Dotácie

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2022/2023

Toto NV 337/2019 je už neaktuálne a bolo nahradené NV 10/2023, ktorá nájdete na Dotácie 2022/2023 podľa NV 10/2023

 

Upozornenie:

NV 337/2019 je platné do 31.12.2022 ako aj všetky prílohy.

Podporný rok 2022/2023 je rozdelený nasledovne:

 1. Doklady od 01.08.2022 do 31.12.2022 sú ralizované podľa NV 337/2019.

Vážení predsedovia a tajomníci, kolektívny členovia,

pri uplatňovaní poskytnutia pomoci v podpornom roku 2022/2023 sa riaďte Obežníkom SZV č. 5/2022 a Usmernením SZV č.1/2022 schváleným VV SZV.

Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

a) používali iba aktuálne prílohy (dostupné na www.vcelari.sk),

b) skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)

c) skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh

d) zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2022/2023)

e) nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)

f) doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.8) pod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad od pošty alebo kuriéra, ak platíte cez IB je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby). Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení. V prípade ak neviete stiahnuť svoj výpis z účtu cez IB obráťte sa na svoju banku ktorá Vám s tým ochotne pomôže.

Prílohy o poskytovaní pomoci na na podporný 2022/2023 sú dostupné, ako prílohy v článku (viď nižšie).

Obežník SZV č.5_2022 – Usmernenie k podpornému roku 2022_2023

Usmernenie SZV č. 1_2022 na podporný rok 2022_2023

Nariadenie vlády 337/2019

Termíny:

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV je povinný predložiť doklady za včelárske podopatrenie v termíne:

 1. Doklady realizované od 01.08.2022 do 31.12.2022 musia byť odovzdané do 20.01.2023.
 2. Doklady realizované od 01.01.2023 do 31.03.2023 musia byť odovzdané do 21.04.2023.
 3. Doklady realizované od 01.04.2023 do 30.06.2023 musia byť odovzdané do 03.07.2023.

 

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

 

1. DEFINÍCIE A POUŽITÉ POJMY

Na účely príručky pre žiadateľa sa podľa NV č. 337/2019 Z. z. rozumie:

Včelárskym opatrením: opatrenie, ktoré je uvedené v § 1.

Včelárskym podopatrením: činnosť, ktorou sa vykonáva včelárske opatrenie.

Včelárskym rokom: včelársky rok od 1. augusta do 31. júla, ktorý sa začína v kalendárnom roku, v ktorom sa podáva žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskych opatrení vo včelárskom roku (ďalej len „žiadosť o schválenie pomoci“).

Včelárom: osoba, na ktorú je v centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „register včelstiev“ alebo „CEHZ“) registrované najmenej jedno včelstvo včiel medonosných (ďalej len „včelstvo“),

Včelárskym združením: právnická osoba, ktorá podľa údajov v registri včelstiev združuje najmenej dvoch včelárov.

Včelárskym začiatočníkom: fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), združená vo včelárskom združení:

– na ktorú počas posledných piatich rokov pred začatím vzdelávacieho programu podľa § 5 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z. nebolo podľa údajov v registri včelstiev registrované včelstvo a pre ktorú nebola poskytnutá pomoc na obstaranie včelstva a úľovej zostavy

– ktorá počas včelárskeho roka úspešne ukončila vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z.

– ktorá v danom včelárskom roku nakúpi včelstvá a úľové zostavy.

Žiadateľom: včelárske združenie, ktoré podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju 2022, združuje viac ako 10 % včelárov, na ktorých je spolu so včelstvami registrovanými na včelárske združenie registrovaných viac ako 10 % včelstiev.

Schváleným žiadateľom: žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie pomoci vo včelárskom roku.

Koneční prijímatelia pomoci:

 1. schválený žiadateľ,
 2. včelárske združenie – má právnu formu združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, družstva alebo akciovej spoločnosti,
 3. organizačná jednotka – na účely NV č. 337/2019 Z. z. právnická osoba, teda ide o organizačnú jednotku konajúcu vo vlastnom mene v rámci združenia podľa §11a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 4. vzdelávacia inštitúcia,
 5. včelár,
 6. fyzická osoba, ktorá v akreditovanom vzdelávacom programe absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku určeného pre  včelu medonosnú alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné veterinárne činnosti,
 7. fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev,
 8. včelársky začiatočník.

Koneční prijímatelia pomoci sú uvedení pri jednotlivých podopatreniach v bode 3.

Včelárskym produktom: poľnohospodársky produkt, ktorý patrí pod spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov v sektore včelárskych produktov.

Oprávnenými nákladmi: náklady na obstaranie tovarov, služieb alebo poskytnutie prác použitých na vykonanie včelárskeho opatrenia vo výške, v ktorej konečnému prijímateľovi pomoci, ktorý tieto náklady vynaložil, nevzniklo právo odpočítať daň z pridanej hodnoty z týchto tovarov, služieb alebo prác.

[collapse]
2. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ
 • V prípade legislatívnych zmien Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) v dostatočnom predstihu oznámi zmeny na svojom webovom sídle www.apa.sk
 • Na základe Prílohy X NEPaR (EÚ) 2021/2115 bol pre Slovenskú republiku pridelený podiel Európskej únie na financovaní tohto programu počas včelárskeho roka 2022/2023 na čiastku 999 973 eur. V období od 01.08.2022 do 31.12.2022 bude možné prideliť a čerpať finančné prostriedky vo výške 380.500 eur, čo spolu s podielom zo štátneho rozpočtu predstavuje pomoc v nasledovnom rozsahu:

platby zo zdrojov EÚ:              380.500 eur
platby zo zdrojov SR:               380.500 eur

spolu k dispozícii:                     761.000 eur

 • Pomoc z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu možno poskytnúť na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu   Slovenskej   republiky pre sektor včelárstva, ktorými sú:
  1. technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“),
  2. boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze,
  3. racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,
  4. podpora laboratórií na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať včelárske produkty na trh a zvyšovať ich hodnotu (ďalej len „podpora laboratórií“),
  5. podpora obnovenia stavu včelstiev,
  6. spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov (ďalej len „orgán uskutočňujúci aplikovaný výskum“).

Finančné limity pre jednotlivé opatrenia, ktoré je nutné dodržať v zmysle čl.3 ods.8 NV č.337/2019 Z.z. sú:

 • technická pomoc: do 384.500 eur
 • boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze: do 351.000 eur
 • racionalizácia sezónneho presunu včelstiev: do 20.000 eur
 • podpora laboratórií: do 4.000 eur
 • podpora obnovenia stavu včelstiev: do 1.500 eur
 • spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum: 0,00 eur
2.1 Oprávnenosť výdavkov
[collapse]
 • Pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov všeobecne platia nasledujúce zásady:
  • výdavky musia byť nevyhnutné na realizáciu podporovanej aktivity, zaobstaranie veci či služby, musia mať preukázateľnú väzbu na túto realizáciu, alebo zaobstaranie a výdavky musia byť vynaložené v súlade s podmienkami národného programu,
  • výdavky musia byť použité hospodárne, účelne a efektívne,
  • výdavky musia byť vynaložené v priebehu včelárskeho   roka;   výdavky   vzniknuté pred začiatkom a po skončení včelárskeho roka nemôžu byť preplatené,
  • výdavky musia byť skutočné, preukázané, identifikovateľné a doložené kópiami účtovných
 • Ak sa pomoc viaže k oprávneným, preukázaným a dokladovaným nákladom na nákup tovarov a služieb, výška pomoci závisí od oprávnenosti konečného prijímateľa pomoci na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)
  • konečný prijímateľ pomoci nie je platcom DPH: DPH je oprávneným výdavkom a za základ pre stanovenie pomoci sa berie celková uhradená suma vrátane DPH,
  • konečný prijímateľ pomoci je platcom DPH a pri účinnom znení zákona č. 222/2004 Z. z. si v danom prípade môže odpočítať DPH v pomernej výške (doložené čestným vyhlásením s uvedením výpočtu DPH): oprávneným výdavkom je pomerná výška odpočítateľnej DPH vypočítaná ako súčin DPH na vstupe a koeficientu podľa §50 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. a za základ pre stanovenie pomoci sa berie uhradená suma bez DPH zvýšená o DPH vynásobenú týmto koeficientom a zaokrúhlenú na dve desatinné miesta nahor,
  • konečný prijímateľ pomoci je platcom DPH a pri účinnom znení zákona č. 222/2004 z. mu v danom prípade vznikne právo odpočítať si DPH: za základ pre stanovenie pomoci sa berie uhradená suma bez DPH.

Ak žiadateľ k požiadavkám konečného prijímateľa pomoci na úhradu týchto nákladov nepriloží jeho vyhlásenie, že nie je platcom DPH alebo vyhlásenie, že si DPH v danom prípade nemôže odpočítať vôbec alebo len v pomernej výške, predpokladá sa, že ide o prípad podľa tretej odrážky.

 • Každý oprávnený náklad musí byť riadne doložený čitateľnou kópiou účtovného dokladu, prípadne aj podkladom pre vytvorenie tohto účtovného dokladu (zmluvou, objednávkou, dodacím listom). Na účtovnom doklade môžu byť uvedené len tie položky, na ktoré je žiadaná pomoc (doklady, na ktorých okrem podporovaných položiek budú aj položky napr. „rodinného nákupu“ nebudú akceptované). Pre posúdenie, či daný účtovný prípad spadá do včelárskeho roka, je rozhodujúci dátum vyhotovenia účtovného dokladu, alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu. Účtovný doklad musí obsahovať náležitosti podľa § 10 ods. 1 písm. a), b), c), d), e) zákona č. 431/2002 Z.z., v prípade konečného prijímateľa pomoci, ktorý nie je účtovnou jednotkou, pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1 až 3 zákona č. 289/2008 Z. z. a musia byť vystavené spôsobom a vo forme zodpovedajúcej ustanoveniam ďalších právnych predpisov, ktoré upravujú vyhotovovanie účtovných dokladov – podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad alebo odtlačok pečiatky organizácie.

Druhy účtovných dokladov:

 • pokladničný doklad s konkrétnym označením tovaru, alebo služby (doklady so všeobecnými názvami typu „včelárske potreby“ nebudú akceptované),
 • faktúra (musí obsahovať slovné a číselné označenie, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva a dátum vyhotovenia dokladu) s príslušným dokladom o zaplatení (tzv. „predfaktúra“ alebo „zálohová faktúra “ako účtovný doklad nebude akceptovaná),
 • cestovný príkaz, vyúčtovanie pracovnej cesty a ostatné doklady preukazujúce poskytnutie cestovnej náhrady.

Doklady preukazujúce skutočné zaplatenie výdavkov:

 • kompletne vyplnený príjmový pokladničný doklad, vrátane číselného označenia dokladu, pod ktorým je evidovaný v účtovníctve predávajúceho,
 • výpis z bankového účtu pri bezhotovostnej platbe (výpis z internetbankingu nebude akceptovaný),
 • potvrdenie banky o úhrade/prevode,
 • pokladničný doklad z banky o vykonaní vkladu hotovosti na účet,
 • doklad o zápočte vzájomných záväzkov a pohľadávok,
 • v prípade úhrady formou dobierky, doklad preukazujúci úhradu dobierky,
 • alebo iný daňový doklad preukazujúci úhradu.
 • V zmysle zákona č. 394/2012 Z. nesmie platba v hotovosti prevýšiť sumu 5.000 eur.

 

2.2 Schvaľovanie poskytnutia pomoci (§ 3 NV č. 337/2019 Z. z.)
[collapse]
 • Žiadosť o schválenie pomoci pre včelársky rok 2022/2023 za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022 podáva žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) od 1. júna do 30. júna 2022, ak agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátumu, od ktorého je možné túto žiadosť podať. Na žiadosť o schválenie podanú mimo tejto lehoty sa neprihliada (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo pri osobnom doručení dátum prijatia žiadosti v podateľni agentúry). Bližšie podmienky pre podávanie žiadosti o schválenie poskytnutia pomoci za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023 budú špecifikované v prechodných ustanoveniach pripravovanej národnej legislatívy v súvislosti so Strategickým plánom Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (ďalej len „Strategický plán SPP“).
 • Žiadosť o schválenie pomoci sa podáva písomne alebo cez elektronickú schránku platobnej agentúry dostupnej na stránke www.slovensko.sk na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry (Príloha č. 1).
 • Žiadosť musí obsahovať úradne overený podpis štatutárneho orgánu, prípadne zodpovednej osoby žiadateľa, ktorá je za neho oprávnená robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka s uvedením mena a funkcie.
 • Žiadosť o schválenie pomoci obsahuje (podľa § 3 ods. 3 NV č. 337/2019 Z. z.):a) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a identifikačné číslo (ďalej len „IČO“),b) určenie včelárskeho opatrenia a návrh jeho rozpočtu za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022,c) popis projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. d) a tento projekt agentúre predložil,d) popis projektu aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1, ak žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho opatrenia podľa § 10 a tento projekt agentúre predložil.Prílohou k žiadosti o schválenie pomoci sú (podľa § 3 ods. 4 NV č. 337/2019 Z. z.):a) určenie včelárskych podopatrení a návrh ich rozpočtu (Príloha č. 2),b) plán vykonávania včelárskych podopatrení za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022 podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) (Príloha č. 3), ktorý obsahuje miesto a čas ich vykonávania, ak je včelárskym opatrením technická pomoc,c) osnova projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak je včelárskym opatrením racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, v rámci ktorého žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. c) alebo písm. c) a d),d) projekt zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak je včelárskym opatrením racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, v rámci ktorého žiadateľ žiadao schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. d) a tento projekt agentúre nepredložil,e) projekt aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1, ak je včelárskym opatrením spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum a žiadateľ tento projekt agentúre nepredložil.
 • Žiadateľ, ktorý podáva agentúre žiadosť o schválenie pomoci, ktorej prílohou sú dokumenty podľa § 3 ods. 4 písm. c) až e), je povinný do konca lehoty na podanie žiadosti o schválenie pomoci predložiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) jedno vyhotovenie týchto dokumentov.
 • Poskytnutie pomoci možno schváliť len žiadateľovi na vykonávanie včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku.
 • Ak žiadateľ nepredloží kompletnú žiadosť o schválenie pomoci spolu s prílohami, agentúra bude požadovať doplnenie dokladov alebo údajov k žiadosti o schválenie pomoci formou zaslania elektronickej „Výzvy na doplnenie žiadosti“. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nedoplní požadované doklady alebo údaje, resp. doklady alebo údaje nebudú úplné, agentúra pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení správneho konania. Ak nebudú doklady alebo údaje doplnené v stanovenej lehote alebo nebudú úplné, agentúra rozhodne o zastavení správneho konania.
2.3 Poskytovanie pomoci (§ 4 NV č. 337/2019 Z. z.)
[collapse]
 • Bližšie podmienky pre podávanie žiadosti o poskytnutie pomoci budú špecifikované v prechodných ustanoveniach     pripravovanej     národnej     legislatívy     v súvislosti so Strategickým plánom SPP.
 • Rozhodujúci dátum pre posúdenie dátumu vykonania včelárskeho opatrenia je dátum vyhotovenia účtovného dokladu, alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu.
 • Schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby bol výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a výber poskytovateľa služieb použitých na vykonávanie včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku uskutočňovaný tak, aby bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na jeho vykonanie. V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkoch vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa pri jednotlivých oprávnených výdavkoch, a to doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov. Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť,   efektívnosť    a účinnosť   vynaloženia    verejných finančných    prostriedkov,    môže platobná agentúra posudzovať   primeranosť    výdavkov na základe priemernej ceny daného tovaru alebo služby na trhu, t. j. vyhradzuje si právo výšku vyplácanej pomoci znížiť, ak sa cena obstaraného tovaru alebo služby výrazne odlišuje od priemernej ceny daného tovaru alebo služby na trhu.
 • Koneční prijímatelia pomoci, ktorí vynaložili vlastné finančné prostriedky na nákup vecí, ktorých nákup je oprávnený na poskytnutie pomoci, sú považovaní za ich vlastníkov aj v tom prípade, že ich nákup uskutočnila druhá osoba (organizácia a iné združenia).
 • Konečný prijímateľ pomoci nemôže požadovať pomoc na nákup na splátky.
 • Pomoc možno poskytnúť len na včelárske opatrenie, na ktorého vykonávanie je poskytnutie pomoci schválené a ktoré vo včelárskom roku vykonal konečný prijímateľ.
 • Pomoc sa poskytuje na včelárske opatrenie vykonané vo včelárskom roku, ak z rozhodnutia o poskytnutí pomoci nevyplýva, že pomoc sa poskytuje len na vykonanie včelárskeho opatrenia vykonaného po schválení poskytnutia pomoci.
 • Pomoc sa neposkytuje na včelárske opatrenie, ak na jeho vykonávanie bola poskytnutá podpora pre rozvoj vidieka financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
 • Schválený žiadateľ nesmie zabezpečovať poskytovanie pomoci pre konečného prijímateľa pomoci, pre ktorého poskytovanie pomoci na akékoľvek včelárske opatrenie zabezpečuje iný schválený žiadateľ.
 • Schválený žiadateľ je povinný uzavrieť písomnú zmluvu o zabezpečovaní poskytovania pomoci so vzdelávacou inštitúciou, s fyzickou osobu, ktorá v akreditovanom vzdelávacom programe absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku určeného pre včelu medonosnú, fyzickou osobou oprávnenou vykonávať odborné veterinárne činnosti, fyzickou osobou s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev, včelárom, včelárskym začiatočníkom, včelárskym združením alebo organizačnou jednotkou:

a) ktorá nie je jeho spoločníkom alebo členom,

b) pre ktorú zabezpečovanie poskytovania pomoci na akékoľvek včelárske opatrenie nezabezpečuje iný schválený žiadateľ a

c) ktorá spĺňa podmienky podľa §4 odseku 10 NV č. 337/2019 Z. z..

 • Organizačná jednotka je na účely NV č. 337/2019 Z. z. právnická osoba, teda ide o organizačnú jednotku konajúcu vo vlastnom mene v rámci združenia podľa §11a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • Spoločníkom je spoločník včelárskeho združenia, ktoré má právu formu obchodnej spoločnosti.
 • Členom je člen včelárskeho združenia, ktoré má právnu formu združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, družstva alebo akciovej spoločnosti.
  [collapse]
§ 5 Technická pomoc

Pomoc v rámci opatrenia „Technická pomoc“ možno poskytnúť na:

a) zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva,
b) zabezpečenie včelárskeho krúžku,
c) zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov,
d) zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe,
e) zabezpečenie včelárskej konferencie,
f) poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva pre včelára,
g) zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike,
h) zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
i) zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosti súvisiacej so včelárstvom,
j) uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia,
k) obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym združením,
l) obstaranie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
m) obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva,
n) obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku,
o) vybavenie včelnice strednej školy, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva, vybavenie včelnice vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom študijnom programe,
p) vybavenie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,
q) ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením,
r) monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
s) zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.

[collapse]
§ 5 a) Zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva

Príloha č. 6 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (prednáška alebo seminár)

Príloha č. 6 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (prednáška alebo seminár) -vzor

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV – vzdelávanie členov SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorá je usporiadateľom prednášky alebo seminára.

Výška pomoci: do 280 eur za prednášku alebo seminár.

Témy prednášok a seminárov:

 1. Choroby včiel
 2. Všeobecné včelárstvo
 3. Včelárske produkty
 4. Odborné vzdelávanie včelárov
 5. Právo, ekonomika, propagácia, marketing alebo ekológia včelárstva

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • prednáška alebo seminár sa uskutočňuje za účasti najmenej 20 účastníkov,
 • minimálna doba trvania sú 2 vyučovacie hodiny (1 vyučovacia hodina = 45 minút), Upozornenie: Pomoc možno poskytnúť vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac jednej prednášky alebo jedného seminára na každých 50 včelárov, ktorých podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímateľ pomoci.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • dokumentácia z prednášky alebo seminára (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:
  • názov vzdelávacej aktivity,
  • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
  • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
  • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
  • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
  • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla. Pri online vzdelávacej aktivite je potrebné doložiť čestné prehlásenia s vlastnoručným podpisom všetkých účastníkov vzdelávacej aktivity (príloha č. 1 tohto usmernenia).
  • správa zo vzdelávacej aktivity spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania max. 5 fotiek v tlačenej forme.

Upozornenie: žiadateľ (ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV) je povinný písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie prednášky alebo seminára  10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia), podľa prílohy č. 3 usmernenia mailom na sekretariat@vcelari.sk.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

 • prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 6 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,
 • správa zo vzdelávacej aktivity spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom a jednou fotografiou zo vzdelávacej aktivity),

Regionálne zložky SZV – môžu vykonať 7 prednášok za podporný rok. V prípade organizovania výstavy alebo súťaže je povolená jedna prednáška/seminár navyše nad uvedený povolený limit. Správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou sú predkladané v slovenskom, prípadne českom jazyku.

[collapse]
§ 5 b) Zabezpečenie včelárskeho krúžku

Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (zabezpečenie včelárskeho krúžku)

Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (zabezpečenie včelárskeho krúžku)-vzor

Pomoc je určená pre vedúceho včelárskeho krúžku, ktorý je členom SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok.

Výška pomoci: do 800 eur na vedenie včelárskeho krúžku.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–     – včelársky krúžok sa vykonáva za účasti najmenej jeho 5 členov (účastníkov), ktorí sa zúčastnia najmenej 66 vyučovacích hodín za včelársky rok (1 vyučovacia hodina = 45 minút)

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • dokumentácia z včelárskeho krúžku (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:
  • názov vzdelávacej aktivity,
  • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
  • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
  • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
  • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
  • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla. Pri online vzdelávacej aktivite je potrebné doložiť čestné prehlásenia s vlastnoručným podpisom všetkých účastníkov vzdelávacej aktivity (príloha č. 1 usmernenia).

Upozornenie: Schválený žiadateľ (Vedúci včelárskeho krúžku) žiadateľ je povinný písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie včelárskeho krúžku (aj jeho časti)  10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia), podľa prílohy č. 3 usmernenia mailom na sekretariat@vcelari.sk.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

–   prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 7 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,

–   správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom),

[collapse]
§ 5 c) Zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov

Príloha č. 8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (letný kurz včelárstva)

Príloha č. 8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (letný kurz včelárstva)-vzor

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, deti a mládež členov SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorá je usporiadateľom letného kurzu včelárstva.

Výška pomoci: do 1 000 eur na zabezpečenie letného kurzu včelárstva.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • letný kurz včelárstva sa uskutočňuje za účasti najmenej 15 účastníkov vo veku 6 až 19 rokov,
 • doba trvania je najmenej 7 kalendárnych dní.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • dokumentácia z letného kurzu včelárstva (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:
  • názov vzdelávacej aktivity,
  • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
  • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
  • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
  • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
  • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu

Upozornenie: Konečný príjímateľ je povinný písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie letného kurzu včelárstva (aj jeho časti) 10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia) podľa prílohy č. 3 usmernenia mailom na sekretariat@vcelari.sk.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

–   prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 8 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,

–   správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom).

[collapse]
§ 5 d) Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe

Príloha č. 9 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe)

Príloha č. 9 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe)-vzor

Pomoc je určená pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré vzdelávajú členov SZV na základe
uzatvorenej zmluvy.

Konečný prijímateľ pomoci: usporiadateľ – vzdelávacia inštitúcia, ktorá je oprávnená poskytovať vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe.

Výška pomoci:

 • do 900 eur na jednodňový vzdelávací program,
 • do 1 800 eur na viacdňový vzdelávací

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • vzdelávací program je vykonaný vzdelávacou inštitúciou, ktorá má akreditovaný vzdelávací program v oblasti včelárstva,
 • vzdelávací program je vykonaný za účasti najmenej 15 účastníkov (včelárov alebo včelárskych začiatočníkov), alebo za účasti najmenej 7 včelárov, ktorého témou je inseminácia matiek včely medonosnej alebo senzorické hodnotenie včelárskych produktov,
 • minimálna doba trvania:
  • jednodňový program trvá najmenej 10 vyučovacích hodín,
  • viacdňový program trvá najmenej 20 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút).

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • kópia potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu, v ktorom sa vzdelávanie uskutočnilo,
 • dokumentácia  z akreditovaného   vzdelávacieho   programu v oblasti   včelárstva   (ďalej   len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:

– názov vzdelávacej aktivity,

– tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,

– dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,

– meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,

– meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a

 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla. Pri online vzdelávacej aktivite je potrebné doložiť čestné prehlásenia s vlastnoručným podpisom všetkých účastníkov vzdelávacej aktivity (príloha č. 1 usmernenia).

Upozornenie: žiadateľ (vzdelávacia inštitúcia) je povinná písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie vzdelávania (aj jeho časti) 10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa schválenej zmluvy) formou prílohy č. 3 usmernenia mailom na sekretariat@vcelari.sk.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 9 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,

– správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu
so stručným obsahom).

[collapse]
§ 5 e) Zabezpečenie včelárskej konferencie

Príloha č. 10 Zabezpečenie včelárskej konferencie

Príloha č. 10 Zabezpečenie včelárskej konferencie-vzor

Pomoc je určená pre účastníka, ktorý vystupuje na konferencii organizovanou SZV, ZO SZV
RZ SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: účastník, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii.

Výška pomoci: 100 eur za odmenu pre účastníka, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • včelárska konferencia je vykonaná za účasti najmenej 30 účastníkov okrem tých, ktorí na nej vystupujú,
 • pomoc možno poskytnúť len pre účastníka, ktorý vystúpi na včelárskej

Prílohy predkladané konečným prijímateľom:

 • dokumentácia zo včelárskej konferencie, ktorá obsahuje:
  • názov včelárskej konferencie,
  • tému včelárskej konferencie,
  • názvy a stručný obsah príspevkov prezentovaných na včelárskej konferencii,
  • dátum uskutočnenia včelárskej konferencie,
  • meno a priezvisko účastníkov včelárskej konferencie, ktorí na nej prezentovali príspevky,
  • meno a priezvisko ostatných účastníkov včelárskej konferencie a
  • prezenčnú listinu s podpismi týchto účastníkov včelárskej konferencie,
  • doklad o zaplatení odmeny pre účastníka, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii.
  • pri online konferencii je potrebné doložiť čestné prehlásenia s vlastnoručným podpisom všetkých účastníkov včelárskej konferencie (príloha č. 1  usmernenia).

Upozornenie: žiadateľ (ZO SZV RZ SZV, KČ SZV ) je povinná písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie vzdelávania (aj jeho časti) 10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa schválenej zmluvy) formou prílohy č. 3 usmernenia mailom na sekretariat@vcelari.sk.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

 • prezenčná listina podľa Prílohy č. 10 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá včelársku konferenciu organizovala a podpisom osoby, ktorá vystupovala na včelárskej konferencii,
 • správa zo včelárskej konferencie spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému včelárskej konferencie, spolu so stručným obsahom prezentovaných príspevkov),
 • doklad o zaplatení odmeny pre účastníka, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii.

[collapse]
§ 5 f) Poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva

Príloha č. 11 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva)

Príloha č. 11 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva)-vzor

Pomoc je určená pre SZV, ktoré môže uzavrieť dohodu s poradcom alebo konzultantom,
ktorý vykoná poradenskú alebo konzultačnú činnosť v oblasti včelárstva členom SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ.

Výška pomoci: 100 eur pre schváleného žiadateľa.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • poskytovanie poradenstva alebo konzultácie sa vykonáva v rozsahu najmenej 2 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút).

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • dokumentácia z uskutočnenia poskytnutia poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva (ďalej len „vzdelávacia aktivita“), ktorá obsahuje:
  • názov vzdelávacej aktivity,
  • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
  • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
  • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá za schváleného žiadateľa vzdelávaciu aktivitu viedla,
  • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
  • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.
  • pri online poskytovaní poradenstva alebo konzultácii je potrebné doložiť čestné prehlásenia s vlastnoručným podpisom všetkých účastníkov na poskytnutom poradenstve alebo konzultácii v oblasti včelárstva (príloha č. 1 usmernenia).

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

–  prezenčná listina podľa prílohy č. 11 podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

[collapse]
§ 5 g) Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike

Príloha č. 12 Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku

Príloha č. 12 Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku-vzor

Pomoc je určená pre vedúceho včelárskeho krúžku a členov včelárskych krúžkov.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok.

Výška pomoci: do 80 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú:

 • prepravné náklady na exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením exkurzie pre členov včelárskeho krúžku.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • potvrdenie včelára, ktorý viedla včelársky krúžok, o uskutočnení exkurzie členov včelárskeho krúžku na školskej alebo ukážkovej včelnici v SR s uvedením dátumu uskutočnenia exkurzie, mena a priezviska členov včelárskeho krúžku a označenia včelnice, na ktorej sa exkurzia uskutočnila,
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 12, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie pre členov včelárskeho krúžku,
 • kópie dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie členov včelárskeho krúžku. 
  [collapse]
§ 5 h) Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva

Príloha č. 13 Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva

Príloha č. 13 Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva-vzor

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, ZO SZV a KČ SZV, ktorí dopravujú, stravujú
a ubytovávajú svojich členov na podujatiach.

Konečný prijímateľ pomoci: včelárske   združenie,   ktoré   vysiela   spoločníka   alebo   člena na vzdelávacie podujatie v oblasti včelárstva.

Výška pomoci: do 80 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 • zaplatenie poplatku za účasť na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
 • obstaranie materiálu, pomôcky alebo zariadenia určeného na reprezentáciu na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
 • prenájom alebo vybavenie priestoru určeného na reprezentáciu na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
 • prepravu, ubytovanie  alebo   stravu   pre   spoločníka   alebo   člena   včelárskeho   združenia v súvislosti s jeho účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

Z tejto časti oprávnených nákladov na prepravu, ubytovanie alebo stravu možno pomoc poskytnúť najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • písomné potvrdenie včelárskeho združenia, že osoba, ktorá sa na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva zúčastnila, bola v tom čase jeho spoločníkom alebo členom,
 • informácia z podujatia podľa Prílohy č. 13, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch súvisiacich s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

[collapse]
§ 5 i) Zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosť súvisiacej so včelárstvom

Príloha č. 14 Publikačná, osvetová alebo propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom

Príloha č. 14 Publikačná, osvetová alebo propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom-vzor

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, ZO SZV a KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka zabezpečujúca publikačnú osvetovú alebo propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom.

Výška pomoci: do 80 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 • tvorbu, vydanie alebo distribúciu informačných letákov, brožúr, odborných časopisov alebo iných publikácií na tému včely alebo včelárstvo,
 • tvorbu inštruktážnych, náučných, dokumentárnych alebo propagačných filmov na tému včely alebo včelárstvo,
 • tvorbu alebo prevádzkovanie webových stránok zameraných na tému včely alebo včelárstvo,
 • multimediálnu propagáciu témy včely alebo včelárstvo,
 • reklamu včelárskych produktov,
 • obstaranie etikiet alebo tabúľ na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty,
 • obstaranie propagačných predmetov týkajúcich sa včelárstva v SR, včelárskych produktov alebo združení zaoberajúcich sa včelárstvom vrátane sklenených obalov na balenie včelárskych produktov s označením alebo dizajnom, ktorý im dodáva propagačný charakter,
 • obstarávanie, údržbu, úpravu alebo prevádzkovanie priestorov alebo exponátov súvisiacich s históriou včelárstva, osvetou o včelách alebo včelárstve alebo so vzdelávaním týkajúcim sa včiel alebo včelárstva,
 • digitalizáciu listinných vzdelávacích materiálov, historickej literatúry alebo odbornej literatúry o včelách alebo včelárstve.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.

– náklady nad 500,- eur schvaľuje edičná rada SZV,
– konečný prijímateľ pomoci pri obstarávaní propagačných predmetov – sklených obalov na balenie včelárskych produktov môže byť iba SZV

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • písomná informácia o počte výtlačkov a názvu publikovaného materiálu podľa Prílohy č. 14, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou, za ktorú sa žiada pomoc,
 • jeden kus z každej vydanej publikácie,
 • v prípade žiadosti o preplatenie etikiet a tabúľ na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty, doklad preukazujúci získanie ochrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“,
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov (Poznámka: neplatí pri realizovaní zákaziek, na ktoré sa vzťahuje Autorský zákon),
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.

[collapse]
§ 5 j) Uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia

Príloha č. 15 Zabezpečenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia

Príloha č. 15 Zabezpečenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia-vzor

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, ZO SZV a KČ SZV, ktorí organizujú pre svojich členov
výstavy, súťaže a podujatia.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorí boli organizátorom včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia.

Výška pomoci: do 80 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 1. výstavbu, vybavenie alebo prenájom stánku prevádzkovaného v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia alebo prenájom miesta na prevádzkovanie takého stánku,
 2. pripojenie zariadenia určeného na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia do sústavy, na účely odberu elektriny alebo zabezpečovania dodávky elektriny pre takéto zariadenie,
 3. odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického technického zariadenia vykonanú revíznym technikom,
 4. pripojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
 5. prenájom alebo prevádzku umyvární alebo záchodov v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
 6. prenájom priestorov, v ktorých sa výstava, súťaž alebo podujatie uskutočňuje,
 7. dopravu materiálu, pomôcok, zariadení alebo exponátov určených na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia na miesto ich uskutočnenia,
 8. obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na prípravu exponátov,
 9. poistenie exponátov v rozsahu primeranom uskutočneniu výstavy, súťaže alebo podujatia,
 10. obstaranie cien určených na ich udeľovanie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
 11. obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na reprezentáciu v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia, najviac však do výšky 400 eur,
 12. obstaranie vzoriek včelárskych produktov určených na ochutnávku uskutočňovanú v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
 13. obstaranie pomôcok alebo zariadení určených na používanie v rámci ochutnávky,
 14. obstaranie kancelárskych potrieb určených na použitie v rámci prípravy alebo uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia, najviac však do výšky 100 eur,
 15. obstaranie pozvánok na výstavu, súťaž alebo podujatie alebo rozposlanie týchto pozvánok,
 16. prepravu fyzickej osoby na miesto uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia, ktorá sa podieľa na ich uskutočňovaní,
 17. poskytovanie náhrad výdavkov na prepravu alebo ubytovanie hostí pozvaných na výstavu, súťaž alebo podujatie, najviac však do výšky do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s konkrétnym organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia,
 • v prípade organizovania súťaže je nutné predložiť popis súťaže a pravidlá súťaže, vyhodnotenie súťaže s menným zoznamom výhercov a preberacím protokolom o odovzdaní cien s podpismi ocenených,
 • pokiaľ sa uplatňujú ceny pre víťazov pri organizovaní súťaže, je možné uplatniť len ceny súvisiace so včelárstvom, ako ceny sa nemôžu použiť alkoholické výrobky,
 • nie je možné poskytnúť pomoc na výkup súťažných vzoriek včelárskych produktov do súťaže od súťažiacich.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 15, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov s organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia,
 • kópie dokladov o nákladoch spojených s organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia

[collapse]
§ 5 k) Obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym združením

Príloha č. 16 Nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky

Príloha č. 16 Nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky-vzor

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok-vzor

Pomoc je určená pre RZ SZV, ZO SZV a KČ SZV, ktorí zabezpečujú pre svojich členov
techniku na vzdelávanie a informovanie.

Konečný prijímateľ pomoci: včelárske združenie alebo organizačná jednotka.

Výška pomoci: do 70 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 • nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva,
 • nákup zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti,
 • používanie elektronickej komunikačnej služby, alebo
 • vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • konečnému prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup rovnakého zariadenia,
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva, zriadením pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používaním elektronickej komunikačnej služby a s vytvorením, prevádzkovaním alebo aktualizovaním informačného systému využívaného včelárskym združením.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • rozpis nákladov podľa Prílohy č. 16, uvádzajúci počet a druh zakúpenej výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva,
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH na jednotlivé zariadenie zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva, zriadením pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používaním elektronickej komunikačnej služby a s vytvorením, prevádzkovaním alebo aktualizovaním informačného systému,
 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

[collapse]
§ 5 l) Obstaranie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov

Príloha č. 17 Zabezpečenie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov

Príloha č. 17 Zabezpečenie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov-vzor

Príloha-č.-47-Čestné vyhlásenie a záväzok

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok-vzor

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka financujúci nákup technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov.

Výška pomoci:

 • do 50 % z oprávnených nákladov, ak konečným prijímateľom pomoci je registrovaná prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu,
 • do 50 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 1 000 eur, ak konečným prijímateľom pomoci nie je registrovaná prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na nákup:

 1. zariadenia na
 • odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,
 • odviečkovanie medových plástov,
 • separáciu vosku od medu,
 • vytáčanie medu,
 • čistenie alebo dávkovanie medu,
 • zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením
 • spracúvanie medu
 • skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni
 • získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,
 • získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového alebo plástového peľu,
 • získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,
 • zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov,
 • kontrolu kvality včelárskych produktov,

2.čerpadla na med,

3.pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,

4.plničky medu alebo jej príslušenstva,

5.nádoby na skladovanie alebo prepravu medu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady   musia    preukázateľne    súvisieť    s    nákupom    technických    pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
 • konečnému prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup technických pomôcok alebo zariadení rovnakého druhu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 17, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s obstaraním technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 so záväzkom, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov,
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet kurzu podľa Európskej centrálnej banky („ďalej len ECB“),
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
 • potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu, ak je výška pomoci vyššia ako 1 000 eur.

[collapse]
§ 5 m) Obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva

Príloha č. 18 Nákup zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva

Príloha č. 18 Nákup zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva-vzor

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok-vzor

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ, ZO SZV, KČ SZV.

Zariadenia na úpravu stanovišťa sú: motorová píla, motorová kosačka, orezávače konárov,
krovinorez (zariadenia môžu byť elektrické alebo na batériu).

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri kúpe zariadení na úpravu stanovišťa včelstva.

Výška pomoci:

do 100 % z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva; najviac však do výšky súčinu 3 eur a počtu včelstiev, ktoré sa podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prvého účtovného prípadu nachádzali na stanovišti.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva,
 • konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva v predchádzajúcich 5 rokoch.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s počtom včelstiev, ktoré sa podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prvého účtovného prípadu nachádzali na stanovišti spolu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 18, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na úpravu stanovišťa včelstva,
 • kópia dokladov o nákladoch na zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva,
 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB.

[collapse]
§ 5 n) Obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku

Príloha č. 19 Nákup inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku
Príloha č. 19 Nákup inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku-vzor

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok-vzor

Pomoc je určená pre vedúcich včelárskych krúžkov a členov vo včelárskych krúžkov.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorí financujú nákup pomôcok, zariadení alebo materiálov na použitie v rámci včelárskeho krúžku.

Výška pomoci:

 • do 80% z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku, najviac však do výšky 200 eur za včelársky rok.

Ide napríklad o náklady na obstaranie pomôcok, zariadení alebo materiálov:

 • klobúk,
 • rozperák,
 • zmeták,
 • dymák,
 • odviečkovacia vidlička,
 • rukavice,
 • knižnú publikáciu alebo didaktickú pomôcku so včelárskou tematikou potrebnú k výučbe,
 • zariadenie pre chov matiek (set na značenie matiek, štartovací set na chov matiek, jenterov balík na chov matiek, izolačný rám na chov matiek),
 • zariadenie na liečenie včiel (zariadenie pri použití liečiva – Avartin, a Varidol 125, ochranná maska pri použití liečiv).

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku,
 • konečnému prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 2 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomôcok,   zariadení   alebo   materiálov   rovnakého   druhu   určených   na   použitie v rámci včelárskeho krúžku (s výnimkou pre klobúk a rukavice).

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 19, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s obstaraním pomôcok, zariadení alebo materiálov určených pre včelárske krúžky,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom pomôcok, zariadení alebo materiálov určených pre včelárske krúžky,
 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si pomôcky, zariadenia alebo materiál, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 2 rokov (s výnimkou pre klobúk a rukavice),
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet kurzu podľa ECB.

[collapse]
§ 5 o) Vybavenie včelnice strednej školy, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva, vybavenie včelnice vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom študijnom programe (ďalej len „školská včelnica“)

Príloha č. 20 Vybavenie včelnice strednej, vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie, inej inštitúcie

Príloha č. 20 Vybavenie včelnice strednej, vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie, inej inštitúcie-vzor

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok-vzor

Pomoc pre zriaďovateľa školskej včelnice. Projekt s rozpočtom je zriaďovateľ povinný
predložiť VV SZV do 31.5.2022 (projekt sa vypracováva na základe smernice SZV).

Konečný prijímateľ pomoci: zriaďovateľ školskej včelnice, ktorému vznikli náklady pri vybavení školskej včelnice.

Výška pomoci: do 50 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 1. obstaranie
  • včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
  • technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov, najmä:
   • zariadenia na odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,
   • zariadenia na odviečkovanie medových plástov,
   • zariadenia na separáciu vosku od medu,
   • zariadenia na vytáčanie medu,
   • zariadenia na čistenie alebo dávkovanie medu,
   • zariadenia na zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením
   • zariadenia na spracúvanie medu
   • zariadenia na skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni
   • zariadenia na získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,
   • zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového alebo  plástového peľu,
   • zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,
   • zariadenia na zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov,
   • zariadenia na kontrolu kvality včelárskych produktov,
   • čerpadla na med,
   • pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
   • plničky medu alebo jej príslušenstva,
   • nádoby na skladovanie alebo prepravu medu.
   • zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,
   • včelárskej ochrannej pomôcky,
   • výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,

2. zabezpečenie ochrany územia používaného pri prevádzkovaní včelnice.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie včelnice.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 20, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie včelnice,
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením včelnice,
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB,
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu,
 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov.

[collapse]
§ 5 p) Vybavenie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice

Príloha č. 21 Vybavenie ukážkovej, ekologickej, pokusnej včelnice
Príloha č. 21 Vybavenie ukážkovej, ekologickej, pokusnej včelnice-vzor

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok-vzor

Pomoc pre členov SZV, zriaďovateľovi vzdelávacej inštitúcii, výskumnej inštitúcii, RZ SZV,
ZO SZV a SZV, ktorí majú schválené budovanie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej
včelnici so súhlasom VV SZV podľa smernice SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: zriaďovateľ včelnice, ktorému vznikli náklady pri vybavení ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice.

Výška pomoci: do výšky 50% oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 1. obstaranie
  • včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
  • technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov, najmä:
   • zariadenia na odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,
   • zariadenia na odviečkovanie medových plástov,
   • zariadenia na separáciu vosku od medu,
   • zariadenia na vytáčanie medu,
   • zariadenia na čistenie alebo dávkovanie medu,
   • zariadenia na zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením
   • zariadenia na spracúvanie medu
   • zariadenia na skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni
   • zariadenia na získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,
   • zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového alebo  plástového peľu,
   • zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,
   • zariadenia na zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov,
   • zariadenia na kontrolu kvality včelárskych produktov,
   • čerpadla na med,
   • pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
   • plničky medu alebo jej príslušenstva,
   • nádoby na skladovanie alebo prepravu medu.
   • zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,
   • včelárskej ochrannej pomôcky,
   • výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,

2.zabezpečenie ochrany územia používaného pri prevádzkovaní včelnice.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • včelnica, na ktorú konečný prijímateľ pomoci požaduje pomoc musí byť schválená ako ukážková, ekologická alebo pokusná včelnica,
 • vypracovaný projekt so zameraním, obsahom činností a časovým harmonogramom realizácie,
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie ukážkových, ekologických alebo pokusných včelníc.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • potvrdenie o schválení ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 21, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB,
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu,
 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov.

[collapse]
§ 5 q) Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením

Príloha č. 22 Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením
Príloha č. 22 Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením-vzor

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok-vzor

Pomoc pre členov SZV, RZ SZV, ZO SZV a KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri zabezpečovaní   ochrany   včelstiev,   úľov   alebo   včelárskych   zariadení pred poškodením alebo odcudzením.

Výška pomoci: do 40 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na

 1. obstaranie zariadenia
 • na monitorovanie včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo odcudzením,
 • na odpudzovanie voľne žijúcej zveri,

2. vybudovanie oplotenia územia užívaného pri prevádzkovaní úľov alebo včelárskych zariadení.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie,
 • prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomôcok a zariadení rovnakého druhu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 22, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na ochranu včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením,
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s ochranou včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením,
 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

[collapse]
§ 5 r) Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev

Príloha č. 23 Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev
Príloha č. 23 Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev-vzor

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok-vzor

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev.

Výška pomoci: do 50 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 500 eur

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na obstaranie

 1. úľovej váhy,
 2. pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli,
 3. zariadenia umožňujúceho diaľkový prístup k údajom získavaných pomocou úľovej váhy alebo pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne  súvisieť   s nákladmi   na   obstaranie   zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
 • konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc v predchádzajúcich 5 rokoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 23, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
 • kópia dokladov o nákladoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

[collapse]
§ 5 s) Zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci

Príloha č. 24 Zabezpečovanie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci

Pomoc určená len pre SZV, ktorý uzavrie zmluvy a dohody o vykonaní práce
s poskytovateľmi pomoci.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, ktorý zabezpečuje poskytovanie pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.

Výška pomoci: do 70% z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 1. prácu vykonávanú pri zabezpečovaní poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci,
 2. prenájom kancelárskych priestorov,
 3. obstaranie kancelárskych potrieb.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 24, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov s nákladmi na zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci,
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH u položiek: prenájom kancelárskych priestorov a obstaranie kancelárskych potrieb, zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.

[collapse]
§ 6 Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze

Pomoc v rámci opatrenia „Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze“ možno poskytnúť na:

 1. obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v Slovenskej republike
 2. aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel medonosných,
 3. obstaranie zariadenia na aplikáciu  veterinárneho   lieku   alebo   veterinárneho   prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,
 4. prehliadku včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva vykonávaná konečným prijímateľom pomoci, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri včelstiev registrované,
 5. prehliadku včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré nie je stanovišťom včelstva podľa písmena d), vykonávaná konečným prijímateľom pomoci, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri včelstiev registrované,
 6. obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo.

[collapse]
§ 6 a) Obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v Slovenskej republike

Príloha č. 25 Nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku
Príloha č. 25 Nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku-vzor

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku.

Výška pomoci:

–   do 100 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky súčinu 1eura a počtu včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok obstaraný a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev k 30.   septembru   včelárskeho   roka   počet   včelstiev   registrovaných na konečného prijímateľa pomoci.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku,
 • veterinárny liek alebo veterinárny prípravok musia byť povolené v SR a zaregistrované a schválené Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ÚŠKVBL“),
 • dodávateľ musí byť držiteľom povolenia na distribúciu veterinárnych liekov a
  veterinárnych prípravkov vydaným ÚŠKVBL.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • písomná informácia o počte včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok nakúpený, a určenie druhu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku podľa Prílohy č. 25,
 • kópia dokladov o nákladoch na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku.
 • potvrdenie ÚŠKVBL, že kúpený veterinárny liek možno uvádzať na trh v SR; potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o veterinárny liek, ktorého uvádzanie na trh je v Európskej únii povolené.

Zoznam veterinárnych prípravkov pre včely (ÚŠKVBL):
Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov určených pre včely na liečbu varoózy (príloha č.4
tohto usmernenia).
Zoznam schválených veterinárnych prípravkov pre včely (príloha č.5 tohto usmernenia).
Zoznam veterinárnych lekárov na predaj veterinárnych prípravkov (príloha č.6 tohto
usmernenia).
V prípade nefunkčnosti príloh navštívte stránku ÚSKVBL, kde sú priebežne aktualizované
zoznamy.

[collapse]
§ 6 b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel medonosných

Príloha č. 26 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá
Príloha č. 27 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá

Príloha č. 26 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá-vzor
Príloha č. 27 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá-vzor

Pomoc pre členov SZV, ktorí absolvovali kurz aplikácie veterinárneho lieku.

Konečný prijímateľ pomoci: fyzická osoba, ktorá absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné veterinárne činnosti.

Výška pomoci:

–   súčin 0,64 eura a počtu včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný.

Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jedenkrát, bez ohľadu na to, koľkokrát bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný v priebehu včelárskej sezóny.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • veterinárny liek alebo prípravok musí byť aplikovaný v období za ktoré sa poskytuje pomoc,
 • potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku registrované a na ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok aplikovaný,
 • pomoc sa poskytuje maximálne na počet včelstiev, evidovaných v registri CEHZ ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia o počte včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný podľa Prílohy č. 26 s podpismi včelárov, u ktorých bolo aplikovanie veterinárneho lieku alebo prípravku vykonané,
 • kópia dokladu o absolvovaní vzdelávania o použitom spôsobe aplikácie v akreditovanom vzdelávacom programe (zoznam akreditácií: http://isdv.iedu.sk/SearchFormAdvanced.aspx) alebo dokladu, že fyz. osoba bola v čase aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku oprávnená na vykonávanie odborných veterinárnych činností (veterinárny lekár),
 • čestné prehlásenie konečného prijímateľa pomoci, že absolvoval vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku v akreditovanom vzdelávacom programe.

Prílohy predkladané organizáciou:

 • zoznam osôb, ktoré vykonávali aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku v organizácii podľa Prílohy č. 27 s uvedením počtu včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný.

[collapse]
§ 6 c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie

Príloha č. 28 Nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá
Príloha č. 28 Nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá-vzor

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok-vzor

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

Výška pomoci: do 50 % z oprávnených nákladov na obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,
 • konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc v predchádzajúcich 5 rokoch na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.
 • certifikát o schválení používania zariadenie na aplikáciu veterinárneho lieku

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia o počte a druhu zariadení na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 28, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,
 • kópia dokladov o nákladoch na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,
 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie, na ktorý požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

 • zoznam konečných prijímateľov pomoci, s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

Zoznam povolených veterinárnych technických pomôcok (ÚŠKVBL):
Zoznam veterinárnych technických pomôcok (príloha č.7 tohto usmernenia).
Upozornenie: v zmysle zoznamu veterinárnych technických pomôcok povolených ÚŠKVBL
je možné cez organizáciu zakúpiť fumigantné pásiky.

[collapse]
§ 6 d) Prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva (ďalej len „prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti“)

Príloha č. 29 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište)
Príloha č. 29 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište)-vzor

Príloha č. 30 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište) – súhrn za organizáciu
Príloha č. 30 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište) – súhrn za organizáciu-vzor

Pomoc je určená iba pre AÚVL, ktorý je členom SZV alebo KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev (ďalej len „AÚVL“), ktorá vykonala prehliadku včelstiev na kočovnom stanovišti.

Výška pomoci: do 0,40 eur na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti.

Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jedenkrát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti musí byť vykonaná v období za ktoré sa poskytuje pomoc,
 • pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,
 • potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté,
 • prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,
 • prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „RVPS SR“). V prípade, ak AÚVL vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému AÚVL bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,
 • pomoc sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky v registri CEHZ.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 29 s podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,
 • kópia poverenia od príslušnej RVPS SR,
 • kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.

Prílohy predkladané organizáciou:

 • zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadku včelstiev podľa Prílohy č. 30, s uvedením počtu prehliadnutých včelstiev. 
  [collapse]
§ 6 e) Prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva (ďalej len „prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti“)

Príloha č. 31 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište)
Príloha č. 32 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište) – súhrn za organizáciu

Príloha č. 31 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište)-vzor
Príloha č. 32 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište) – súhrn za organizáciu-vzor

Pomoc je určená iba pre AÚVL, ktorý je členom SZV alebo KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: AÚVL, ktorý vykonal prehliadku včelstiev na trvalom stanovišti.

Výška pomoci: do 1 eur na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti.

Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jedenkrát na trvalom stanovišti, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti musí byť vykonaná v období za ktoré sa poskytuje pomoc,
 • pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,
 • potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté,
 • prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom AÚVL,
 • prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „RVPS SR“). V prípade, ak AÚVL vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému AÚVL bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,
 • pomoc sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky v registri CEHZ.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 31 s podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,
 • kópia poverenia od príslušnej RVPS SR,
 • kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.

Prílohy predkladané organizáciou:

 • zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadku včelstiev podľa Prílohy č. 32, s uvedením počtu prehliadnutých včelstiev.

[collapse]
§ 6 f) Obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo

Príloha č. 33 Nákup izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo
Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Príloha č. 33 Nákup izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo-vzor
Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok-vzor

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri kúpe izolátora matky včely medonosnej.

Výška pomoci: do 50 % z oprávnených nákladov.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • izolátor musí byt prispôsobený na zaizolovanie matky včely medonosnej z dôvodu liečenia
  včelstiev (nie pridávacia a nie vychytávacia klietka). Počet izolátorov nesmie presiahnuť
  počet včelstiev registrovaných u včelára v CEHZ ku dňu nákupu,
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup izolátora matky včely medonosnej,
 • konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup izolátora matky včely medonosnej v predchádzajúcich 5 rokoch.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia obsahujúca určenie kúpeného izolátora matky včely medonosnej,
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 33, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup izolátora matky včely medonosnej,
 • kópia dokladov o nákladoch na nákup izolátora matky včely medonosnej,
 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB.

[collapse]
§ 7 Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

Pomoc v rámci opatrenia „racionalizácia sezónneho presunu včelstiev“ možno poskytnúť na úhradu nákladov na:
a) obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev,
b) sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva,
c) vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, napríklad signalizačnou službou kvitnutia nektárodajných rastlín,
d) realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

[collapse]
§ 7 a)Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev

Príloha č. 34 Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev
Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Príloha č. 34 Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev-vzor
Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok-vzor

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri kúpe zariadenia na sezónny presun včelstiev.

Výška pomoci: do 40 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 3 300 eur.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev,
 • konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia na sezónny presun včelstiev v predchádzajúcich 5 rokoch.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia obsahujúca určenie kúpeného zariadenia na sezónny presun včelstva,
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 34, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev,
 • kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného RVPS SR,
 • kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na sezónny presun včelstiev,
 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB.

[collapse]
§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva

Príloha č. 35 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva
Príloha č. 36 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva – súhrn za organizáciu

Príloha č. 35 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva-vzor
Príloha č. 36 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva – súhrn za organizáciu-vzor

Pomoc je určená pre každého člena SZV a KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý v podpornom období presúval včelstvá medzi stanovišťami včelstva.

Výška pomoci:

 • do 3 eur na jeden sezónny presun toho istého včelstva medzi stanovišťami.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • pomoc na sezónny presun včelstva medzi stanovišťami môže byť poskytnutá na včelstvo v jednom podpornom roku len jedenkrát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo kočujúce včelstvo v priebehu včelárskej sezóny presunuté,
 • podporu je možné poskytnúť najviac na počet   včelstiev evidovaných   v registri   CEHZ k dátumu vystavenia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s počtom kočujúcich včelstiev podľa Prílohy č. 35,
 • kópia sprievodného  dokladu   na   premiestnenie   včelstiev   za   včelou   pastvou   vydaného a potvrdeného RVPS SR.

Prílohy predkladané organizáciou:

 • zoznam kočujúcich včelárov – členov organizácie podľa Prílohy č. 36 s uvedením čísla z registra CEHZ, celkového počtu včelstiev a počtu kočujúcich včelstiev.

[collapse]
§ 7 d) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

Príloha č. 38 Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev
Príloha č. 38 Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev-vzor

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV, ktorí predložia návrh projektu do 31.
mája 2022 na Sekretariát SZV (vzor projektu príloha č.8)

Konečný prijímateľ pomoci: realizátor projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

Výška pomoci:

 • 100 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 2 000 eur za realizáciu projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak už bol vypracovaný pred včelárskym rokom.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • samotný projekt podáva žiadateľ (SZV) agentúre do 30. júna 2022, v ktorom podáva žiadosť o schválenie pomoci podľa § 3 ods. 1 NV č. 337/2019 Z. z.,
 • projekt „zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev“ nemá striktne ustanovené náležitosti podľa NV č. 337/2019 Z. z., ktoré by museli byť povinne dodržané. Pri posudzovaní projektu bude zo strany platobnej agentúry rozhodujúce predovšetkým, či je dosiahnuteľný cieľ projektu a či by bola realizácia projektu vôbec vykonateľná,

Projekt musí byť dostatočne opísaný na to, aby bolo zrejmé:

 1. kto je oprávneným žiadateľom a konečným prijímateľom,
 2. aká činnosť sa bude realizáciou projektu vlastne vykonávať,
 3. v akom časovom rozmedzí príslušného včelárskeho roku bude prebiehať realizácia projektu (realizácia projektu sa vzťahuje na obdobie jedného včelárskeho roku),
 4. v akom rozsahu sa bude vykonávať spolu s rozpisom požadovaných nákladov.

Z projektu by malo byť ďalej zrejmé, či bude realizovaný len v prospech jedného včelára alebo v prospech viacerých včelárov, resp. či budú novú včeliu pastvinu môcť v praxi využívať viacerí včelári alebo či sa budú môcť do plánovaného signalizačného systému kvitnutia nektárodajných rastlín zapojiť aj iné osoby (a či budú informácie z tohto systému verejné alebo poskytnuté len určitému okruhu osôb – včelárov). Okrem toho by mal projekt obsahovať odôvodnenie, z ktorého bude zrejmé, že realizácia takéhoto projektu plánovaným spôsobom bude mať v praxi zmysel a že sa ním dosiahne požadovaný cieľ. Projekt by mal obsahovať aj určitý popis východiskového stavu s adekvátnymi podkladmi (fotodokumentácia, mapové podklady a pod.). Platobná agentúra si od schváleného žiadateľa môže vyžiadať oprávnenie konečného prijímateľa pomoci legálne užívať a brať úžitok z veci napr. nájomné zmluvy, listy vlastníctva a pod.

 • žiadateľ je povinný do 30. júna 2022 predložiť ministerstvu jedno vyhotovenie projektu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informáciu s údajmi o projekte podľa Prílohy č. 38,
 • schválený žiadateľ je povinný do 31.mája 2023 predložiť platobnej agentúre a ministerstvu jedno vyhotovenie priebežnej správy o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev a zároveň úplné znenie tohto projektu.
 • záverečná správa o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

[collapse]
§ 8 Podpora laboratórií

Príloha č. 39 Úhrada nákladov na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov
Príloha č. 39 Úhrada nákladov na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov-vzor

Príloha č. 40 Úhrada nákladov na vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch
Príloha č. 40 Úhrada nákladov na vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch-vzor

Pomoc na vykonanie opatrenia „podpora laboratórií“ možno poskytnúť na:

 • zabezpečenie analýzy včelárskych produktov na účely:
 1. hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
 2. súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu,
 3. medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu,
 4. identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu,
 5. zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelárskych produktoch vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
 6. zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí spôsobilých vyvolať otravu včiel medonosných vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
 • vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré sú použiteľné na zisťovanie regionálneho pôvodu medu a identifikáciu falšovaného medu metódou nukleárnej magnetickej rezonancie.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka ktorému vznikli náklady za analýzy včelárskych produktov podľa písm. a).

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, ktorému vznikli náklady na vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov podľa písm. b).

Výška pomoci:

 • do 50 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa písmena a) prvého bodu, (hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu). Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.
 • do 100 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa písmena a) druhého bodu, (súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom
  laboratóriu). Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.
 • do 90 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac jednej analýzy podľa písmena a) tretieho až šiesteho bodu, (medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu a identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu,). Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, ktorému vznikli náklady na vytvorenie
alebo dopĺňanie databázy údajov podľa písm. b).

 • do 90 % z z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa písm. b). vytvorenie alebo
  dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré sú použiteľné na
  zisťovanie regionálneho pôvodu medu a identifikáciu falšovaného medu metódou
  nukleárnej magnetickej rezonancie.
  Pomoc je určená iba pre SZV.

Podmienky pre poskytnutie pomoci podľa písm. a) a b):

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na analýzy včelárskych produktov a/alebo s vytvorením alebo doplnením databázy.
 • pomoc sa neposkytne, ak sa vo včelárskom produkte potvrdí prítomnosť rezíduí
  farmakologicky účinných látok a pesticídov

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 39, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbor včelárskych produktov,
 • kópia dokladov o nákladoch na rozbor včelárskych produktov,
 • v rámci analýzy včelárskych produktov podľa prvého až šiesteho bodu – kópia písomne vyhotovených výsledkov vykonanej analýzy (protokol o rozboroch),
 • v rámci analýzy včelárskych produktov podľa prvého, piateho a šiesteho bodu – kópia dokladu o akreditácii laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná,
 • v rámci analýzy včelárskych produktov v medzinárodnom laboratóriu podľa tretieho a štvrtého bodu – kópia dokladu o akreditácii medzinárodného laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná,
 • konečný prijímateľ pomoci, ktorý žiada o poskytnutie pomoci na vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov predkladá s Prílohou č. 40:
  • výstup údajov z databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré boli v rámci tohto včelárskeho podopatrenia získané,
  • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci, že databázu údajov o lokálne produkovaných medoch je oprávnený používať s určením práva, na základe ktorého je túto databázu oprávnený používať.

[collapse]
§ 9 Podpora obnovenia stavu včelstiev

Pomoc na vykonanie opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev možno poskytnúť na:

 1. nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely šľachtenej na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke,
 2. nákup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely,
 3. nákup vakcinovanej matky kranskej včely,
 4. nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných,
 5. nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu,
 6. nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskych začiatočníkov,
 7. nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskych začiatočníkov.
  [collapse]
§ 9 a) Pomoc na nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely šľachtenej na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke

Príloha č. 41 Nákup včelích matiek
Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol

Príloha č. 41 Nákup včelích matiek-vzor
Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol-vzor

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil neoplodnené včelie matky kranskej včely alebo jej larvy.

Výška pomoci:

 • do 5 EUR z oprávnených nákladov na jednu neoplodnenú matku kranskej včely ,
 • do 3 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú larvu matky kranskej včely.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky alebo jej larvy použije len vo vlastnom chove,
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek alebo jej larvy, na ktoré je žiadaná pomoc,
 • pomoc je možné poskytnúť len na počet včelích matiek, zodpovedajúci počtu včelstiev
  registrovaných v CEHZ ku dňu nákupu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41 a Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelích matiek alebo jej lariev,
 • kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek alebo jej lariev,
 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek alebo jej lariev, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek alebo ich lariev),
 • kópie dokladov o pôvode včelích matiek alebo jej lariev (napr. evidenčné lístky včelích matiek).

Prílohy predkladané žiadateľom:

 • aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek alebo jej lariev
  [collapse]
§ 9 b) Pomoc na nákup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely

Príloha č. 41 Nákup Včelích matiek
Prílohy č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol

Príloha č. 41 Nákup včelích matiek-vzor
Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol-vzor

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil prirodzene alebo umelo oplodnené včelie matky kranskej včely.

Výška pomoci:

 • do 10 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú prirodzene oplodnenú včeliu matku,
 • do 15 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú umelo oplodnenú včeliu matku.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom chove,
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou prirodzene alebo umelo oplodnených včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41 a Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch na nákup prirodzene alebo umelo oplodnených včelích matiek,
 • kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,
 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek),
 • kópie dokladov o pôvode včelích matiek s informáciou, že matka kranskej včely bola obstaraná ako prirodzene alebo umelo oplodnená (napr. evidenčné lístky včelích matiek),

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

 • aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek
  [collapse]
§9 c) Pomoc na nákup vakcinovanej matky kranskej včely

Prílohy č. 41 Nákup včelích matiek
Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol

Príloha č. 41 Nákup včelích matiek-vzor
Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol-vzor

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil vakcinované matky kranskej včely.

Výška pomoci:

do 10 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú vakcinovanú včeliu matku.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené vakcinované včelie matky použije len vo vlastnom chove,
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou vakcinovaných včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41 a Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup vakcinovaných včelích matiek,
 • kópie dokladov preukazujúce nákup vakcinovaných včelích matiek,
 • kópie dokladov osvedčujúcich oprávnenosť osoby vykonávať vakcináciu včelích matiek vydaných Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom,
 • kópie dokladov o pôvode včelích matiek s informáciou, že matka kranskej včely bola vakcinovaná, doklad musí byť vydaný osobou, ktorá túto vakcináciu vykonala.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

 • aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek.
  [collapse]
§ 9 d) Pomoc na nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných

Prílohy č. 41 Nákup včelích matiek
Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol

Príloha č. 41 Nákup včelích matiek-vzor
Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol-vzor

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných (ďalej len „testovaná včelia matka“).

Výška pomoci:

do 150 eur z oprávnených nákladov na nákup jednej testovanej včelej matky.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • pomoc sa môže poskytnúť včelárovi,  ktorý   zakúpené   testované   včelie   matky použije len vo vlastnom chove,
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou testovaných včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41 a Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup testovanej včelej matky,
 • kópie dokladov preukazujúce nákup testovaných včelích matiek,
 • kópie výsledkov testovania plemennej hodnoty matky kranskej včely,
 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom,
 • kópie dokladov o pôvode testovaných včelích mateik.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

 • aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek.
  [collapse]
§ 9 e) Pomoc na nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu

Prílohy č. 41 Nákup včelích matiek
Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol

Príloha č. 41 Nákup včelích matiek-vzor
Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol-vzor

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil plemenné matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu.

Výška pomoci:

– do 10 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú včeliu matku z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom chove,
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41 a Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu,
 • kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,
 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená iným členským štátom alebo tretím štátom,
 • kópie dokladov o pôvode včelích matiek.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

 • aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek.
  [collapse]
§ 9 f) Pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka

Príloha č. 43 Nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka
Príloha č. 44 Nákup včelstiev s plemennou matkou kranskej včely – preberací protokol

Príloha č. 43 Nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka-vzor
Príloha č. 44 Nákup včelstiev s plemennou matkou kranskej včely – preberací protokol-vzor

Konečný prijímateľ pomoci: včelársky začiatočník, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d), nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v danom včelárskom roku nakúpil aj včelstvá.

Výška pomoci:

– do 25 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely. Pomoc je poskytovaná na maximálne 5 včelstiev.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových včelstiev s plemennými matkami kranskej včely pre včelárskych začiatočníkov, ktorí počas včelárskeho roka úspešne ukončili vzdelávací program podľa 5 ods. 1 písm. d), nariadenia č. 337/2019 Z.z..

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia o počte zakúpených včelstiev s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 43 a Prílohy č. 44, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup nových včelstiev s plemennými matkami kranskej včely,
 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek),
 • kópia evidenčného lístku matky ako doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené plemennými matkami kranskej včely,
 • kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev potvrdeného RVPS SR,
 • doklad o absolvovaní školenia pre včelárskeho začiatočníka, alebo štúdia samostatného odboru včelár, včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo),
 • čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola poskytnutá pomoc na nákup včelstva a nebol registrovaný v registri včelstiev,
 • kópia dokladov o nákladoch na nákup nových včelstiev osadených plemennými matkami kranskej včely,
 • potvrdenie príslušného orgánu verejnej moci, že konečný prijímateľ pomoci mal v čase nákupu včelstiev pobyt na území Slovenskej republiky (vydá buď príslušná obec ako potvrdenie alebo MV SR ako výpis z registra centrálnej evidencie obyvateľov, ak sa jednalo o štátneho občana SR alebo príslušný útvar Policajného zboru (tzv. „cudzineckej polície“), ak sa jednalo o cudzinca).
  [collapse]
§ 9 g) Pomoc na nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka

Príloha č. 45 Nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka
Príloha č. 45 Nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka-vzor

Konečný prijímateľ pomoci: včelársky začiatočník, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v danom včelárskom roku nakúpil aj úľové zostavy

Výška pomoci:

– do 45 EUR z oprávnených nákladov na nákup úľovej zostavy. Pomoc je poskytovaná na maximálne 5 úľových zostáv.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových úľových zostáv pre včelárskych začiatočníkov, ktorí počas včelárskeho roka úspešne ukončili vzdelávací program podľa 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z..

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia o počte zakúpených úľových zostáv s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 45, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na nákup nových úľových zostáv,
 • doklad o absolvovaní školenia pre včelárskych začiatočníkov, alebo štúdia samostatného odboru včelár, včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo),
 • čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola poskytnutá pomoc na nákup úľovej zostavy a nebol registrovaný v registri včelstiev,
 • kópia dokladov o nákladoch na nákup novej úľovej zostavy,
 • potvrdenie príslušného orgánu verejnej moci, že konečný prijímateľ pomoci mal v čase nákupu úľových zostáv pobyt na území Slovenskej republiky.
  [collapse]
§ 10 Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum

Príloha č. 46 Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum
Príloha č. 46 Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum-vzor

Pomoc je určená iba pre SZV, ktorý zabezpečuje činnosť s orgánmi uskutočňujúcimi
aplikovaný výskum, ktoré predložia návrh projektu do 31. mája 2022 na Sekretariát SZV (v
papierovej a elektronickej verzii na sekretariat@vcelari.sk).

Pomoc v rámci opatrenia spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum sa poskytuje na realizáciu projektu aplikovaného výskumu v danom včelárskom roku, a to v oblasti:

 1. šľachtenia slovenskej kranskej včely alebo ochrany jej genetických zdrojov,
 2. vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej,
 3. monitorovania zdravotného stavu včiel medonosných alebo výskumu ich zdravia,
 4. monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v ochrane rastlín alebo iných chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo úhyn včiel medonosných,
 5. výskumu alebo vývoja spoľahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel medonosných,
 6. alternatívnych postupov ochrany včely medonosnej proti klieštikovi včeliemu (Varroa destructor ), iným škodcom alebo iným patogénom,
 7. laboratórnych analýz včelárskych produktov na účely hodnotenia ich kvality,
 8. apiterapie,
 9. zvyšovania úrody poľnohospodárskych plodín v dôsledku opeľovacej činnosti včiel,
 10. monitorovania výskytu včelej pastvy v Slovenskej republike.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka.

Výška pomoci:

 • do 80 % z oprávnených nákladov na realizáciu projektu aplikovaného výskumu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • žiadateľ podáva návrh výskumného projektu s predpokladaným rozpočtom na jeho
  realizáciu a s návrhom zmluvy s riešiteľskou organizáciou, ktorá upravuje podmienky
  spolupráce, financovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu, agentúre
  v termíne od 1. júna do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom podáva žiadosť o
  schválenie pomoci podľa § 3 ods. 1 NV č. 337/2019 Z. z.,
 • schválený žiadateľ je povinný najneskôr do 31. mája včelárskeho roka, v ktorom opatrenie
  vykonáva predložiť agentúre priebežnú správu o realizácii projektu,
 • orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum je osoba, ktorá vytvorila aspoň dve odborné
  práce týkajúce sa včiel, ktoré boli registrované v databáze Web of Science alebo SCOPUS,
  a ktoré boli zverejnené v ktorejkoľvek z nich vo vzájomnom odstupe najviac dvoch rokov,
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vypracovanie a realizáciu
  projektu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 46, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na projekt,
 • priebežná (u neukončených viacročných projektov) alebo záverečná správa, v ktorej je
  preukázateľne a jednoznačne zdokumentovaná priama spojitosť všetkých predkladaných
  dokladov o nákladoch s projektom,
 • doklad preukazujúci, že odborné práce týkajúce sa včiel, ktoré orgán uskutočňujúci aplikovaný výskum vytvoril, boli registrované alebo zverejnené v databáze Web of Science alebo SCOPUS,
 • kópia dokladov o nákladoch na vypracovanie a realizáciu projektu.
  [collapse]
KONTROLY

Organizačné útvary agentúry, ministerstva, orgány Európskej únie a Európskeho dvora audítorov sú oprávnené, a   to   aj   bez   ohlásenia,   vykonávať   kontroly   na   mieste   u žiadateľov   o pomoc a prijímateľov pomoci. Kontroly sú zamerané na overenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadostiach podávaných platobnej agentúre, preskúmanie dodržiavania podmienok a záväzkov a overenie oprávnenosti poskytnutia pomoci. Pokiaľ doklady u kontrolovaných subjektov nepostačujú k riadnemu vykonaniu kontroly, kontrolný orgán môže požadovať doručenie, alebo zaslanie potrebných doplňujúcich podkladov. Kontrolný orgán má právo vstúpiť počas kontroly do priestorov patriacich kontrolovanej osobe a nahliadnuť do všetkých dokladov a účtov. Kontrolovaný subjekt, alebo jeho zástupca je povinný kontrolu strpieť, byť pri nej prítomný a podať príslušné informácie a záznamy. Výsledky kontrol sú predkladané v písomnej forme a sú kontrasignované kontrolovanou osobou.

[collapse]
UCHOVÁVANIE A OCHRANA DOKLADOV

Schválený žiadateľ aj konečný prijímateľ pomoci je povinný ukladať, uchovávať a chrániť pred zničením, poškodením, zneužitím, stratou alebo odcudzením všetky doklady súvisiace s vyplatenou pomocou po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie sa riadi zákonom o účtovníctve.

[collapse]

Related Posts