Obežníky SZV

Obežník SZV č. 13/2022 Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023

Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023 

(za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022)

 

Vážení predsedovia, tajomníci,

  • PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 632 384,87 Eur
  • PPA schválila celkovo 27 projektov na zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev
  • ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV a inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2022/2023 v zmysle obežníka SZV č.5/2022.

Slovenský zväz včelárov podal žiadosť na PPA o schválenie pomoci na podporný rok 2022/2023 vo výške 654 460 EUR. PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 632 384,87 Eur za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022.

Upozornenie:

V súčasnosti nie sú známe nové podmienky z MPRV SR a PPA k čerpaniu pomoci v období od 01.01.2023 do 31.07.2023.

PPA v príručke pre žiadateľa na podporný rok 2022/2023 vydala nasledovné stanovisko:Bližšie podmienky pre podávanie žiadosti o schválenie poskytnutia pomoci za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023 budú špecifikované v prechodných ustanoveniach pripravovanej národnej legislatívy v súvislosti so Strategickým plánom Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (ďalej len „Strategický plán SPP“).

Na základe rozhodnutia PPA č. 144486/2022 o schválení poskytnutia pomoci v podpornom roku 2022/2023, môžu jednotliví žiadatelia (včelár, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie) nakupovať a realizovať aktivity za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022 v zmysle Obežníka SZV č.5/2022 – Usmernenie k podpornému roku 2022/2023.

Termíny prijímania žiadostí o vyplatenie:

Prosíme žiadateľov (včelár, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie), aby žiadosti s povinnými prílohami zasielali najneskôr mesiac po uskutočnení nákupu / aktivity, na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava, prípadne do termínov stanovených v Obežníku SZV č.5/2022.

Usmernenie SZV č.1/2022 na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023 ako aj povinné prílohy nájdete na stránke www.vcelari.sk alebo podporný rok 2022/2023.

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2022/2023 v termíne:

  1. Doklady realizované od 01.08.2022 do 31.12.2022 musia byť odovzdané do 20.01.2023.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín doručenia fyzicky alebo poštou na adresu: Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Žiadame vo vlastnom záujme dodržať stanovené termíny.

V zmysle rozhodnutia PPA č. 144486/2022 boli stanovené výšky limitov v rámci jednotlivých opatrení nasledovne:

  1. a) pre opatrenie „technická pomoc“ podľa  § 5 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 319 369,95 EUR,
  2. b) pre opatrenie „boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze“ podľa § 6 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 291 306,56 EUR,
  3. c) pre opatrenie „racionalizácia sezónneho presunu včelstiev“ podľa 7 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume  § 17 862,75 EUR,
  4. d) pre opatrenie „podpora laboratórií“ podľa  § 8 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume  § 3 131,18 EUR
  5. e) pre opatrenie „podpora obnovenia stavu včelstiev“ podľa  § 9 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume  § 714,43 EUR,
  6. f) pre opatrenie „spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum“ podľa  § 10 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 0,00 EUR,

spolu v celkovej výške 632 384,87 EUR.

 

Celé znenie obežníka: Obežník SZV č.13/2022 Informácia o schválení žiadosti na podporný rok 2022/2023

Príloha: Rozhodnutie o schválení žiadateľa SZV č. 144486_2022_na podporný rok 2022/2023

Related Posts