Obežníky SZV

Obežník SZV č. 19/2022 – Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2023

Výkonný výbor SZV schválil termín konania XIV. Valného zhromaždenia dňa 1.4.2023 v Gbeľanoch  (Chateau Gbeľany – Žilinský kraj).

V zmysle Stanov SZV majú ZO SZV vykonať členské schôdze a RZ SZV regionálne schôdze pred Valným zhromaždením.

 • Členské schôdze ZO SZV navrhujeme uskutočniť do 28.2.2023.
 • Regionálne zložky uskutočnia schôdze do 31.12.2022.
 1. USMERNENIE K ČLENSKÝM SCHÔDZAM ZO SZV

Členské schôdze a konferencie ZO SZV majú vyhodnotiť doterajšiu prácu výborov ZO SZV za rok 2022 a plnenie ročného plánu činnosti za rok 2022. Členské schôdze ZO SZV navrhujeme uskutočniť do 28.2.2023.

Kontrolná revízna komisia ZO SZV a RZ SZV vykonajú kontrolu vyplatenia poskytnutia pomoci za podporný rok 2021/2022 a opeľovacej činnosti za rok 2022.

Organizácie s počtom viac ako 200 členov konajú v zmysle Usmernenia Výkonného výboru SZV, konferencie delegovaných zástupcov obvodových skupín podľa kľúča 1:3
(1 člen zastupuje 3 členov obvodovej skupiny). Konferencie sa môžu zúčastniť i nedelegovaní členovia základnej organizácie SZV s hlasom poradným. Rokovanie členskej schôdze upravuje Organizačný a rokovací poriadku SZV.

Podľa §12 ods. 4 členská schôdza volí delegáta a jeho náhradníka do Valného zhromaždenia a na Regionálnu zložku spravidla predsedu alebo tajomníka ZO SZV v prípade, že delegát nebol zvolený.

V organizáciách, kde uplynulo štvorročné obdobie funkcionárom je potrebné vykonať nové voľby (predseda, tajomník, výbor, predseda KRK, člen KRK, delegát a náhradník na VZ). ZO SZV následne zašle na S-SZV zvolených funkcionárov a delegačný list v termíne do 7.3.2023.

Podľa §12 ods. 7 členská schôdza navrhuje kandidátov do všetkých nadriadených orgánov SZV.

Podľa §13 ods. 12 Výbor ZO SZV podľa zákona č. 89/1990 Zb. v znení neskorších predpisov do 7 pracovných dní písomne oznámi Sekretariátu SZV: Zmenu údajov organizačnej jednotky (ZO SZV, RZ SZV) t.j. názov, adresu sídla, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene organizačnej jednotky.

Odporúčaný program členskej schôdze ZO SZV

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa/ov zápisnice
 3. Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie
 4. Prijatie nových členov, udelenie vyznamenaní
 5. Hodnotiaca správa za rok 2022
 6. Kontrola plnenia uznesení
 7. Stav majetku ZO SZV (hnuteľného a nehnuteľného)
 8. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2023
 9. Správa o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2022
 11. Oboznámenie členov s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií včelstiev
 12. Predstavenie kandidátov na funkcie v ZO SZV
 13. Návrh kandidátov na funkcie do orgánov SZV a KRK SZV
 14. Návrh kandidáta na predsedu RZ SZV a predsedu revíznej komisie RZ SZV
 15. Návrh alebo predstavenie kandidátov do orgánov SZV, ÚKRK SZV a členov Rozhodcovskej a disciplinárnej komisie
 16. Diskusia
 17. Správa mandátovej komisie
 18. Správa volebnej komisie
 19. Voľby funkcionárov do výboru a voľba predsedu ZO SZV, delegáta a náhradníka
 20. Voľby funkcionárov do KRK a voľba predsedu KRK
 21. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia z ČS
 22. Záver

 Zameranie hodnotiacich správ

       Pri vypracovávaní hodnotiacich správ o činnosti ZO SZV odporúčame venovať pozornosť uvedenej problematike:

 • zhodnotenie činnosti výboru ZO SZV za rok 2022
 • plnenie Národného programu  stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva
 • stav členskej základne, stav včelstiev, stav uhynutých včelstiev a možnosti zamedzenia ich poklesu
 • zdravotná problematika, zabezpečovanie liečiv
 • výchovno-vzdelávacia činnosť, práca s mládežou, včelárske výstavy, propagácia a odber časopisu Včelár, pohára s logom SZV
 • využívanie možnosti čerpania finančných prostriedkov z 2%
 • využívanie možnosti čerpania finančných prostriedkov rodinného včelárenia
 • využívanie možnosti čerpania finančných prostriedkov komerčného včelárenia
 • oboznámenie členskej základne o využití svojpomocného fondu oboznámenie členskej základne o možnosti kočovania do Štátnych lesov a Vojenských lesov SR
 • využívanie e-mailovej komunikácie medzi členmi ZO SZV a webovej stránky ZO SZV v prospech informovanosti členov SZV
 • využívanie transparentných účtov v SZV
 • oboznámenie členov s obežníkmi SZV

Úlohy výborov ZO SZV

 1. Prerokovať Obežník SZV k ČS a konferenciám, poveriť jednotlivých členov výboru úlohami prípravy a zvolať členskú schôdzu alebo konferenciu ZO SZV v termíne do 28.2.2023.
 2. Zaslať Hodnotiacu správu ZO SZV za rok 2022, Program činnosti ZO SZV pre rok 2023, Správu Revíznej komisie ZO SZV za rok 2022, Zápisnicu z ČS, Uznesenie z ČS a počet uhynutých včelstiev od 30.9. predchádzajúceho roka:
 • 1-krát predsedovi Regionálnej zložky SZV príslušného regiónu (len e-mailom)
 • 1-krát na Sekretariát SZV (poštou)
 1. Odporúčame ZO SZV zoznámiť sa so smernicou o podmienkach čestného a kolektívneho členstva a zabezpečiť plnenie tejto smernice.
 2. Objednať vyhotovenie členských preukazov pre nových členov ZO SZV
 3. Odporúčame ZO SZV prizvať si na členskú schôdzu predsedu regiónu:
 1. Pozvánku na ČS zaslať členom ZO SZV a členovi VV SZV 14 dní pred termínom konania ČS ZO SZV podľa čl. 10 Organizačného poriadku SZV. 
 1. USMERNENIE K REGIONÁLNYM SCHÔDZAM
 • Regionálne zložky uskutočnia schôdze a voľby do 31.12.2022.

Podľa §21 bod 4 voľby do Regionálnych zložiek sa musia uskutočniť minimálne tri mesiace pred termínom konania Valného  zhromaždenia SZV.

Podľa §21 bod 3 písm. d) volí predsedu Regionálneho výboru a predsedu Regionálnej kontrolnej a revíznej komisie, ktorí sú po potvrdení Valným zhromaždením SZV zároveň členmi Výkonného výboru a Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie SZV.

Podľa §21 bod 3 písm. e) navrhuje kandidáta na predsedu do Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie SZV na Valné zhromaždenie.

Podľa §21 bod 3 písm. f) navrhuje kandidáta na predsedu SZV na Valné zhromaždenie.

Odporúčame RZ SZV navrhnúť aj členov do mandátnej, návrhovej a volebnej komisie na Valné zhromaždenie. 

 1. USMERNENIE K VALNÉMU ZHROMAŽDENIU SZV

Výkonný výbor SZV schválil termín konania XIV. Valného zhromaždenia dňa 1.4.2023 v Gbeľanoch  (Chateau Gbeľany – Žilinský kraj).

Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť len tie ZO SZV, ktoré majú uhradený členský príspevok do SZV na rok 2023 podľa obežníka SZV č. 14/2022.

Na Valnom zhromaždení budú prebiehať voľby podľa Stanov SZV na tieto funkcie (na obdobie štyroch rokov):

 1. Predseda Výkonného výboru SZV (predseda SZV) podľa §16 bod 7 písm. e)
 2. Predseda ÚKRK SZV podľa §16 bod 7 písm. e)
 3. Členov Výkonného výboru SZV (8) podľa §16 bod 7 písm. e)
 4. Členov ÚKRK SZV (8) podľa §16 bod 7 písm. e)
 5. Členov Rozhodcovskej a disciplinárnej komisie (3) podľa §25

 Podľa §5 písm. a) má člen právo voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu, ak je bezúhonný a tieto Stanovy neurčujú inak. Bezúhonnosť sa na účely týchto Stanov preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Bezúhonnosť sa preukazuje pred voľbou do ústredných orgánov výpisom z registra trestov bez záznamu,

Kandidát na volenú funkciu zašle výpis z registra trestov na S-SZV v termíne do 28.2.2023.

Kandidát na volenú funkciu (okrem členov Rozhodcovskej a disciplinárnej komisie) podľa uznesenia Valného zhromaždenia SZV zo dňa 6.4.2019 písm. c) bod. 14 musí byť predstavený členskej základni najneskôr 2 mesiace pred konaním Valného zhromaždenia na webe SZV a v časopise Včelár.

Kandidáti na predsedu SZV, členov VV SZV, predsedu ÚKRK a členov ÚKRK SZV musia zaslať svoju kandidatúru poštou na S-SZV do 30.12.2022, aby mohli byť zverejnení na webovej stránke www.vcelari.sk najneskôr do 31.1.2023 a v časopise Včelár najneskôr vo februárovom čísle 2023.

Kandidát na volenú funkciu musí mať z ČS ZO SZV alebo RS RZ SZV uznesenie, že je navrhnutý na danú funkciu.

Úlohy Regionálnych zložiek SZV

 1. Vyhodnotiť a zaslať hodnotiace správy ZO SZV za rok 2022 a uznesenia z ČS pre rok 2022 do 31.1.2023
 • 1-krát na Sekretariát SZV (len e-mailom).

Úlohy pre Sekretariát SZV

 1. Vyhodnotiť správy od RZ SZV a navrhnúť VV SZV prijať opatrenia k riešeniu požiadaviek ZO SZV

Príloha č.1 – Správa mandátnej komise_vzor

Príloha č.2 – Správa návrhovej komisie, Uznesenie ČS ZO SZV_vzor

Príloha č.3 – Správa volebnej komisie_vzor

Príloha č.4 – Zápisnica ČS ZO SZV_vzor

Príloha č.5 – Delegačný list na Valné zhromaždenie

Príloha č.6 – Zmena údajov organizačnej jednotky (predseda, tajomník)

 

Celé znenie obežníka: Obežník SZV č. 19 – Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV

Related Posts