Dotácie

Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2023/2024 podľa NV 10/2023

Vážení predsedovia, tajomníci,

  • PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 622 301,73 Eur
  • PPA schválila celkovo 17 projektov na zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev
  • PPA schválila aplikovaný výskum predložený Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky
  • ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV a inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu v zmysle Obežníka SZV č. 4/2023

Na základe rozhodnutia PPA č. 200630/2023 o schválení poskytnutia podpory v podpornom roku 2023/2024 za obdobie od 01.08.2023 do 31.07.2024, môžu jednotliví žiadatelia (včelár, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie) v zmysle Obežníka SZV č. 4/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024 nakupovať a realizovať aktivity.

Termíny prijímania žiadostí o vyplatenie:

Prosíme žiadateľov (včelár, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie), aby žiadosti s povinnými prílohami zasielali najneskôr mesiac po uskutočnení nákupu / aktivity, na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava, prípadne do termínov stanovených v Obežníku SZV č. 4/2023

Usmernenie SZV č.2/2023 na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024 ako aj povinné prílohy nájdete tu: Dotácie 2023/2024 podľa NV 10/2023

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2023/2024 v termíne:

  1. Doklady realizované od 01.08.2023 do 31.12.2023 musia byť odovzdané do 19.01.2024.
  2. Doklady realizované od 01.01.2024 do 31.03.2024 musia byť odovzdané do 19.04.2024.
  3. Doklady realizované od 01.04.2024 do 30.06.2024 musia byť odovzdané do 05.07.2024.

 

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín doručenia fyzicky alebo poštou na adresu: Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Žiadame vo vlastnom záujme dodržať stanovené termíny.

V zmysle rozhodnutia PPA č. 200630/2023 boli stanovené výšky limitov v rámci jednotlivých opatrení nasledovne:

a) pre opatrenie „poradenské služby a technická pomoc“ podľa § 5 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 556.853,36 EUR,

b) pre opatrenie „investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva“ podľa § 6 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 430.487,46 EUR

c) pre opatrenie „boj proti škodcom a chorobám včelstiev“ podľa § 7 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 469.926,70 EUR

d) pre opatrenie „vytváranie efektívnych pastevných podmienok včelstiev“ podľa § 8 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 13.795,32 EUR

e) pre opatrenie „obnova včelstiev v Európskej únii, šľachtenie a plemenitba včelstiev“ podľa § 9 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 11.641,01 EUR

f) pre opatrenie „podpora analýz včelárskych produktov“ podľa § 10 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 7.358,04 EUR

g) pre opatrenie „spolupráca pri realizácii projektov aplikovaného výskumu“ podľa § 11 nariadenia vlády SR č.10/2023 Z. z. v sume 10.000,00 EUR

h) pre opatrenie „propagácia, komunikácia a marketing v sektore včelárstva“ podľa § 12 nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. v sume 122.239,84 EUR

spolu v celkovej výške 1.622.301,73 EUR

Príloha: Rozhodnutie o schválení poskytnutia podpory 2023/2024 pre SZV

 

 

Related Posts