Dotácie

Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2022 podľa NV 10/2023

Vážení predsedovia, tajomníci,

  • PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 006 345,71 Eur
  • PPA schválila celkovo 14 projektov na zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev
  • PPA schválila aplikovaný výskum predložený ŠVPÚ v Dolnom Kubíne
  • ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV a inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2022/2023 v zmysle Obežníka SZV č. 1/2023

Slovenský zväz včelárov podal žiadosť na PPA o schválenie pomoci na podporný rok 2022/2023 vo výške 1 127 998,86 EUR. PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 006 345,71 Eur.

Na základe rozhodnutia PPA č. 059331/2023 o schválení poskytnutia pomoci v podpornom roku 2022/2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023, môžu jednotliví žiadatelia (včelár, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie) v zmysle Obežníka SZV č. 1/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023) nakupovať a realizovať aktivity.

Termíny prijímania žiadostí o vyplatenie:

Prosíme žiadateľov (včelár, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie), aby žiadosti s povinnými prílohami zasielali najneskôr mesiac po uskutočnení nákupu / aktivity, na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava, prípadne do termínov stanovených v Obežníku SZV č. 1/2023

Usmernenie SZV č.1/2023 na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023 ako aj povinné prílohy nájdete tu: Dotácie 2022/2023 podľa NV 10/2023

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2022/2023 v termíne:

  1. Doklady realizované od 01.01.2023 do 31.03.2023 musia byť odovzdané do 21.04.2023.
  2. Doklady realizované od 01.04.2023 do 30.06.2023 musia byť odovzdané do 03.07.2023.

 

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín doručenia fyzicky alebo poštou na adresu: Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Žiadame vo vlastnom záujme dodržať stanovené termíny.

V zmysle rozhodnutia PPA č. 059331/2023 boli stanovené výšky limitov v rámci jednotlivých opatrení nasledovne:

a) pre opatrenie „poradenské služby a technická pomoc“ podľa § 5 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 348 345,68 EUR,

b) pre opatrenie „investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva“ podľa § 6 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 256 102,87 EUR

c) pre opatrenie „boj proti škodcom a chorobám včelstiev“ podľa § 7 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 303 457,35 EUR

d) pre opatrenie „vytváranie efektívnych pastevných podmienok včelstiev“ podľa § 8 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 9 186,89 EUR

e) pre opatrenie „obnova včelstiev v Európskej únii, šľachtenie a plemenitba včelstiev“ podľa § 9 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 7 251,92 EUR

f) pre opatrenie „podpora analýz včelárskych produktov“ podľa § 10 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 4 486,34 EUR

g) pre opatrenie „spolupráca pri realizácii projektov aplikovaného výskumu“ podľa § 11 nariadenia vlády SR č.10/2023 Z. z. v sume 6 200,00 EUR

h) pre opatrenie „propagácia, komunikácia a marketing v sektore včelárstva“ podľa § 12 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 71 314,66 EUR

spolu v celkovej výške 1 006 345,71 EUR

Príloha: Rozhodnutie vo veci žiadosti o schválenie poskytnutia podpory – SZV

Related Posts