Home Medzinárodné stretnutie mladých včelárov z krajín V4

Medzinárodné stretnutie mladých včelárov z krajín V4

Myšlienka medzinárodnej spolupráce krajín, ktoré dnes označujeme ako krajiny Vyšehradskej štvorky šíril už J.A.Komenský, významný vedec, učiteľ a taktiež včelár v 17. storočí. Pripravovaný projekt sa nesie v duchu jeho výroku „Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených“.

Spolupráca krajín V4-ky v oblasti včelárenie bola obnovená v minulom roku, 2018, v Budapešti. Cieľom spolupráce je nielen riešiť aktuálne problémy, ale tiež myslieť na budúcnosť. Budúcnosť včelástva sú mladí včelári, a práve v prístupe k nim nachádzame najväčšie rozdiely.

Medzinárodné stretnutie mladých včelárov z krajín V4 sa bude konať od 29. júla do 2. augusta v Banskej Bystrici a je sponzorované Vyšehradským fondom. Stretnutie pripravujeme spoločne s Českým svazom včelařů, Országos Magyar Méhészeti Egyesület a Polski Związek Pszczelarski.

Vyšehradský fond je medzinárodná sponzorská organizácia založená v roku 2000 vládami krajín Vyšehradskej skupiny- Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska propagovať regionálnu spoluprácu na úrovni krajín V4 ako aj medzi  V4 a ostatnými krajinami, najmä západného Balkánu a východnými partnerskými oblasťami. Doteraz bolo Fondom prerozdelených viac ako 8 miliónov eur prostredníctvom každoročných grantov, štipendií a podpory umelcov.  Krajiny V4 prispievajú do Fondu rovnakou časťou. Zvyšné sponzorské krajiny (Kanada, Nemecko, Holandsko, Južná Kórea, Švédsko, Švajčiarsko, USA) poskytli ďalších 10 miliónov cez rôzne grantové schémy zastrešované Fondom od roku 2012.

V rámci Medzinárodného stretnutia mladých včelárov z krajín V4 vyhlasujeme výtvarnú súťaž Slovenského zväzu včelárov na tému „Život včiel“. Téma je veľmi aktuálna vzhľadom na zmeny životného prostredia a dosah negatívnych faktorov, ktoré na včely vplývajú.  Nižšie nájdete aj powerpointovú prezentáciu, ktorá môže poslúžiť  učiteľom na priblíženie života včiel. Postupne k nej pridáme ďalšie materiály, ktoré môžu učitelia použiť v rámci vyučovania. Veľmi nás poteší, keď nám zašlete aj v priebehu ďalších školských rokov fotografiu z prednášky (nezachytávajúcu tváre žiakov), nakreslené obrázky, koláže a pod. na tému života včiel na adresu Slovenského zväzu včelárov alebo e-mailom na sekretariat@vcelari.sk.  Školy ako aj jednotlivci majú možnosť navštíviť naše zariadenie Včelárskeho skanzenu v Kráľovej pri Senci. Na sprostredkovanie priamych informácií o včelách a včelárstve alebo ako súčasť projektového, či zážitkového vyučovania je možná návšteva našich prednášateľov na školách.

Zapojte sa do naše výtvarnej súťaže nadviažme užšiu spoluprácu v záujme lepšej ochrany nášho životného prostredia ako aj opeľovačov.

Bližšie informácie ohľadom exkurzií a prednášok Vám poskytneme na e-mailovom kontakte sekretariat@vcelari.sk.

Propozície výtvarnej súťaže: 

„Život včiel“

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl.

Pravidlá súťaže:

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

–         život včiel

–         včely a životné prostredie

–         včely a budúcnosť ľudstva

 Súťaž prebieha od 11. júna do 20. júla 2019.  Práce treba osobne doručiť alebo zaslať na adresu: Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava do 20.júla do 16:00 hod. 

 • Technika prác: kresba, maľba, koláž.
 • V prípade individuálne zasielaných výkresov tieto musia mať na zadnej strane pripevnený Súhlas so spracúvaním osobných údajov podpísaný zákonným zástupcom
 • V prípadne výkresov zasielaných školou tieto musia mať na zadnej strane uvedený telefonický kontakt na zákonného zástupcu súťažiaceho
 • Rozmer diela: formát A4, A3 alebo A2.
 • Autor môže zaslať do súťaže maximálne jednu súťažnú prácu.

Víťazov súťaže v každej kategórii vyberie odborná porota zložená z troch členov. Výsledkom hodnotenia prác porotou je výber a schválenie poradia prvých 5 najlepších slovenských súťažných prác /bez poradia/. Pri hodnotení sa prihliada na vek autora.

Kritériá hodnotenia:

 • originálnosť nápadu
 • originálnosť spracovania
 • výtvarná technika
 • úroveň zvládnutia výtvarnej techniky

Výsledky súťaže  budú zverejnené na web stránke a FB stránke Slovenského zväzu včelárov do 1.8.2019. V prípade, že nebude možné do 1.8.2019 nadviazať kontakt (v dôsledku nesprávne udaných kontaktných údajov a i.) s výhercom, cena pripadne autorovi práce umiestnenej ako ďalšej v poradí.

Víťazi výtvarnej súťaže budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie ocenení počas výstavy Agrokomplex, ktoré sa uskutoční 24.8.2019 v Nitre.

Vyhlasovateľ súťaže práce zaslané do súťaže autorom nevracia a vyhradzuje si prednostné právo publikovať ich súťažné príspevky, pri ktorých môže uviesť pri ktorých môže uviesť krstné meno, vek, prípadne mesto, z ktorého autor pochádza pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa bude týkať súťaže bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva ako vyhranú cenu. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek, v prípade že by nemohol dosiahnuť cieľ súťaže, zmeniť propozície súťaže.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.).

Materiály potrebné súťaži a prezentácii:

Materiály budú priebežne dopĺňané.

Včely a ich význam – prezentácia

Sú tu včely pre nás-popis k prezentácii

Podmienky ochrany súkromia_V4

Propozície výtvarnej súťaže

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov_pre rodiča

 

Vyhodnotenie súťaže- výhercovia:

 • Veronika Szokolová
 • Dominika Kovačicová, 9 rokov, Komárno
 • Lívia Tomíková, 8 rokov, Skalica
 • Lujza Janovcová, 8 rokov, Žilina
 • Lenka Lepulicová, 12 rokov, Púchov

Srdečne blahoželáme výhercom ! Ich práce môžete vidieť na FB https://www.facebook.com/Young-beekeepers-meeting-V4-106395267362165

 

Päť najlepších umeleckých diel vystavené na Agrokomplexe v Nitre

Medzinárodné stretnutie mladých včelárov z krajín V4

Slovenský zväz včelárov s podporou #Visegradfund organizuje Medzinárodné stretnutie mladých včelárov z krajín v4, ktoré sa uskutoční v dňoch 29.7. až 2.8.2019 v Banskej Bystrici.

 

40 detí spolu so svojimi vedúcimi sa zúčastnili prehliadky včelárskeho múzea, Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci.

Ciele projektu:

 • diskutovanie o riešení včelárskych problémov
 • zlepšenie informovanosti detí o úlohe včiel, ich živote a prostredí
 • zlepšenie vedomostí mládeže o včelárstve
 • vysadenie stromov na zlepšenie pastevných podmienok pre včely
 • odstránenie rozdielov vo vzdelávaní mladých včelárov v tejto oblasti, najmä v Maďarsku
 • vzdelávacie aktivity na zlepšenie ich zručností v oblasti anatómie včiel atď.

 

Všetci účastníci predstavili svoju krajinu, zúčastnili sa krátkeho kultúrneho programu a malej výstavy včelárskych výrobkov a tiež degustovali rôzne druhy medov. Ako symbol priateľstva vysadili lipy v múzeu Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci a v areáli SOŠ v Banskej Bystrici.

 

 

 

 

Tento projekt bol viackrát medializovaný prostredníctvom televízie, rádií, sociálnych sietí ako Facebook a prostredníctvom Národnej výstavy v Nitre, čo pomohlo splniť cieľ zvyšovania povedomia o ochrane včiel medzi ľuďmi a zvýšiť ich záujem o tento projekt.

Večerné správy s našimi mladými včelármi a koordinátormi z krajín V4 sa začínajú o 37:20

Ranné vysielanie s našimi mladými včelármi z krajín V4 sa začína o 34:38

Článok o medzinárodnom stretnutí mladých včelárov z krajín V4 publikovaný v časopise Včelár 09/2019

 

Vidíme sa o rok v Maďarsku !