Obežníky SZV

Obežník SZV č. 3/2022 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2021 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2020.

 • Ako poskytnúť príspevok z 2% daní za rok 2021
 • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2021
 • Postup čerpania príspevku z 2% daní za rok 2020
 • Žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% daní za rok 2020

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu našej činnosti prostredníctvom darovania 2% z Vašej dane z príjmov pre Slovenský zväz včelárov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) prípadne cez Vášho zamestnávateľa (ako zamestnanec). Financie získané z 2% podľa § 50 zákona o dani z príjmov môžu byť aj od rodinných priateľov, kolegov v práci a aj členov rodiny.

Tieto 2% nie sú Vašim výdavkom navyše, keďže sa jedná o časti dane, ktorú viete nasmerovať na konkrétny účet. Poskytnutím tejto pomoci nám pomáhate uskutočňovať naše spoločné aktivity.

Vďaka príjmom z 2% sme v minulosti boli schopní zrealizovať viaceré aktivity, ktoré by sme ako nezisková organizácia bez Vašej pomoci neboli schopní uskutočniť. Keďže si Vašu pomoc veľmi vážime, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc aj v nasledujúcom roku.

Slovenský zväz včelárov získané financie z 2% použije pre svoju činnosť a činnosť jednotlivých základných organizácii na Slovensku.

 1. Postup poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu pre zamestnancov za rok 2021:

 a) Z Potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech SZV poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín (napr. vo vašej ZO SZV) a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech SZV poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci je potom povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

b) Do Vyhlásenia (príloha č.1) vyplňte údaje SZV a doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

Údaje SZV:       Názov: Slovenský zväz včelárov
Právna forma: občianske združenie
Ulica: Svrčia
Súpisné/orientačné číslo: 74/14
Obec: Bratislava

PSČ: 842 08

IČO: 00178349

c) Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

 

 1. Postup poukázania zo zaplatenej dane z príjmu pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2021:

a) V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Do tlačiva vyplňte údaje SZV.  Údaje SZV:

Názov: Slovenský zväz včelárov
Právna forma:  občianske združenie

Ulica: Svrčia
Súpisné/orientačné číslo: 74/14

Obec: Bratislava
PSČ: 842 08

IČO: 00178349

b) Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

c) Prosím tlačivá sa snažte vyplniť presne, vrátane udelenia súhlasu so zaslaním údajov, aby nebol dôvod na ich vyradenie.

 

 1. Postup poukázania zo zaplatenej dane z príjmu pre právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie za rok 2021:

a) V daňovom priznaní právnické osoby musia vyplniť časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby spolu s označením súhlasu so zaslaním údajov (vyznačí sa x).

b) V časti Údaje o prijímateľovi vyplňte údaje SZV:

Názov: Slovenský zväz včelárov
Právna forma:  občianske združenie

Ulica: Svrčia
Súpisné/orientačné číslo: 74/14

Obec: Bratislava
PSČ: 842 08

IČO: 00178349

Podrobné informácie a tlačivá (potvrdenia k dobrovoľníckej činnosti, k daňovému priznaniu právnických osôb a pod.) nájdete na www.rozhodni.sk. Číslo bankového účtu SZV nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá na účely, ktoré sú uvedené v §50 Zákona o dani z príjmov a zároveň aj v Stanovách SZV – t.j. najmä na zachovávanie kultúrnych hodnôt a na podporu vzdelávania.

Tlačivo na poukázanie 2% daní za rok 2021:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2021 – predvyplnené.

 

 1. Čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2020.

Na účet Slovenského zväzu včelárov bola poukázaná v roku 2021 suma vo výške 18 171,69 Eur z daňových priznaní za rok 2020 podaných v roku 2021. Výška prijatých 2% je zatiaľ najvyššou sumou od vzniku zväzu. Podľa oznámenia z daňového úradu poukázalo podiel zaplatenej dane viac ako 281 darcov.

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC A PODPORU.

Poskytnuté 2% z daní použije Slovenský zväz včelárov v zmysle Stanov SZV a podľa § 50 zákona o dani z príjmov pre svoju činnosť a činnosť jednotlivých základných organizácii na Slovensku, najmä na zachovávanie kultúrnych hodnôt a na podporu vzdelávania.

Slovenský zväz včelárov podporí aj priamo členov SZV, ktorí poukázali 2% z daní a pri podávaní vyhlásenia vyznačili súhlas so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane. V zmysle Smernice SZV 7/2019 o odmeňovaní v realizácii projektov v oblasti včelárstva a Obežníka SZV č. 7/2021 k poskytovaniu príspevku z fondu, ktorý vznikol z financií prijatých ako 2% dane z príjmu, môžu členovia SZV požiadať o podporu podľa stanovených podmienok.

SZV bude spracovávanie dokladov a distribúciu financií vykonávať podľa možností vo vlastnej réžii. Distribúciu 2% bude vykonávať SZV na základe žiadosti o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% za rok 2020.

a) člen určí kam a na čo bude príspevok smerovaný, ktorý získal 2% z daní z príjmov,

b) členovia, ktorí získali 2% musia vierohodne preukázať darovanie 2% a súčasne dodržať zákon o GDPR,

c) členovia SZV, ktorí poukázali 2% rozhodnú o ich použití spôsobom, ako určuje zákon o dani z príjmu,

d) financie získané z 2% patria SZV a členovi SZV. Môžu byť prevedené až po overení a odsúhlasení žiadostli, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie niektorého z uvedených účelov,

e) účel musí byť uvedený aj v Stanovách SZV alebo Štatútoch Sekcií SZV. Výdavok musí byť dokladom o kúpe alebo iným dokladom, ktorý slúži na preukázanie použitých financií,

f) financie z 2 % môžu byť použité členom SZV na uvedené účely:

– ochrana a podpora zdravia včelárov; prevencia,
– podpora a rozvoj telesnej kultúry včelárov,
– poskytovanie sociálnej pomoci včelárom,
– zachovanie kultúrnych hodnôt včelárov,
– podpora vzdelávania včelárov,
– ochrana ľudských práv včelárov,
– ochrana a tvorba životného prostredia vo včelárení,
– veda a výskum vo včelárení,
– organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti včelárov.

g) pri každom použití financií z 2% je potrebné si overiť, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie niektorého z horeuvedených účelov.

h) zaslaním písomnej žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% (príloha č.2).

Príklad: Ak včelár poukáže 2% na SZV a zakúpi si v hodnote 2% včelársku pomôcku na zachovanie kultúrnej hodnoty a podá žiadosť na SZV, ten mu proti tomuto potvrdeniu o zaplatení môže poslať na jeho účet financie do výšky príjmu z 2%, ktoré pochádzajú od včelára. Včelár môže financie poukázať aj na svoju ZO alebo včelársky krúžok, alebo si vyberie iný účel popísaný vyššie.

Postup pri poskytnutí príspevku z fondu 2% za rok 2020

 1. Včelár vyplní žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% (príloha č.2).
 2. Vyplnenú žiadosť doručí poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.
 3. Po doručení vašej žiadosti na sekretariát SZV, bude táto žiadosť skontrolovaná a sekretariát potvrdí, či ste oprávnený žiadať o príspevok z fondu 2%.
 4. Nákup môžete realizovať od 1.1.2022 do 30.5.2022. Účtovné doklady so sprievodným listom doručíte poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Po uvedenom termíne Slovenský zväz včelárov nebude prijímať a vyplácať poskytnutie príspevku z fondu 2%.
 5. Po overení žiadosti, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie niektorého z uvedených účelov, SZV poukáže financie na účet žiadateľa do 15.10.2022.

Na Slovenský zväz včelárov bolo z daňového úradu Bratislava doručené oznámenie s údajmi daňovníkov, ktorí v kalendárom roku 2021 poukázali podiel zaplatenej dane za rok 2020. Ak chcete zistiť, či sa v oznámení nachádzate, kontaktujte sekretariát SZV na sekretariat@vcelari.sk.

Prosíme, informujte o možnosti venovať 2% Slovenskému zväzu včelárov aj Vašu rodinu, kolegov, priateľov a známych.

Vopred Vám v mene Slovenského zväzu včelárov ďakujeme.

Ing. Milan Rusnák
predseda SZV

Celé znenie obežníku: Obežník SZV č. 3_2022 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2021 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2020.

Príloha č. 1. – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2021 – predvyplnené.

Príloha č. 2 – Žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2%

 

Related Posts