SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV

Ako začať včeláriť ?

„Ako začať včeláriť?“

 • Prvé kroky bývajú ťažké, preto je potrebné získať o včelárení tie najzákladnejšie poznatky. Možno ich načerpať z literatúry, článkov, videí o včelárení, účasťou na včelárskych výstavách, konferenciách, včelárskych stránkach (web, Facebook, iné), a možno najjednoduchším spôsobom je získanie informácií od včelára na miestnom trhovisku či jarmoku. Súčasný spôsob chovu včiel a včelárenia je rôzny, preto presný návod nenájdete, preto je dôležité získať čo najviac informácií. Slovenský zväz včelárov ponúka svojim členom odborne sa vzdelávať prostredníctvom časopisu Včelár, Včelařství,  organizovaním výstav, ochutnávok medu a výrobkov, prednášok, seminárov a vzdelávacích kurzov. Každé stretnutie včelárov prináša nové príležitosti nadviazať nové známosti, priateľstvá, pri ktorých získavate teoretické vedomosti o živote a chove včiel.

  Dostupnú literatúru so včelárskou tematikou nájdete na:https://eshop.vcelari.sk

„Prvý kontakt.“

 • Ako začínajúci včelár je dobré nadviazať kontakty so skúsenými včelármi vo svojom okolí. Slovenský zväz včelárov (SZV) má 143 základných organizácií (ZO). V jednej z nich sa môžete zaregistrovať a stať sa členom Slovenského zväzu včelárov. Predseda alebo tajomník Vám ochotne poradia a prevedú Vás celým postupom. Informujú Vás aké kroky je treba podniknúť kým začnete včeláriť, aké sú možnosti podpory pre začínajúcich včelárov, kde sa môžete zapojiť do krúžkov alebo kurzov, prípadne kde sa nachádza najbližší včelár, ktorý Vám pomôže začať. Prostredníctvom ZO SZV budete neustále informovaný o novinkách v legislatíve, vzdelávaní, chove včiel, čerpania pomoci, pripravovaných výstav, konferencií, súťaží a pod.

  Kontakty na funkcionárov ZO SZV nájdete na: https://vcelari.sk/slovensky-zvaz-vcelarov/kontakty-na-zo-szv/

 

„Prvý kontakt so včelami.“      

Veľmi dôležitý je prvý kontakt so včelami. Ak už máte nejaké informácie z literatúry alebo iného zdroja a máte ochotného včelára, ktorý Vás zoberie ku včelám, je čas začať zbierať prvé skúsenosti so včelami. Tieto skúsenosti sú dôležitým faktorom predtým, ako sa rozhodnete začať včeláriť, pretože "byť dnes včelárom, to nie je med lízať". Ak Vás zážitok pri včelách nadchol a máte záujem čo najviac vedieť, ste na dobrej ceste stať sa včelárom.

 • Ak ste si po tejto skúsenosti položili otázky "Kde môžem kúpiť úle?", "Kde môžem kúpiť včely?", "Kde sa môžem vzdelávať?",  ste na dobrej ceste stať sa včelárom.
 • Ak ste si položili otázky "Koľko medu vytočím z jedného včelstva?", "Za akú cenu predám med?", "Koľko na tom zarobím?", žiaľ včelár z Vás nebude.

Zručnosti a odborné vedomosti v oblasti včelárenia si môžete doplniť nasledovne:“

1. Krúžky

Slovenský zväz včelárov okrem organizácie a podpory včelárov zabezpečuje aj vzdelávanie niekoľko stoviek detí a dospelých vo včelárskych krúžkoch po celom Slovensku. Vedúci včelárskych krúžkov majú odborné vzdelanie a poradia Vám kde nakúpiť včely, kde a ako ich registrovať a pod. Počas absolvovania krúžku nadobudnete teoretické vedomosti o včelárení, ale zároveň aj praktické. Krúžok je vynikajúca príležitosť na stretávanie sa s ostatnými začínajúcimi včelármi, s ktorými si vymieňate svoje skúsenosti a poznatky. Po ukončení krúžku môžete absolvovať záverečnú skúšku, pomocou ktorej môžete čerpať dotáciu pre začínajúcich včelárov v zmysle aktuálneho Nariadenia vlády 10/2023.

Informácie o včelárskych krúžkoch a zoznamy vedúcich krúžkov nájdete tu: https://vcelari.sk/slovensky-zvaz-vcelarov/veduci-vcelarskych-kruzkov/

2. Kurzy a školenia

Kurzy pre včelárov sú jednodňové alebo viacdňové. Počas kurzov si budete môcť osvojiť zručnosti v rozširovaní včelstva, vytváraní nových včelstiev, odchove matiek, zbere a spracovaní medu a včelích produktov, zazimovaní včelstiev a liečení včelstiev. Svoje teoretické skúsenosti skonfrontujete s reálnou včelárskou praxou.

Aktuálne informácie o kurzoch, prednáškach a seminároch nájdete tu: https://vcelari.sk/category/kurzy-a-skolenia/

3. Akreditovaný kurz pre začínajúceho včelára

Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici organizuje školenie pre začínajúcich včelárov, ktorí neboli zaregistrovaní v CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat)  posledných päť rokov. Celková dĺžka školenia je 56 hodín a je organizované cez víkendy tak, aby účastníci prešli prácami včelárskeho roka (je to 8 stretnutí počas roka). Školenie končí záverečnými skúškami (na prelome júla a augusta). Absolvent získa Osvedčenie o absolvovaní školenia. Školenie je bezplatné.

Všetky informácie o kurze nájdete tu: https://vcelari.sosbanbb.sk/

4. Štúdium

Na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici je možné štúdium včelárstva dennou (jednoročné štúdium) alebo externou formou (dvojročné štúdium). Štúdium je určené pre záujemcov, ktorí majú ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie ISCED 3C. Jedná sa o dvojročné štúdium odborných predmetov s pomerom praktického vyučovania 50 %. Absolventi po ukončení štúdia získajú výučný list a sú spôsobilí zaradiť sa do práce v chove včiel alebo pracovať samostatne ako živnostník (súkromne hospodáriaci roľník).

Informácie o štúdiu nájdete tu: https://vcelari.sosbanbb.sk/

 

Registrácia chovu včiel

Predtým ako si zakúpite svoje prvé včelstvá (alebo sa vám uchytí roj včiel na strome a chcete si ho nechať) a priveziete si ich na svoje stanovište, je dôležité si hneď na začiatku včelárenia preštudovať základné veterinárne predpisy o chove včiel, aby ste ako začínajúci včelár z neznalosti veterinárnych predpisov nekúpili včelstvá v ohniskách nákazy alebo v ochranných pásmach, prípadne choré, a tým nezamorili územie, v ktorom plánujete mať stanovište včiel.

 1. Prvým krokom pred začatím chovu hospodárskych zvierat v našom prípade včiel, je potrebné vypísať žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat podľa § 40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov aj tlačivo registráciu chovu, ktoré odovzdáte na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (zoznam RVPS).

 2. RVPS po overení skutočností potvrdí tlačivo na registráciu chovu tj. schváli Vám miesto, na ktorom budete mať umiestnené včely. Následne si môžete zakúpiť včelstvá a do 7 dní oznámiť začatie chovu vyplnením tlačiva oznámenie o chove včelstiev podľa vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev, ktoré odovzdáte na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (zoznam RVPS).

 3. Následne zašlete obidve vyplnené a potvrdené tlačivá od RVPS (registrácia chovu a oznámenie o chove včiel) do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - CEHZ  (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina).

 4. Všetky chovy včiel sú pod kontrolu RVPS a musia byť zapísané v centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Chov včiel bez registrácie je protizákonný!

 5. Chovateľ včiel je povinný viesť záznamy o aplikovaných liekoch a veterinárnych prípravkoch vo včelstvách vo forme Knihy veterinárnych úkonov a tieto na požiadanie sprístupniť AÚVL a ÚVL.

Každý chovateľ včiel sa môže stať členom SZV v mieste svojho pôsobenia. Vyplnenú prihlášku odovzdajte v najbližšej ZO SZV. Zoznam ZO SZV nájdete tu: ZO SZV

Prihláška do Slovenského zväzu včelárov o.z. (SZV)
Prihláška do Slovenského zväzu včelárov o.z. (SZV)-vzor

Postup pri registrácii nových chovov včelstiev nájdete tu: https://vcelari.sk/registracia-chovatela-vciel/

Legislatíva:

§ 40a Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti § 40a

Vyhláška č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev

Nákup úľových zostáv a včelárskych pomôcok

Najpoužívanejším typom úľa na svete je úľ Langstroth, v rámci kontinentov a často aj krajín však existujú regionálne rozdiely. Na Slovensku je naviac rozšírené včelárenie na tzv. "B10" úľoch. Okrem toho môžu byť úľové zostavy uteplené alebo neuteplené. Predtým ako začnete chovať včely, musíte sa rozhodnúť v akých typoch úľových zostáv chcete včeláriť. Najlepšie je včeláriť v tých istých úľoch ako Váš "učiteľ".

Vybrať si môžete z najviac používaných úľových zostáv, ktoré sa následne ešte môžu deliť podľa rozmeru rámika napr. B10, Čechoslovák, Optimal, Langstroth, Dadant a iné.

Pri výbere včelárskych pomôcok hlavne medometu, odviečkovacieho stolu, tavičky vosku, pastovacích zariadení, ometačov včiel a iných, je dobré sa poradiť so skúseným včelárom (predajcom), pretože tieto pomôcky budete používať dlhodobo (často sa napr. medomet kupuje raz za život).

Pre ľahšiu orientáciu uvádzame niektorých výrobcov a predajcov úľových zostáv, ktorí okrem úľov ponúkajú aj včelárske pomôcky:

Karol Mészáros - MEDE   www.mede.sk

Apiprodukt    www.apiprodukt.eu

Medáreň  www.medaren.sk

Včeláreň   www.vcelaren.sk

Marek Števko - Medovo    www.medovo.sk

Včelársky obchod - Ladislav Šoka    www.vcelarsky-obchod.sk

Marián Ruman  vcelarskeule

Včelárstvo Jozef Ľupták     www.vcelieule.sk

Bee shop - Včelí obchod   www.bee-shop.sk

Svet-včiel   www.svet-vciel.sk

ivcelarskepotreby    www.ivcelarskepotreby.sk

Jaroslav Stano    www.vcely-eshop.sk

HDV Engineering Consulting    www.hdv.sk/vcelie-ule

Včelárstvo Trizuliak  www.vcelarstvotrizuliak.sk

 

Nákup včelstiev

Včelstvá odporúčame zakúpiť si od registrovaných chovateľov včiel, ktorí spĺňajú požiadavky v zmysle Národný program eradikácie moru včelieho ploduMedzi takýchto chovateľov patria aj chovatelia matiek združených v Združení chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely: https://www.sca-queen-bees.sk/zoznam%20chovov%202020.htm

Včelstvá je možné si zakúpiť aj od iných včelárov, avšak musia byť splnené podmienky zmysle Národný program eradikácie moru včelieho plodu. Dôležité pri kúpe včelstiev je aby predávané včelstvá mali vyšetrené melivo na mor včelieho plodu a boli prehliadnuté veterinárnym lekárom na mor včelieho plodu. Presun včelstiev potvrdzuje RVPS, bez tohto potvrdenia nie je možné včelstvá presúvať medzi katastrami. Nákup včelstiev resp. začatie chovu je potrebné nahlásiť do 7 dní na RVPS ako sme písali v časti registrácia chovu včiel.

 

Čo budete potrebovať na začiatok a koľko vás to bude stáť?“

Ak chcete začať včeláriť napr. s 5 včelstvami budete potrebovať :

5x úľová zostava s krmítkom → cca od 80 - 120€/ks (+ náklady na náter úľa cca 20€)
5x včelia rodina → cca 80 - 150€/ks (včeliu rodinu môžete nahradiť kúpou odloženca v cene cca 30 - 60€)
1x medomet → cca 300-600€ (na začiatok stačí 3 - 4 rámikový nerezový)
1x ometač včiel → cca 120-300€ (na začiatok stačí aj metlička za cca 5-9€)
1x odviečkovacia vaňa → cca 50 - 120€  (+ odviečkovacia vidlička za cca 12-25€ )
1x cedidlo so sitkom → cca 40 - 80€
3x nádoba na med 40l → cca 7 - 14€/ks (plastové potravinárske, prípadne nerezové, ktoré stojí od 100€)

Náklady na zakúpenie náradia potrebného pri práci so včelami sú cca 100-200€. Toto náradie je potrebné časom obmieňať napr. včelárske rukavice, kukla alebo oblek, dymák, vypačovadlo, metlička, nástroje na liečenie včiel a iné. Každý rok je potrebné obmieňať včelie dielo, čo sú ďalšie náklady na nákup rámikových prírezov (0,50€/ks), medzistienok (7 - 12€/kg), včelárskeho drôtiku (cca 4 - 8€).

Náklady na liečivá sú cca 1 - 3€ na jedno včelstvo, v závislosti od druhu liečiva a početnosti liečenia včelstiev, prípadne zakúpenia prístrojov k liečeniu.

Sortiment včelárskych pomôcok a zariadení je veľmi široký a praxou zistíte, ktoré Vám vyhovujú a ktoré nie. Od toho sa potom rozvíja aj množstvo financií, ktoré ste ochotný investovať do tejto záľuby.

Finančná pomoc pre včelárov

Pre včelárov je možnosť získania finančnej pomoci a zmierenie nákladov za pomoci dotačných schém.

Na Slovensku sú v súčastnosti dve priame podpory pre včelárov (začínajúcich včelárov) a to dotácia za opeľovaciu činnosť (v roku 2020 to boli 4€ na jedno včelstvo) a podpora z Národného programu stabilizácie a rozvoja včelárstva na Slovensku cez Nariadenie vlády 337/2019 Z. z.. Na získanie podpory je potrebné splniť aj ich požiadavky. Slovenský zväz včelárov cez svoju organizáciu poskytuje svojim členom obe podpory. Okrem týchto podpôr môžu chovatelia využiť aj iné zdroje financovania cez granty, projekty, mestá, obce ...

Slovenský zväz včelárov cez Nariadenie vlády 10/2023 Z. z. zabezpečuje svojim členom  poskytovanie pomoci pre konečných prijímateľov pomoci dotáciu napr.:  

 • do 50% na nákup technických pomôcok (medomet, odviečkovací stôl, ometač včiel, pastovacie zariadenie, nádoby na med, čerpadlo na med, prístroje na spracovanie vosku, spracovanie peľu a propolisu, plničky medu ...)

 • do 50%, najviac do výšky 500€ na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev

 • do 100% na obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku

 • do 50% na obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo

 • do 40% na obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev

 • do 100% na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov - súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu

 • do 90% na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov - identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu

 • do 5€ na jednu neoplodnenú matku kranskej včely

 • do 3€ na jednu kúpenú larvu matky kranskej včely

 • do 20€ na jednu kúpenú prirodzene oplodnenú včeliu matku

 • do 25€ na jednu kúpenú umelo oplodnenú včeliu matku

 • do 10€ na nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu

 • do 40€ na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka

 • od 50€ na nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka

Celé znenie nájdete na: usmernenie k podpornému roku 2023/2024

Doplňujúce informácie o včelárení a o možnostiach čerpania dotácií pre začínajúcich včelárov Vám ochotne poskytnú jednotlivý predsedovia a tajomníci ZO SZV.

Informácie uverejnené v tomto článku sú určené pre tých, ktorí zvažujú začať včeláriť ako "hobby včelár". Uvedená legislatíva sa môže meniť, preto je potrebné ju sledovať. Finančná pomoc sa môže meniť v závislosti od množstva finančných prostriedkov v dotačných programoch. Náklady na včelárstvo a uvedené ceny sú u jednotlivých predajcov rôzne.

Včelárstvo na Slovensku má dlhú tradíciu, preto veríme, že s Vašou pomocou sa na toto remeslo sa uchová navždy.

Prajeme Vám úspešné začatie včelárenia!

Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility