Home Registrácia chovateľa včiel

Registrácia chovateľa včiel

Postup pri registrácii nových chovov včelstiev:
  1. Pred začatím chovu hospodárskych zvierat, teda aj včiel je potrebná registrácia chovu podľa § 40a zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (zoznam RVPS).
  2. Po overení skutočností uvedených v žiadosti o registráciu chovu (vzor v prílohe) RVPS potvrdí tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat (registrácia chovu – tlačivo vydané CEHZ) a u chovateľov včiel aj tlačivo oznámenie o chove včelstiev podľa vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev (oznámenie o chove včelstiev).
  3. Následne chovateľ včiel zasiela obidve vyplnené a potvrdené tlačivá od RVPS ( registrácia chovu a oznámenie o chove včiel) do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina).

 

Registrácia chovu hospodárskych zvierat

(1)Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

  1. Meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
  2. Názov a adresu chovu miesta vykonávania činnosti,
  3. Druh vykonávanej činnosti,
  4. Rozsah vykonávanej činnosti,
  5. Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,
  6. a) doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,b) vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat.

 6. b) vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat.

(3) Regionálna veterinárna a potravinová správa zaeviduje žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat.

(4) Ak regionálna veterinárna a potravinová správa kontrolou na mieste preverí všetky skutočnosti uvedené v žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat a zistí, že chov spĺňa všetky priestorové, technické, materiálne, personálne požiadavky podľa osobitných predpisov 131b) a veterinárne požiadavky podľa § 3potvrdí tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat s uvedením dátumu potvrdenia najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Držiteľ hospodárskych zvierat zasiela potvrdené tlačivo do centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorá držiteľovi hospodárskych zvierat pridelí jedinečné registračné číslo chovu podľa typu chovu.

(5) Regionálna veterinárna a potravinová správa vedie vo svojej územnej pôsobnosti aktuálny zoznam registrovaných chovov hospodárskych zvierat; formu zoznamu určuje štátna veterinárna a potravinová správa.

(6) Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje obci registráciu nového chovu hospodárskych zvierat.

(7) Držiteľ hospodárskych zvierat v registrovanom chove je povinný bezodkladne oznámiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe každú zmenu v činnosti chovu vrátane uzavretia chovu, prerušenia a ukončenia chovu.

Chovatelia včiel sa môžu informovať na linke CEHZ pre styk s verejnosťou na t.č. +421 415073744

Každý chovateľ včiel sa môže stať členom SZV v mieste svojho pôsobenia. Zoznam Základných organizácií nájdete tu: ZO SZV

Všetky tlačivá CEHZ týkajúce sa včelárov: https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/, po zakliknutí Tlačivá CEHZ pre včely.

Prílohy:

 

 

Ukončenie chovu včelstiev

Postup pri ukončení chovu včelstiev, prípadne stanovištia včiel:
Chovateľ včiel je povinný riadiť sa Vyhláškou č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev. a  § 40a zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Chovateľ včiel môže ukončiť chov alebo stanovište napr. z dôvodu: úhynu včelstiev, krádeže, predaja, premiestnenia včelstiev, ukončenia chovu na stanovišti, úmrtia ….
1. Chovateľ pri zániku stanovištia (včelstiev) vyplní tlačivo Oznámenie o chove včelstiev, v ktorom okrem iného zaškrtne políčko Zánik stanovištia a uvedie počet včelstiev nula. Vypísané a podpísané tlačivo odovzdá na príslušnú RVPS (zoznam RVPS), ktorá svojím podpisom a pečiatkou odobrí zrušenie stanovištia.
2. Chovateľ pri zániku registrovaného chovu včiel (zrušenie registrácie – farmy v CEHZ) vyplní tlačivo registrácia chovu – tlačivo vydané CEHZ, v ktorom okrem iného zaškrtne políčko Zrušenie chovu. Vypísané a podpísané tlačivo odovzdá na príslušnú RVPS (zoznam RVPS), ktorá svojím podpisom a pečiatkou odobrí zrušenie stanovištia. Následne treba tlačivo doručiť do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina), kde bude chov – farma zrušená.
3. Pri zániku stanovištia aj zániku registrovanéh chovu včiel, chovateľ vyplní obe tlačivá ( Oznámenie o chove včelstiev, a registrácia chovu – tlačivo vydané CEHZ), ktoré potvrdí RVPS a zasiela do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina).
Odporúčame chovateľom (včelárom) odkladať si kópie jednotlivých tlačív.