Obežníky SZV

Obežník SZV č. 14/2022 k odvodu členských príspevkov na rok 2023

V zmysle Stanov SZV §5 bod 2 písmeno d), členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.1. príslušného roka, člen bez včelstva uhradí členský príspevok vo výške jedného včelstva.

Výška členského príspevku na 1 včelstvo na rok 2023 je vo výške 0,81€ podľa počtu včelstiev evidovaných v CEHZ ku dňu 30.9.2022. Člen bez včelstva zaplatí členský príspevok do výšky jedného včelstva podľa §5 bodu 2 písm, d) Stanov SZV. Členský príspevok bol schválený VV SZV dňa 1.10.2022.

Podľa smernice SZV č. 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstva, má v zmysle §3 bod 5 písmeno e) kolektívny člen uhradiť členský príspevok na činnosť SZV vo výške 0,81€ na 1 včelstvo vynásobená počtom včelstiev evidovaných v CEHZ ku dňu 30.9.2022.

Kolektívnym členom SZV v zmysle Stanov SZV §4 bod 3 môže byť právnická osoba.

Upozorňujeme ZO SZV, že právnické osoby (napr. s.r.o.) podľa Stanov SZV zasielajú žiadosť o kolektívne členstvo v SZV podľa Smernice SZV č. 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstva pre schválenie VV SZV (príloha č.3) a členský príspevok uhrádzajú na účet SZV nie do ZO SZV.

Právnické osoby (napr. s.r.o.) žiadajú poskytnutie pomoci v zmysle aktuálneho nariadenia (337/2019 Z. z.) samostatne priamo cez sekretariát SZV.

Členský príspevok sú členovia povinní uhradiť ZO SZV do 31.01.2023. Odporúčame, aby členovia uhradili členský príspevok bankovým prevodom na účet svojej ZO SZV.

Kolektívny člen SZV je povinný uhradiť členský príspevok na účet SZV do 15.2.2023.

Preukázanie uhradenia členského príspevku je podmienkou pre administratívne spracovanie dotácií z národného programu a opeľovacej činnosti. Členský príspevok sa považuje za uhradený dňom, ku ktorému bol pripísaný na účet SZV.

 

ZO SZV / KČ SZV poukáže súhrn členských príspevkov do 15.2.2023 bankovým prevodom na účet:

SZV IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Variabilný symbol: IČO ZO SZV/ KČ SZV (príloha č.2)

Do poznámky uveďte: členský príspevok 2023

 

Po úhrade členských príspevkov na účet SZV zašle ZO SZV/ KČ SZV menný zoznam včelárov spolu s potvrdením o zaplatení poštou na Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava  najneskôr do 31.1.2023.

V termíne od 15.11.2022 si ZO SZV / KČ SZV na stránke CEHZ stiahne menný zoznam členov „Členský príspevok PDF“, ktorý obsahuje údaje o počte včelstiev k 30.9.2022 a výšku členského príspevku, ktorú má člen uhradiť.

V prípade, ak máte členov bez včelstva alebo nových členov ZO SZV, dopíšte ich na koniec zoznamu a následne upravte celkovú uhradenú sumu na účet SZV. Zmeny vykonajte aj v CEHZ.

Včelárske krúžky a ich členovia do 15 rokov sú oslobodení od povinnosti platiť členské príspevky.

Predseda ZO SZV / KČ SZV pečiatkou a svojím podpisom potvrdí správnosť údajov. Menný zoznam s potvrdením o zaplatení zašle poštou na Sekretariát SZV, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

 

Neuhradenie členské príspevku

V zmysle §4 bod 8 Stanov SZV nezaplatenie členského príspevku automaticky spôsobuje zánik členstva bez potreby osobitného rozhodovania do 31.1. príslušného roku. Predseda (štatutár) ZO SZV vyplní čestné vyhlásenie o zmene organizovanosti (príloha č.5) a zašle do CEHZ.

Úhrada členského príspevku v roku 2023 od nových členov

V prípade že ZO SZV, KČ SZV príjme počas roka od 1.1.2023 nového/ých člena/ov uhradí členský príspevok na účet SZV v zmysle tohto obežníku a zašle menný zoznam členov (príloha č.4) na sekretariát SZV, Svrčia 14, 84208 Bratislava.  Sekretariát SZV na základe zoznamu vyhotoví členský preukaz a zašle späť na ZO SZV / KČ SZV.

 

Prílohy:

  1. Postup generovania členských príspevkov na rok 2023
  2. IČO ZO SZV
  3. Smernica 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstva, 

príloha č.1 k smernici 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstva

4. Menný zoznam členov prijatých od 1.1.2023

5. Čestné vyhlásenie ZO SZV – zmena organizovanosti

 

Celé znenie obežníku tu: Obežník SZV č.14_2022 k odvodu členských príspevkov na rok 2023

Related Posts