovednosť
 • bezúhonnosť
 • flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania.
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • materiálne dokumenty o doterajšej vydavateľskej činnosti
 • projekt novej obsahovej štruktúry časopisu
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky:

 • 1 980,00 € mesačne, prípadne dohodou
 • živnosť alebo s.r.o.
 • provízia z predaja alebo iná forma odmeny pri iných spracovaných publikáciách pre účely SZV

Predpokladaný termín nástupu:  1.11.2021

Prihlášky s požadovanými dokladmi prosíme doručiť do 15.10.2021 do 10:00 hod. na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava, v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – Šéfredaktor.“

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, bude oznámený termín a miesto výberového konania. (Predpokladaný termín 22.10.2021, o 9:00 hod., Včelárska paseka, Kráľová pri Senci)

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na sekretariat@vcelari.sk, 0917819655

 

 

 

Related Posts