Obežníky SZV

Obežník SZV č. 2/2022 USMERNENIE Výkonného výboru SZV k členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2022

Vážení včelári, včelárky.

Členské schôdze a konferencie ZO SZV konané v roku 2022 majú vyhodnotiť doterajšiu prácu výborov ZO SZV za rok 2021 a plnenie ročného plánu činnosti za rok 2021.

Členské schôdze navrhujeme uskutočniť do 31.7.2022. Žiadame výbory ZO SZV a RZ SZV k maximálnemu prispôsobeniu sa pandemickej situácii vo vlastnom regióne. Ďalej navrhujeme, aby prípravu ČS vykonával výbor ZO SZV a RZ SZV vzhľadom na technické možnosti formou elektronickej komunikácie.

Kontrolná revízna komisia ZO SZV a RZ SZV vykonajú kontrolu vyplatenia poskytnutia pomoci za podporný rok 2020/2021 a opeľovacej činnosti za rok 2021.

Organizácie s počtom viac ako 200 členov konajú v zmysle Usmernenia Výkonného výboru SZV, konferencie delegovaných zástupcov obvodových skupín podľa kľúča 1:3
(1 člen zastupuje 3 členov obvodovej skupiny). Konferencie sa môžu zúčastniť i nedelegovaní členovia základnej organizácie SZV s hlasom poradným. Rokovanie členskej schôdze upravuje Organizačný a rokovací poriadku SZV.

V organizáciách, kde uplynulo štvorročné obdobie funkcionárom (predseda, tajomník, výbor, predseda KRK, člen KRK) a delegátovi (náhradníkovi) vykonať nové voľby.

Posunuté termíny konania členskej schôdze nemajú vplyv na určené termíny vyplatenia dotácií z NV 337/2019 za podporný rok 2020/2021, dotácií z opeľovacej činnosti za rok 2021 a výber členského pre SZV na rok 2022. Výbor ZO SZV a členovia organizácií uprednostnia platby finančných prostriedkov elektronickou formou.

 Odporúčaný program

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa/ov zápisnice
 3. Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie
 4. Prijatie nových členov, udelenie vyznamenaní
 5. Hodnotiaca správa za rok 2021
 6. Kontrola plnenia uznesení
 7. Stav majetku ZO SZV (hnuteľného a nehnuteľného)
 8. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2022
 9. Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 10. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2021 (zameraný na stav účtu, stav pokladne, dodržiavanie stanov v ZO SZV, RZ SZV, správa o tom, či bol alebo nebol podaný podnet na KRK ZO SZV a ako bol riešený)
 11. Oboznámenie členov sa s novým postupom nákupu liečiv v roku 2022
 12. Oboznámenie členov s Nariadením vlády č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
 13. Oboznámenie členov s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2021/2022
 14. Oboznámenie členov s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií včelstiev
 15. Diskusia
 16. Schválenie uznesení
 17. Záver

 Zameranie hodnotiacich správ

       Pri vypracovávaní hodnotiacich správ o činnosti ZO SZV odporúčame venovať pozornosť uvedenej problematike:

 • zhodnotenie činnosti výboru ZO SZV za rok 2021
 • plnenie Národného programu  stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva
 • stav členskej základne, stav včelstiev, stav uhynutých včelstiev a možnosti zamedzenia ich poklesu
 • zdravotná problematika, zabezpečovanie liečiv
 • výchovno-vzdelávacia činnosť, práca s mládežou, včelárske výstavy, propagácia a odber časopisu Včelár, pohára s logom SZV
 • využívanie možnosti čerpania finančných prostriedkov z 2%
 • využívanie možnosti čerpania finančných prostriedkov rodinného včelárenia
 • využívanie možnosti čerpania finančných prostriedkov komerčného včelárenia
 • oboznámenie členskej základne o využití svojpomocného fondu oboznámenie členskej základne o možnosti kočovania do Štátnych lesov a Vojenských lesov SR
 • oboznámenie členskej základne so žiadosťou o schválenie pomoci na podporný rok 2021/2022 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.
 • vyhodnotenie žiadosti o vyplatenie pomoci za podporný rok 2020/2021 podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.
 • využívanie e-mailovej komunikácie medzi členmi ZO SZV a webovej stránky ZO SZV v prospech informovanosti členov SZV
 • využívanie transparentných účtov v SZV
 • oboznámenie členov s obežníkmi SZV

 

Úlohy výborov ZO SZV

 1. Prerokovať Obežník SZV k ČS a konferenciám, poveriť jednotlivých členov výboru úlohami prípravy a zvolať členskú schôdzu alebo konferenciu ZO SZV v termíne február – júl 2022
 2. Zaslať Hodnotiacu správu ZO SZV za rok 2021, Program činnosti ZO SZV pre rok 2022, Správu Revíznej komisie ZO SZV za rok 2021, Zápisnicu z ČS, Uznesenie z ČS a počet uhynutých včelstiev od 30.9. predchádzajúceho roka:
 • 1-krát predsedovi Regionálnej zložky SZV príslušného regiónu (len e-mailom)
 • 1-krát na Sekretariát SZV (poštou)
 1. Odporúčame ZO SZV zoznámiť sa so smernicou o podmienkach čestného a kolektívneho členstva a zabezpečiť plnenie tejto smernice.
 2. Objednať vyhotovenie členských preukazov pre nových členov ZO SZV
 3. Odporúčame ZO SZV prizvať si na členskú schôdzu predsedu regiónu:
 1. Pozvánku na ČS zaslať členom ZO SZV a členom VV SZV 30 dní pred termínom konania ČS ZO SZV.

 Úlohy Regionálnych zložiek SZV

 1. Vyhodnotiť a zaslať hodnotiace správy ZO SZV za rok 2021 a uznesenia z ČS pre rok 2022 do 30.8.2022
 • 1-krát na Sekretariát SZV (len e-mailom).

Úlohy pre Sekretariát SZV

 1. Vyhodnotiť správy od RZ SZV a navrhnúť VV SZV prijať opatrenia k riešeniu požiadaviek ZO SZV

 

Obežník si môžte stiahnuť tu: Obežník SZV č. 2 – Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2022

Príloha č.1 – Správa mandátnej komisie_vzor

Príloha č.2 – Správa návrhovej komisie, Uznesenie ČS ZO SZV_vzor

Príloha č.3 – Správa volebnej komisie_vzor

Príloha č.4 – Zápisnica VčS ZO SZV_vzor

Príloha č.5 – Žiadosť o vyhotovenie členského preukazu 2022 _ noví členovia

Príloha č.6 – Zmena údajov organizačnej jednotky (predseda, tajomník)

Related Posts