Obežníky SZV

Obežník SZV č. 5/2023 – k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

 Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 18. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ

 SZV upravuje termín odovzdania súťažných vzoriek uvedených v obežníku SZV č. 5/2023 k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023 nasledovne:

 • Odovzdanie súťažných vzoriek med a medovina do 15.8.2023
 • Odovzdanie ostatných súťažných vzoriek zostáva do 23.8.2023 (kategórie M20, P1- P2, V1, K1, E1, L1)
 • Objednávka pohárov na med a peľ do 14.7.2023
 • Odovzdanie súťažných vzoriek do 23.8.2023
 • Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 16.9.2023 počas Celonárodnej včelárskej výstavy v Banskej Bystrici

Podmienky súťaže:

Individuálne  kategórie pre včelárov

 1. Med (kategórie M1 – M6)
 2. Medovina (kategória M10)
 3. Medovník (kategória M20)
 4. Peľ (kategórie P1 – P2)
 5. Včelí vosk (kategórie V1 – V4)
 6. Mydlo a kozmetika (kategória K1)
 7. Etikety, letáky, DVD, knihy, fotografie a plagáty so včelárskou tematikou (kategória E1)
 8. Výtvarná súťaž pre deti (kategória L1)
 1. Med (kategórie M1 – M6)
 • M1: Medovicový
 • M2: Kvetový
 • M3: Agátový
 • M4: Pastový
 • M5: Kvetový jednodruhový (napr. repkový, lipový, facéliový, slnečnicový, vresový, malinový, tekvicový, lesný, gaštanový …) do tejto kategórie nezasielajte agátový med.
 • M6: Kombinácia medu  s inými  potravinami a včelími produktmi  /orechy, škorica, sušené ovocie, peľ, propolis/

Sadu pohárov (4ks) si objednáva každý včelár vo svojej ZO SZV, KČ SZV, ktorá následne zašle hromadnú objednávku na sekretariát SZV (len e-mailom na sekretariat@vcelari.sk) do 14. júla 2023.

V kategóriách M1 – M5 odoberie komisia ZO SZV od včelára jednu vzorku medu do 4 pohárov a zapečatí plombovou etiketou:

 1. a) pohár zostáva u včelára (1x – 212 ml)
 2. b) , 3. a 4. pohár (2x – 212 ml, 1x – 550 ml) ZO SZV zašle do 15. augusta 2023 (dátum doručenia) na SZV, Svrčia 14, 842 08 Bratislava spolu s vypísanou prihláškou do súťaže.
 3. c) na plombovú etiketu:

– ako prvé napíše čitateľne paličkovým písmom meno včelára a druh medu stačí aj skratkou (A – agátový, K – kvetový atď……)

– na druhé a tretie miesto napíšte mená členov komisie ZO SZV, ktorá odobrala vzorku.

Včelár môže poslať len jednu vzorku medu z kategórií M1 – M4. V kategórii M5 jednodruhový med môže poslať neobmedzený počet jednodruhových medov okrem agátového medu. Včelár, ktorý odovzdáva vzorku medu do súťaže je súčasne členom komisie na odber vzoriek, ktorá je trojčlenná.

V kategórii M6 odoberie komisia ZO SZV od včelára jednu vzorku medu do 3 pohárov a zapečatí plombovou etiketou:

 1. a) 1. pohár zostáva u včelára (1x – 212 ml)
 2. b) 2. a 3. pohár (2x – 212 ml, ) ZO SZV zašle 15. do augusta 2023 (dátum doručenia) na SZV, Svrčia 14, 842 08 Bratislava spolu s vypísanou prihláškou do súťaže.

V tejto kategórii sa budú hodnotiť senzorické parametre, kreativita a estetika.

Plombové etikety majú predsedovia jednotlivých krajov, ktorí zabezpečili ich distribúciu na ZO SZV v roku 2018 v dostatočnom počte.

 1. Medovina (kategória M10)
 • Vzorky medoviny zasielajte v troch 0,5 l alebo 0,7 l sklenených bezfarebných fľašiach (použite takú istú plombovú etiketu ako pri mede). Medovina môže byť označená etiketou výrobcu len na dvoch fľašiach, jedna fľaša musí byť bez etikety.

Označenie vzorky:

 • Tradičná medovina – min. 11% alkoholu
 • Korenená medovina /metheglin – s prídavkom korenín alebo byliniek/ – min. 11% alkoholu
 • Ovocná medovina /melomel – s prídavkom ovocných štiav/ – min. 11% alkoholu

V tejto kategórii sa budú hodnotiť senzorické parametre ako aj fyzikálne a chemické požiadavky na medovinu v zmysle Vyhlášky č. 30/2014 Z. z.

 1. Medovník (kategória M20)
 • Medovníky môžete zaslať v ľubovoľnom množstve (min. 3ks) podľa vlastného rozhodnutia.

V tejto kategórii sa budú hodnotiť senzorické parametre farba, vzhľad, chuť, vôňa, čistota, výzdoba, umelecké prevedenie.

 1. Peľ (kategórie P1 – P2)
 • Sadu pohárov 4ks (212 ml) si objednáva každý včelár vo svojej ZO SZV, KČ SZV, ktorá vykoná hromadnú objednávku na sekretariáte SZV (len e-mailom na sekretariat@vcelari.sk) do 14. júla 2023.

Kategórie:

 • P1: jednodruhový peľ
 • P2: zmiešaný peľ

Včelár môže poslať len jednu vzorku peľu z kategórií P1 a P2. Peľ do súťaže zasielajte vysušený v 3 pohároch 212ml, 1 pohár zostáva u včelára. Použite takú istú plombovú etiketu ako pri mede.

V tejto kategórii sa budú hodnotiť senzorické  parametre: farba, vzhľad, chuť, vôňa, čistota.

 1. Včelí vosk (kategórie V1)
 • V1: Sviečky, dekorácie a výrobky zo včelieho vosku vyrobené ľubovoľnou metódou

V kategórii V1 budú hodnotené senzorické vlastnosti, vizuálne a umelecké prevedenie ako aj originálnosť a estetické stvárnenie výrobku. Dbajte na čistotu vosku, farbu a charakteristické fyzikálno-chemické vlastnosti vosku.

 1. Mydlo a kozmetika (kategória K1)
 • K1: Mydlo a kozmetika obsahujúca med alebo iné včelie produkty.

Súťažné výrobky kategórie K1 zasielajte na sekretariát SZV v počte 3ks. Komisia posudzuje kvalitu výrobkov, vizuálne a umelecké prevedenie, originálnosť a estetické stvárnenie výrobku, balenie a prezentáciu.

 1. Etikety, letáky, knihy, DVD, fotografie a plagáty so včelárskou tematikou (kategória E1)
 • E1: Etikety a letáky napr. na med, medovinu alebo peľ zasielajte v počte 3ks z jedného druhu. Knihy, DVD, fotografie (formát A4) a plagáty so včelárskou tematikou zasielajte v počte 1ks.

Komisia posudzuje kvalitatívne, vizuálne a umelecké prevedenie, originálnosť a estetické stvárnenie.

 1. Výtvarná súťaž pre deti (kategórie L1)
 • L1: Výtvarné diela detí do 15 rokov na témy:  včela,  činnosť včiel, včelárenie (práce  včelára).

Diela vo formáte A4 zasielajte v počte 1ks.

Hodnotí sa vizuálne a umelecké prevedenie.

V termíne do 15. augusta 2023 ZO SZV zašle na sekretariát SZV všetky súťažné vzorky a  zároveň elektronicky zašle v rovnakom termíne na S-SZV prihlášku s potrebnými údajmi, vyplnenú v elektronickej podobe na sekretariat@vcelari.sk a originál priloží do balíka (prihláška je súčasťou prílohy obežníka). Sekretariát SZV na základe zaslaných prihlášok postúpi fakturačné údaje o zasielateľoch vzoriek ŠVPÚ Dolný Kubín, ktorý jednotlivým včelárom vystaví faktúry.

Objednávka pohárov na med a peľ           do 14.7.2023    zaslať e-mailom na sekretariat@vcelari.sk
Odovzdanie súťažných vzoriek do 15.8.2023    zaslať poštou na adresu S-SZV
Vyhodnotenie súťaže 16.9.2023          osobná účasť výhercov

  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v jednotlivých kategóriách podľa počtu prihlásených vzoriek. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta a času vyhodnotenia súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu objemu pohárov súťažných vzoriek v kategórii med a peľ.                                                                

ČERPANIE POMOCI (DOTÁCIE) V ZMYSLE NV 10/2023 Z. Z.

NA PODPORNÝ ROK 2023/2024

 1. Náklady na analýzu medu a peľu v rámci súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu si hradí sám včelár na základe vystavenej faktúry od ŠVPÚ Dolný Kubín. Odhadovaná suma za analýzu medu je približne 70€ (analyzované parametre: voda, HMF, sacharóza a senzorické hodnotenie). Analýzu včelieho peľu je približne 10 € (senzorické hodnotenie). O úhradu nákladov do 100% za analýzy medu a peľu je možné požiadať podľa § 10 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v prípade, že vzorky budú spĺňať parametre v zmysle Smernice SZV č. 1/2006 a Normy kvality a akosti SZV č. 1/2006 novelizovanej VV SZV dňa 20.5.2021 s účinnosťou od 1.6.2021.

      Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 40, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbor medu alebo peľu
 • kópia dokladov o nákladoch na rozbor medu alebo peľu (faktúra a doklad o úhrade),
 • kópia protokolov o rozboroch z referenčného laboratória (ŠVPÚ Dolný Kubín).

Úhrada nákladov na analýzu najviac 3 vzoriek medu a 2 vzoriek peľu bude preplatená všetkým včelárom, ktorí požiadajú o poskytnutie pomoci na podporný rok 2023/2024 (nie je potrebné byť v pláne žiadosti na podporný rok 2023/2024). Doklady na refundáciu je potrebné doručiť na sekretariát Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava najneskôr do jedného mesiaca po obdržaní faktúry.

 Náklady na zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva (§ 5 ods. 1 písm. g) NV č. 10/2023 Z. z.)

ZO SZV, KČ SZV môžu využiť možnosť uskutočnenia zájazdu a zúčastniť sa Celonárodnej včelárskej výstavy v Banskej Bystrici a vyhodnotenia súťaže dňa 16.9.2023. Náklady na zaplatenie poplatku za účasť na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva, prepravu, ubytovanie alebo stravu pre spoločníka alebo člena včelárskeho združenia v súvislosti s jeho účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva hradí základná organizácia. O úhradu nákladov do 80% z oprávnených nákladov je možné požiadať podľa § 5 ods. 1 písm. g) NV č. 10/2023 Z. z. v prípade, že sú splnené podmienky pre poskytnutie pomoci. Odporúčame ZO SZV, aby objednávali hromadnú prepravu (autobus, mikrobus).

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • písomné potvrdenie včelárskeho združenia, že osoba, ktorá sa na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva zúčastnila, bola v tom čase jeho spoločníkom alebo členom,
 • informácia z podujatia podľa Prílohy č. 12, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch súvisiacich s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

Náklady na zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva budú preplatené ZO SZV, KČ SZ, ktorí požiadajú o poskytnutie pomoci na podporný rok 2023/2024 (nie je potrebné byť v pláne žiadosti na podporný rok 2023/2024). Doklady na refundáciu je potrebné doručiť na sekretariát Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava najneskôr do jedného mesiaca po obdržaní faktúry.

Celé znenie obežník: Obežník č. 5_2023 k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023

Prílohy:

 1. Objednávka pohárov do súťaže
 2. Prihláška – údaje o zasielateľovi vzoriek
 3. Príloha č.40 úhrada nákladov na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov
 4. Príloha č.12 zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva

Related Posts