Home Archive by category Obežníky SZV

Obežníky SZV

Časopis Včelár Obežníky SZV

Obežník SZV č. 12/2023 k objednávaniu časopisu Včelár na rok 2024

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári, časopis Včelár, Včelařství stolový kalendár a včelársky zápisník na rok 2024 si formou príspevku na vydávanie a distribúciu časopisu Včelár požiadať cez svoju ZO SZV alebo KČ SZV. Predsedovia alebo tajomníci ZO SZV, KČ SZV zašlú vyplnený formulár v excel súbore (príloha č.1) na e-mail sekretariat@vcelari.sk do konca novembra Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č.10/2023 Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu č. 21162/2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na opeľovaciu činnosť včiel podľa Zákona 277/2023 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. V zmysle tohto zákona môže o dotáciu požiadať len Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 9/2023 – k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť 2023

Vážení predsedovia, tajomníci, dovoľujeme si Vám dať na vedomie, že na základe ústretového prístupu súčasnej vlády bola znovu zaradená opeľovacia činnosť za rok 2023 vo výške 4,00€ na včelstvo. Prosíme Vás aby ste urýchlene reagovali na pokyny sekretariátu, po vydaní výzvy MPRV SR aby ste v čo najkratšom čase vedeli zadministrovať žiadosti o poskytnutie dotácie […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 8/2023 k informovanosti ZO SZV

Vážení predsedovia, tajomníci, obežník k plánovaniu a čerpaniu pomoci v podpornom roku 2023/2024 bol zverejnený 15.5.2023 Obežník SZV č. 4/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024. Podľa tohto obežníka robili ZO SZV plánovanie na rok 2023/2024 a RZ SZV usmerňovali jednotlivé ZO Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č.6/2023 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam o stanovišti

Usmernenie k prehliadam včelstiev (najmä na varroózu) v podpornom roku 2023/2024 Asistent úradného veterinárneho lekára (ďalej ako „AÚVL“) na základe poverenia od RVPS vykoná prehliadky včelstiev podľa § 7 písm. d) a e) NV 10/2023 Z. z. v odporúčanom termíne od 1.8. do 24.09.2023. AÚVL vyplnenú a podpísanú prílohu č. 29 alebo prílohu č. 31 spolu s poverením od RVPS odovzdá Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 7/2023 – k poskytnutiu podpory pre tajomníkov ZO SZV

Vážení predsedovia, tajomníci, VV SZV schválil presun finančných prostriedkov v sume 50 000 Eur v §5 NV 10/2023 na náklady spojené s koordináciou a spracovaním dotačných prostriedkov pre ZO SZV ako aj zmluvu na zabezpečenie poskytovania podpory pre konečného prijímateľa pomoci. Finančné prostriedky budú prerozdelene pre tajomníkov základných organizácií. Výška odmeny za Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 5/2023 – k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,  Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 18. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ  SZV upravuje termín odovzdania súťažných vzoriek uvedených v obežníku SZV č. 5/2023 k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023 nasledovne: Odovzdanie súťažných vzoriek med a medovina do 15.8.2023 Odovzdanie Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 4/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024

Vážení predsedovia, tajomníci, včelári, informujte svojich členov o možnosti naplánovať si čerpanie dotačných prostriedkov na podporný rok 2023/2024 v termíne do 2.6.2023. Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2 Žiadateľ vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.3 Žiadateľ Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 3/2023 k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev 2023

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, Cieľom celoslovenského monitoringu úhynu včiel – 2023 (ďalej len „monitoring“), ktorý je založený na odbere a analýze biologického materiálu uhynutých včiel, je zdokumentovať rozsah úhynov a na základe vykonaných vyšetrení vybraných parametrov napomôcť pri hľadaní odpovedí na otázky, ktoré súvisia s dôvodmi Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 2/2023 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2022 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2021

Ako poskytnúť príspevok z 2% daní za rok 2022 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2022 Postup čerpania príspevku z 2% daní za rok 2021 Žiadosť o poskytnutie financií získaných z poukázania 2% daní za rok 2021 Milí priatelia, dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 1/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023)

Vážení predsedovia, tajomníci, včelári. Na základe nového NV č. 10/2023 Vám zasielame Usmernenie č. 1/2023. Oneskorenie vydania Obežníka a Usmernenia je zapríčinené neskorým vydaním príručky zo strany PPA (príručka nám bola doručená až v piatok 27.1.2023) Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2 Žiadateľ vedúci Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 19/2022 – Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2023

Výkonný výbor SZV schválil termín konania XIV. Valného zhromaždenia dňa 1.4.2023 v Gbeľanoch  (Chateau Gbeľany – Žilinský kraj). V zmysle Stanov SZV majú ZO SZV vykonať členské schôdze a RZ SZV regionálne schôdze pred Valným zhromaždením. Členské schôdze ZO SZV navrhujeme uskutočniť do 28.2.2023. Regionálne zložky uskutočnia schôdze do 31.12.2022. USMERNENIE Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 18/2022 k preskúšaniu prednášajúcich odborníkov vo včelárstve

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári, Slovenský zväz včelárov rozširuje zoznam prednášajúcich odborníkov v zmysle Smernice SZV č. 6/2019. Záujemcovia o zaradenie sa do zoznamu prednášajúcich odborníkov sa môžu prihlásiť v termíne do 16.11.2022. Preskúšanie sa uskutoční dňa 20.11.2022 v Skalici (Hotel Sv. Ludmila, Tehelňa 2595/40). Prednášajúcim odborníkom môže byť Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 16/2022 k odvodu príspevku do Svojpomocného fondu SZV na rok 2023

Odvod príspevku do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV do 31.12.2022. Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašle predseda alebo tajomník ZO SZV po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2023 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 17/2022 k objednávaniu časopisu Včelár na rok 2023

Odborný Časopis Včelár oslavuje v roku 2023 svoje 100. výročie a pri tejto príležitosti si Slovenský zväz včelárov pre vás pripravil niekoľko noviniek: časopis si môžete predplatiť v papierovej aj v elektronickej forme, časopis bude mať o osem strán viac, a bude v ňom aj obľúbený Včelárik pre mladých včelárov, predplatitelia, ktorí si objednajú ročné predplatné časopisu Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 15/2022 k účtovaniu platieb v hotovosti

Dňa 1. júla 2022 nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Táto novela ukladá organizáciám nové podmienky zaokrúhľovania cien pri hotovostných platbách, pričom sa zaokrúhli až výsledná cena. novela zákona č. 457/2021 účinná od 01.07.2022 pri účtovaní v hotovosti sa výsledná cena zaokrúhľuje Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 14/2022 k odvodu členských príspevkov na rok 2023

V zmysle Stanov SZV §5 bod 2 písmeno d), členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.1. príslušného roka, člen bez včelstva uhradí členský príspevok vo výške jedného včelstva. Výška členského príspevku na 1 včelstvo na rok 2023 je vo výške 0,81€ podľa počtu včelstiev evidovaných v CEHZ ku dňu 30.9.2022. Člen bez včelstva zaplatí členský príspevok do […]Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 13/2022 Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023

Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023  (za obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022)   Vážení predsedovia, tajomníci, PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 632 384,87 Eur PPA schválila celkovo 27 projektov na zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV a inštitúcie sú povinné Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 12/2022 k prehliadkam včelstiev a tlačivám pre ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Usmernenie k prehliadam včelstiev (najmä na varroózu) v podpornom roku 2022/2023 Asistent úradného veterinárneho lekára (ďalej ako „AÚVL“) na základe poverenia od RVPS vykoná prehliadky včelstiev podľa § 6 písm. d) a e) NV 337/2019 Z. z. v odporúčanom termíne od 1.9. do 16.10.2022. AÚVL vyplnenú a podpísanú prílohu č. 29 alebo prílohu č. 31 spolu s poverením od RVPS Čítať ďalej...