Výstavy a súťaže

Obežník SZV č. 6/2022 k účasti na medzinárodnej súťaži APIMONDIA 2022

Vážení predsedovia, tajomníci,

vážené včelárky, vážení včelári,

na oficiálnych stránkach 47. včelárskeho kongresu Apimondie 2022 v Istanbule (Turecko) boli zverejnené podmienky účasti na Svetovej včelárskej súťaži v kategórii med. V najbližších dňoch sa očakáva zverejnenie podmienok v ďalších súťažných kategóriách, ako sú napr. medovina, výrobky z vosku či publikácie.

Medové súťažné kategórie sú však špecifické, keďže vzorky medu sa v tomto ročníku neprinášajú priamo na výstavu, ale zasielajú sa v značnom časovom predstihu do belgického laboratória na analýzy zloženia, rezíduí antibiotík a markerov falšovania.

Registračný poplatok v individuálnych kategóriách je 50€ za 1 exponát, v komerčných kategóriách 150€ za 1 exponát. Jeden súťažiaci môže umiestniť v rámci jednej súťažnej kategórie maximálne 3 vzorky. Vzorky medu musia mať obsah vody pod 18 % a obsah HMF pod 20 mg/kg. Prípadná tepelná úprava bude hodnotená na základe enzymatickej aktivity.

Každý účastník musí byť zaregistrovaný ako účastník Apimondie (minimálne 1-denný vstup v cene 50€).

Udeľovať sa budú zlaté, bronzové a strieborné certifikáty pre všetkých, ktorí získajú predpísané bodové hodnotenia v závislosti od výsledkov analýz a zmyslového hodnotenia. Z predchádzajúci skúseností ich získava cca 30 až 40 % zúčastnených vzoriek.

 

Súťažné kategórie – MEDY

Neupravený prírodný med

Med získaný vytáčaním a následným precedením bez tepelnej či akejkoľvek inej úpravy.

Kategória A. Neupravený tekutý med

Medy prirodzene tekuté (bez stekucovania teplom)

Trieda 1. Tekutý viacdruhový (zmiešaný) nektárový alebo medovicový med

Trieda 2. Tekutý jednodruhový nektárový alebo medovicový med (s uvedením pôvodu)

Kategória B. Neupravený skryštalizovaný med

Trieda 3. Skryštalizovaný viacdruhový (zmiešaný) nektárový alebo medovicový med

Trieda 4. Skryštalizovaný jednodruhový nektárový alebo medovicový med (s uvedením pôvodu)

Kategória C. Plástový med

Trieda 5. Výrezy medových plástov uzavretých v obaloch.

 

Upravený med

Kategória D. Spracovaný tekutý med

Medy s nízkou tendenciou ku kryštalizácii následne stekutený teplom (pasterizáciou)

Trieda 6. Tekutý viacdruhový (zmiešaný) nektárový alebo medovicový med

Trieda 7. Tekutý jednodruhový nektárový alebo medovicový med (s uvedením pôvodu)

Kategória E. Pastovaný skryštalizovaný med

Medy upravené pastovaním na jemnú roztierateľnú krémovitú konzistenciu.

Trieda 8. Pastovaný viacdruhový (zmiešaný) nektárový alebo medovicový med.

Trieda 9. Pastovaný jednodruhový nektárový alebo medovicový med (s uvedením pôvodu).

Kategória F. Kombinácie medu s inými potravinami

Trieda 10. Kombinácie medu s inými potravinami (sušené ovocie, orechy, škorica a pod.)

 Požadované balenie a minimálne množstvá súťažných exponátov

Minimálne celkové množstvá z jednej súťažnej vzorky sú:

 1. minimálne 750g medu v dvoch alebo troch neetiketovaných pohároch,
 2. minimálne 1kg medu s pridanými prírodnými produktmi v dvoch alebo troch neetiketovaných pohároch,
 3. minimálne 800g plástového medu (napr. 4 výrezy po 200g).

 

Balenie:

 • použité musia byť priehľadné poháre (sklo alebo plast) 2 až 3 ks, poháre musia byť uzatvárateľné odnímateľnými (šróbovacími) viečkami,
 • hmotnosť jednej vzorky medu sa musí pohybovať medzi 225g až 750g a poháre majú byť naplnené až po okraj,
 • na pohároch nesmie byť etiketa ani žiadny iný identifikačný znak, okrem štítku s kódom získaným pri registrácii, ktorý sa dá následne ľahko odstrániť.

Postup registrácie pre individuálnych záujemcov a firmy:

 • Registrujte sa ako návštevník Kongresu na stránke https://www.apimondia2021.com/?p=registration, a vypíšte registráciu na minimálne jednodenný vstup (najlacnejšia verzia je ApiExpo Daily Entry Fee v cene 50€) a vstup uhraďte cez účet.
 • Následne sa na stránke https://apimondia2021.com/?p=contest zaregistrujte do súťaže pomocou on-line formulára a vytlačte dva sprievodné doklady.
 • Vzorky medu zabaľte a do balíka vložte nasledovné vytlačené dokumenty:

–           Účastnícky formulár do súťaže

–           Formulár WBA-H1 (všeobecné informácie o vzorkách)

–           Formulár WBA-H2 (popis vzoriek)

–           Potvrdenie o platbe za kongres a platbe za súťaž.

 • Balík odošlite na adresu:

CARI asbl

1 Place Croix du Sud bte L7.04.01

Bâtiment Boltzmann (étage +1)

1348 Louvain-la-Neuve

Belgicko / Belgium

Vzorky majú byť doručené na danú adresu do 27. mája 2022.

 

Zjednodušený postup pre individuálnych členov SZV:

Keďže oficiálnym jazykom súťaže je výlučne angličtina a registrácia vyžaduje skúsenosti s elektronickými formulármi a medzinárodnými prevodmi, SZV ponúka svojim členom asistenciu pri registrácii a zasielaní vzoriek do zahraničného laboratória.

V tomto prípade záujemci:

 • Pošlú na adresu Sekretariátu SZV súťažné exponáty do 20. mája 2022, spolu so sprievodným listom s menom a adresou a identifikáciou medov nachádzajúcich sa v zásielke.
 • Kontaktujú Sekretariát SZV e-mailom a do predmetu správy uvedú „Súťaž medov Apimondia“. E-mailový kontakt je nevyhnutný pre ďalšiu komunikáciu týkajúcu sa detailov registrácie a postupu platby.

Platbu 100€ (jednorazový vstupný poplatok 50€ + 50€ za každú zaslanú vzorku) záujemcovia zašlú na číslo účtu SK3583300000002001665273 do 20. mája 2022.

Do poznámky uveďte:  Vaše meno, Apimondia.

 • Sekretariát SZV zabezpečí registráciu, prevod registračných poplatkov ako aj hromadné zaslanie vzoriek do laboratória. V prípade splnenia predpísaných kvalitatívnych kritérií na základe laboratórnych rozborov bude časť registračných nákladov úspešným účastníkom súťaže spätne refundovaná.

 

Zhrnutie pre záujemcov o servis ponúkaný SZV:

Informácie a pokyny pre záujemcov o súťaž: sekretariat@vcelari.sk.

Adresa na doručovanie súťažných exponátov medov: Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Všetky prihlášky a súťažné vzorky musia byť doručené na Sekretariát SZV do 20. mája 2022.

 

Celé znenie a podmienky súťaže nájdete na stránke Apimonia2022.

 

Celé znenie nájdete tu: Obežník SZV č. 6_2022 k účasti na medzinárodnej súťaži APIMONDIA 2022

 

 

Related Posts