Obežníky SZV

Obežník SZV č. 2/2023 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2022 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2021

  • Ako poskytnúť príspevok z 2% daní za rok 2022
  • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2022
  • Postup čerpania príspevku z 2% daní za rok 2021
  • Žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% daní za rok 2021

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu našej činnosti prostredníctvom darovania 2% z Vašej dane z príjmov pre Slovenský zväz včelárov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) prípadne cez Vášho zamestnávateľa (ako zamestnanec). Financie získané z 2% podľa § 50 zákona o dani z príjmov môžu byť aj od rodinných priateľov, kolegov v práci a aj členov rodiny.

Tieto 2% nie sú Vašim výdavkom navyše, keďže sa jedná o časti dane, ktorú viete nasmerovať na konkrétny účet. Poskytnutím tejto pomoci nám pomáhate uskutočňovať naše spoločné aktivity.

Vďaka príjmom z 2% sme v minulosti boli schopní zrealizovať viaceré aktivity, ktoré by sme ako nezisková organizácia bez Vašej pomoci neboli schopní uskutočniť. Keďže si Vašu pomoc veľmi vážime, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc aj v nasledujúcom roku.

Slovenský zväz včelárov získané financie z 2% použije pre svoju činnosť a činnosť jednotlivých základných organizácii na Slovensku.

1. Postup poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu pre zamestnancov za rok 2022:

 a) Z Potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech SZV poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín (napr. vo vašej ZO SZV) a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech SZV poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci je potom povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

b) Do Vyhlásenia (príloha č.1) vyplňte údaje SZV a doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

Údaje SZV:  Názov: Slovenský zväz včelárov
Právna forma: občianske združenie
Ulica: Svrčia
Súpisné/orientačné číslo: 74/14
Obec: Bratislava

PSČ: 842 08

IČO: 00178349 ( IČO sa v tlačive zarovnáva sprava !!!, pozri vzor príloha č.1)

c) Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

 

2. Postup poukázania zo zaplatenej dane z príjmu pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2022:

a) V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Do tlačiva vyplňte údaje SZV.  Údaje SZV:

Názov: Slovenský zväz včelárov
Právna forma:  občianske združenie

Ulica: Svrčia
Súpisné/orientačné číslo: 74/14

Obec: Bratislava
PSČ: 842 08

IČO: 00178349 (IČO sa v tlačive zarovnáva sprava !!!, pozri vzor príloha č.1)

b) Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

c) Prosím tlačivá sa snažte vyplniť presne, vrátane udelenia súhlasu so zaslaním údajov, aby nebol dôvod na ich vyradenie.

3. Postup poukázania zo zaplatenej dane z príjmu pre právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie za rok 2022:

a) V daňovom priznaní právnické osoby musia vyplniť časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby spolu s označením súhlasu so zaslaním údajov (vyznačí sa x).

b) V časti Údaje o prijímateľovi vyplňte údaje SZV:

Názov: Slovenský zväz včelárov
Právna forma:  občianske združenie

Ulica: Svrčia
Súpisné/orientačné číslo: 74/14

Obec: Bratislava
PSČ: 842 08

IČO: 00178349 (IČO sa v tlačive zarovnáva sprava !!!, pozri vzor príloha č.1)

Podrobné informácie a tlačivá (potvrdenia k dobrovoľníckej činnosti, k daňovému priznaniu právnických osôb a pod.) nájdete na www.rozhodni.sk. Číslo bankového účtu SZV nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá na účely, ktoré sú uvedené v §50 Zákona o dani z príjmov a zároveň aj v Stanovách SZV – t.j. najmä na zachovávanie kultúrnych hodnôt a na podporu vzdelávania.

Tlačivo na poukázanie 2% daní za rok 2022:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2022 – predvyplnené.

4. Čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2021.

Na účet Slovenského zväzu včelárov bola poukázaná v roku 2022 suma vo výške 19 659,04 Eur z daňových priznaní za rok 2021 podaných v roku 2022. Výška prijatých 2% je zatiaľ najvyššou sumou od vzniku zväzu.

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC A PODPORU.

Poskytnuté 2% z daní použije Slovenský zväz včelárov v zmysle Stanov SZV a podľa § 50 zákona o dani z príjmov pre svoju činnosť a činnosť jednotlivých základných organizácii na Slovensku, najmä na zachovávanie kultúrnych hodnôt a na podporu vzdelávania.

Slovenský zväz včelárov podporí aj priamo členov SZV, ktorí poukázali 2% z daní a pri podávaní vyhlásenia vyznačili súhlas so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane. V zmysle Smernice SZV 7/2019 o odmeňovaní v realizácii projektov v oblasti včelárstva a Obežníka SZV č. 7/2021 k poskytovaniu príspevku z fondu, ktorý vznikol z financií prijatých ako 2% dane z príjmu, môžu členovia SZV požiadať o podporu podľa stanovených podmienok.

SZV bude spracovávanie dokladov a distribúciu financií vykonávať podľa možností vo vlastnej réžii. Distribúciu 2% bude vykonávať SZV na základe žiadosti o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% za rok 2021.

a) člen určí kam a na čo bude príspevok smerovaný, ktorý získal 2% z daní z príjmov,

b) členovia, ktorí získali 2% musia vierohodne preukázať darovanie 2% a súčasne dodržať zákon o GDPR,

c) členovia SZV, ktorí poukázali 2% rozhodnú o ich použití spôsobom, ako určuje zákon o dani z príjmu,

d) financie získané z 2% patria SZV a členovi SZV. Môžu byť prevedené až po overení a odsúhlasení žiadosti, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie niektorého z uvedených účelov,

e) účel musí byť uvedený aj v Stanovách SZV alebo Štatútoch Sekcií SZV. Výdavok musí byť dokladom o kúpe alebo iným dokladom, ktorý slúži na preukázanie použitých financií,

f) financie z 2 % môžu byť použité členom SZV na uvedené účely:

– ochrana a podpora zdravia včelárov; prevencia,
– podpora a rozvoj telesnej kultúry včelárov,
– poskytovanie sociálnej pomoci včelárom,
– zachovanie kultúrnych hodnôt včelárov,
– podpora vzdelávania včelárov,
– ochrana ľudských práv včelárov,
– ochrana a tvorba životného prostredia vo včelárení,
– veda a výskum vo včelárení,
– organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti včelárov.

g) pri každom použití financií z 2% je potrebné si overiť, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie niektorého z horeuvedených účelov.

h) zaslaním písomnej žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% (príloha č.2).

Príklad: Ak včelár poukáže 2% na SZV a zakúpi si v hodnote 2% včelársku pomôcku na zachovanie kultúrnej hodnoty a podá žiadosť na SZV, ten mu proti tomuto potvrdeniu o zaplatení môže poslať na jeho účet financie do výšky príjmu z 2%, ktoré pochádzajú od včelára. Včelár môže financie poukázať aj na svoju ZO alebo včelársky krúžok, alebo si vyberie iný účel popísaný vyššie.

Postup pri poskytnutí príspevku z fondu 2% za rok 2021

  1. Včelár vyplní žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% (príloha č.2).
  2. Vyplnenú žiadosť doručí poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.
  3. Po doručení vašej žiadosti na sekretariát SZV, bude táto žiadosť skontrolovaná a sekretariát potvrdí, či ste oprávnený žiadať o príspevok z fondu 2%.
  4. Nákup môžete realizovať do 30.5.2023. Účtovné doklady so sprievodným listom doručíte poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Po uvedenom termíne Slovenský zväz včelárov nebude prijímať a vyplácať poskytnutie príspevku z fondu 2%.
  5. Po overení žiadosti, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie niektorého z uvedených účelov, SZV poukáže financie na účet žiadateľa do 15.10.2023.

Na Slovenský zväz včelárov očakávame z daňového úradu Bratislava doručené oznámenie s údajmi daňovníkov, ktorí v kalendárom roku 2022 poukázali podiel zaplatenej dane za rok 2021. Ak chcete zistiť, či sa v oznámení nachádzate, kontaktujte sekretariát SZV na sekretariat@vcelari.sk.

Prosíme, informujte o možnosti venovať 2% Slovenskému zväzu včelárov aj Vašu rodinu, kolegov, priateľov a známych.

Vopred Vám v mene Slovenského zväzu včelárov ďakujeme.

Ing. Milan Rusnák
predseda SZV

 

Celé znenie obežníku: Obežník SZV č. 2/2023 – k poskytnutiu príspevku z 2%

Príloha č. 1. – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2022 – predvyplnené.

Príloha č. 2 – Žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2%

Related Posts