Obežníky SZV

Obežník SZV č. 12/2022 k prehliadkam včelstiev a tlačivám pre ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Usmernenie k prehliadam včelstiev (najmä na varroózu) v podpornom roku 2022/2023

Asistent úradného veterinárneho lekára (ďalej ako „AÚVL“) na základe poverenia od RVPS vykoná prehliadky včelstiev podľa § 6 písm. d) a e) NV 337/2019 Z. z. v odporúčanom termíne od 1.9. do 16.10.2022.

AÚVL vyplnenú a podpísanú prílohu č. 29 alebo prílohu č. 31 spolu s poverením od RVPS odovzdá na ZO SZV, kde poverená osoba predseda/tajomník vyplní prílohu č. 30 alebo prílohu č. 32 a zašle poštou na Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, Bratislava, do 30.10.2022.

Odporúčame ZO SZV aby si jednotlivé prílohy oskenovali a uchovali v archíve v prípade kontroly zo strany PPA.

S-SZV bude akceptovať vyplnené prílohy č.29, 30, 31 a 32 k prehliadkam včelstiev aj s termínom vykonania od 1.8.2022.

 

Usmernenie k vykonaniu prehliadok (sčítanie včelstiev) a vyplnenie tlačiva Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako ,,ŠVPS SR“) dňa 30.8.2022 informovala Slovenský zväz včelárov, že nevydá usmernenie k vykonaniu kontroly počtu včelstiev a vyplňovaniu tlačiva Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev.

ŠVPS SR usmernenie nebude posielať podľa § 34 ods. 2 písm. b) zákona o veterinárnej starostlivosti je vlastník a držiteľ zvierat povinný hlásiť zmeny v chove hospodárskych zvierat do CEHZ. §3 ods. 4 vyhlášky MPRV SR 285/2017 Z. z. síce hovorí že  „Ročné hlásenie o stanovišti včelstva sa po prehliadke včelstva predkladá do 5. septembra do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2“ , ale nestanovuje povinnosť spolupráce RVPS so včelármi.

 

Odporúčame chovateľom včiel (včelárom) aby podľa vyhlášky MPRV SR  285/2017 Z. z. nahlásili do siedmich dní zmenu údajov (počtu včelstiev na stanovišti, zazimovanie včelstiev) do centrálneho registra na tlačive hlásenie zmien. V prípade viacerých stanovíšť, je potrebné vypísať tlačivo hlásenie zmien na každé stanovište zvlášť! Tlačivo hlásenie zmien vypĺňa a podpisuje len chovateľ včiel a nie je potrený podpis AÚVL. Ak nedošlo k zmene stavu včelstiev na stanovišti nie je povinnosť zasielať tlačivo hlásenie zmien.

Vyplnené tlačivo zasielajte poštou na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina alebo e-mailom na cehz@pssr.sk

V prípade ak RVPS vydala ZO SZV tlačivá Ročné hlásenie o stanovišti včelstva a AÚVL vykonali túto kontrolu, nie je potrebné znovu vypĺňať a zasielať tlačivo hlásenie zmien do CEHZ (CEHZ bude akceptovať už prijaté tlačivá).

Pokyny pre AÚVL:

 1. Prehliadky včelstiev najmä na varroózu (podľa § 6 písm. d) a e) NV 337/2019 Z. z.)
 • Prehliadky vykoná AÚVL na základe poverenia, ktoré vydá príslušná RVPS
 • Prehliadky odporúčame vykonať od 1.9. do 16.10.2022
 • Vyplnené a podpísané prílohy č.29 a 31 , spolu s poverením od RVPS zašle ZO SZV na sekretariát SZV do 30.10.2022.
 • Výška pomoci na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti je do 1,00 eur
 • Výška pomoci na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti je do 0,40 eur

Pokyny pre chovateľa včiel:

 • Nahlásiť do siedmich dní zmenu údajov (počtu včelstiev na stanovišti, zazimovanie včelstiev) do centrálneho registra na tlačive hlásenie zmien.
 • Vyplnené tlačivo zaslať poštou na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina alebo e-mailom na cehz@pssr.sk

Prílohy:

 1. Príloha č. 29 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište)
 2. Príloha č. 30 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište) – súhrn za organizáciu
 3. Príloha č. 31 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište)
 4. Príloha č. 32 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište) – súhrn za organizáciu
 5. Tlačivo – Hlásenie zmien
 6. ŠVPS SR – Usmernenie k tlačivám pre ročné hlásenia o stanovišti včelstiev

 

JEDNOTLIVÉ PRÍLOHY A TLAČIVÁ VYPĹŇAJTE ČITATEĽNE VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI, ALEBO VYPLŇTE TLAČIVO V POČÍTAČI!

 

Celé znenie obežníka: Obežník SZV č.12/2022 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam o stanovišti

Related Posts