Obežníky SZV

Obežník SZV č.10/2023 Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu č. 21162/2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na opeľovaciu činnosť včiel podľa Zákona 277/2023 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. V zmysle tohto zákona môže o dotáciu požiadať len včelár (fyzická osoba), dotácia nie je určená pre včelárov SHR a právnické osoby s prideleným IČO.

Včelári (fyzické osoby) – nepodnikatelia, organizovaní v niektorom z občianskych združení, ktoré je členom Slovenského zväzu včelárov, žiadajú dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2023 prostredníctvom sekretariátu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Poverení funkcionári Základných organizácií Slovenského zväzu včelárov/kolektívni členovia (ďalej len „ZO SZV/KČ SZV“) prekontrolujú zoznam žiadateľov (fyzické osoby) podľa prílohy B.

V prípade, že z určitých dôvodov žiadate dotáciu na nižší počet včelstiev, ako je evidovaný podľa zoznamu vygenerovaného z CEHZ k 31.5.2023 (napr. ukončenie činnosti včelára, neuhradené členské príspevky, neuhradené členské príspevky v plnej výške a pod.) je potrebné u konkrétneho včelára opraviť počet včelstiev a žiadanú výšku dotácie na prílohe B. Pokiaľ na nejakého člena dotáciu z určitých príčin nežiadate, je potrebné ho vyškrtnúť na vytlačenej prílohe B, aby bolo zreteľné, kto bol zo zoznamu vylúčený. Iné údaje na prílohe B by nemali byť opravované, nakoľko sa jedná o referenčný výstup z CEHZ k 31.5.2023. Do zoznamu nie je možné doplniť/dopísať žiadneho včelára.

Na základe údajov v prílohe B spracujú poverení funkcionári ZO SZV/KČ SZV Žiadosť o poskytnutie dotácií (príloha A) za celú organizáciu (vyplnenú elektroniky – nie ručne). Dotáciu na vyšší počet včelstiev ako je evidovaný v CEHZ k 31.5.2023 nie je možné poskytnúť. Správnosť svojich údajov evidovaných v CEHZ má možnosť skontrolovať aj každý chovateľ, rovnako aj funkcionár ZO SZV/KČ SZV za svoju organizáciu na základe prihlasovacích údajov do CEHZ, ktoré Vám boli v minulosti zaslané.

Podpísanú a opečiatkovanú prílohu A aj prílohu B doručí ZO SZV/KČ SZV fyzicky alebo poštou na adresu sekretariátu SZV, Svrčia 14, 842 08 Bratislava, s dátumom doručenia najneskôr do 23.10.2023.

Kópie príloh A aj B zostávajú archivované v agende ZO SZV/KČ SZV po dobu 10 rokov.

Celkovú výšku dotácie žiadame do 4 EUR/včelstvo. Príloha A sa zasiela len jedna za celú organizáciu.

Vyhlásenie žiadateľa – príjemcu dotácie:

Žiadateľ zodpovedá za to, že všetky ním uvedené údaje v „Žiadosti …“ (príloha A) sú úplné a pravdivé. Po termíne ukončenia prijímania „Žiadosti…“ nemôže žiadateľ znižovať ani zvyšovať požiadavku na dotáciu.

Je vo Vašom záujme, aby ste predmetné žiadosti zosúladené podľa Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat doručili fyzicky alebo poštou najneskôr do 23.10.2023 na adresu sekretariátu SZV, Svrčia 14, 842 08 Bratislava, aby nenastala situácia, že Vám dotácie na opeľovaciu činnosť z dôvodu nedodržania termínu alebo nesúladu s Centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat nebudú spracované a vyplatené.

ZO SZV/KČ SZV predloží podpísanú a opečiatkovanú:

  • Žiadosť príloha A – 1x
  • pre fyzické osoby (uviesť len včelárov, ktorí nie sú právnické osoby ani SHR)
  • Žiadosť príloha B – 1x
  • pre fyzické osoby (uviesť len včelárov, ktorí nie sú právnické osoby ani SHR)

Prílohy 1 a 2 budú rozoslané samostatne e-mailom do každej organizácie SZV (predsedovi/tajomníkovi):

  1. Príloha A – Žiadosť o poskytnutie dotácií za celú organizáciu.
  2. Príloha B – Zoznam žiadateľov (fyzické osoby) podľa CEHZ k 31.5.2023

 

Celé znenie nájdete tu: Obežník SZV č.10_2023 Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť

 

 

Related Posts