Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 17/2021 – Usmernenie k odvodu členských príspevkov na rok 2022

V zmysle Stanov SZV §5 bod 2 písmeno d), členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.1. príslušného roka, člen bez včelstva zaplatí členské do výšky jedného včelstva.

Členský príspevok na rok 2022 bol schválený VV SZV dňa 15.10.2021. Výška členského príspevku na 1 včelstvo je vo výške 0,78€ podľa počtu včelstiev v CEHZ ku dňu 30.9.2021.

Podľa smernice SZV č. 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstva, má v zmysle §3 bod 5 písmeno e) kolektívny člen uhradiť členský príspevok na činnosť SZV vo výške 0,78€ na 1 včelstvo vynásobená počtom včelstiev v CEHZ ku dňu 30.9.2021.

Kolektívnym členom SZV v zmysle Stanov SZV §4 bod 3 môže byť právnická osoba.

Upozorňujeme ZO SZV, že právnické osoby (napr. s.r.o.) v zmysle Stanov SZV nemôžu uhrádzať členský príspevok určený pre SZV do ZO SZV, ale majú zaslať žiadosť o kolektívne členstvo v SZV podľa Smernice SZV č. 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstva pre schválenie VV SZV (podľa prílohy č.3).

Právnické osoby (napr. s.r.o.) žiadajú poskytnutie pomoci v zmysle NV 337/2019 samostatne priamo cez sekretariát SZV.

Členský príspevok sú členovia a kolektívni členovia SZV povinní uhradiť ZO SZV do 31.01.2022. Vzhľadom na situáciu s Covid-19 je vhodné, aby členovia uhradili členský príspevok bankovým prevodom na účet svojej ZO SZV. Preukázanie uhradenia členského príspevku je podmienkou pre administratívne spracovanie dotácií z národného programu a opeľovacej činnosti. Pri osobnom styku dodržujte platné hygienické nariadenia.

ZO SZV / KČ SZV poukáže súhrn členských príspevkov do 15.2.2022 bankovým prevodom na účet:

SZV IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Variabilný symbol: uveďte číslo Vašej ZO SZV/ KČ SZV ( podľa prílohy č.2)

Do poznámky uveďte členské 2022

 Po úhrade členských príspevkov na účet SZV zašle ZO SZV/ KČ SZV menný zoznam s podpismi včelárov spolu s potvrdením o zaplatení poštou na Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava  najneskôr do 31.1.2022.

V termíne od 15.11.2021 si ZO SZV / KČ SZV stiahne na stránke CEHZ menný zoznam členov, ktorý obsahuje údaje počtu včelstiev k 30.9.2021 a sumu, ktorú má včelár zaplatiť. Tento formulár je podkladom pre výber členského príspevku od každého člena SZV.

Prílohy:

  1. Postup generovania členských príspevkov na rok 2022
  2. Čísla ZO SZV/variabilné symboly k úhrade
  3. Smernica 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstva, 

príloha č.1 k smernici 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstva

 

Celé znenie nájdete tu: Obežník č. 17_2021 Usmernenie k odvodu členských príspevkov

Related Posts