Časopis Včelár

Obežník SZV č. 4/2022 – k objednávaniu veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov pre včely a zmene zákona o liekoch

Vážení predsedovia, tajomníci,

vážené včelárky, vážení včelári,

dňa 28.1.2022 vstúpila do platnosti novelizácia zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach kde v zmysle §18, ods. 1d), bod 4. sa mení povinnosť veľkodistribútora dodávať veterinárne lieky chovateľom potravinových zvierat na základe veterinárneho lekárskeho predpisu.

Z tohto dôvodu si chovatelia potravinových zvierat budú môcť od uvedeného dátumu zaobstarať veterinárne lieky od svojich veterinárnych lekárov. Od veľkodistribútorov je naďalej možné nakupovať schválené veterinárne prípravky a rôzne nástroje a pomôcky pre zootechnickú prax.

Na základe zmeny v legislatíve Slovenský zväz včelárov zaslal žiadosť na PPA generálnemu riaditeľovi p. Kissovi s návrhom na novelizáciu príručky pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2021/2022.

Pôdohospodárska platobná agentúra schválila návrh SZV a vydala novelizovanú príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2021/2022 dňa 16.2.2022.

  1. Nákup veterinárnych liekov

Veterinárne lieky určené na ošetrenie včelstiev, ktoré sú schválené ÚŠKVBL je možné získať cez veterinárneho lekára zapísaného v registri Komory veterinárnych lekárov SR, na recept cez verejnú lekáreň alebo cez schválený maloobchod od súkromných veterinárnych lekárov.

ZO SZV môžu od 1.2.2022 nakupovať veterinárne lieky od veterinárnych lekárov (príloha č.1). Nákup veterinárnych liekov nedopočujeme nakupovať u veľkodistribútorov pokiaľ nemajú zazmluvneného veterinárneho lekára, z dôvodu možného zamietnutia vyplatenia pomoci PPA.

  1. Nákup veterinárnych prípravkov

Veterinárne prípravky, ktoré nie sú schválené ako veterinárne lieky je možné získať bez receptu z verejnej lekárne alebo od distribútora veterinárnych liekov za stanovených podmienok.

ZO SZV môžu od 1.2.2022 nakupovať veterinárne prípravky od veterinárnych lekárov (príloha č.1) alebo u veľkodistribútorov.

 

Obežník si môžte stiahnuť tu: Obežník SZV č. 4_2022 k objednávaniu veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov

Príloha č.1 – Zoznam veterinárnych lekárov

Príloha č.2 – Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov určených pre včely na liečbu varoóz

Príloha č.3 – Zoznam schválených veterinárnych prípravkov pre včely

Related Posts