Obežníky SZV

Obežník SZV č. 18/2022 k preskúšaniu prednášajúcich odborníkov vo včelárstve

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

Slovenský zväz včelárov rozširuje zoznam prednášajúcich odborníkov v zmysle Smernice SZV č. 6/2019.

Záujemcovia o zaradenie sa do zoznamu prednášajúcich odborníkov sa môžu prihlásiť v termíne do 16.11.2022.

Preskúšanie sa uskutoční dňa 20.11.2022 v Skalici (Hotel Sv. Ludmila, Tehelňa 2595/40).

Prednášajúcim odborníkom môže byť iba osoba, ktorá je členom niektorého včelárskeho občianskeho združenia v rámci SR.

Prednášajúci odborník musí spĺňať nasledovné podmienky v zmysle Smernice SZV č. 6/2019:

 1. Absolvovanie odborného vzdelania minimálne druhého stupňa (organizovaného Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok – včelárske minimum a SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici – výučný list v odbore včelár).
 2. Mať absolvovaný kurz lektorských a prezentačných zručností (môže byť udelená výnimka VV SZV pri preukázaní znalostí z prezentačných zručností).
 3. Mať absolvované preskúšanie zo všeobecných znalostí v oblasti včelárstva formou testu (test je možné vykonať aj dodatočne na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici)
 4. Mať absolvované preskúšanie zo všeobecných znalostí v oblasti včelárstva formou obhajoby prezentácie v powerpointe pred odbornou komisiou ( 20.11.2022).

 

Témy prednášok:

 1. Choroby včiel
 2. Všeobecné včelárstvo
 3. Včelárske produkty
 4. Odborné vzdelávanie včelárov
 5. Právo, ekonomika, propagácia, marketing alebo ekológia včelárstva

Prihlásiť sa môžu aj súčasní prednášajúci odborníci, ktorí majú záujem o rozšírenie si okruhu tém prednášok.

Záujemcovia o zaradenie sa do zoznamu prednášajúcich odborníkov sa môžu prihlásiť v termíne do 16.11.2022 emailom na sekretariát SZV sekretariat@vcelari.sk.

Do e-mailu je potrebné uviesť „Preskúšanie prednášajúcich odborníkov“

 1. Názov témy:
 2. Meno a priezvisko, titul:
 3. Trvalú adresu:
 4. Telefóny kontakt:
 5. E-mail:
 6. Kópiu dokumentu, ktorý preukazuje dosiahnuté odborné vzdelanie a absolvovanie kurzu lektorských a prezentačných zručností.

 

Celé znenie obežníku: Obežník SZV č. 18_2022 k preskúšaniu prednášajúcich odborníkov vo včelárstve

Menovaná komisia ÚVLH

Related Posts