SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
05.12.2022
Slovenský Zväz Včelárov

Registrácia chovateľa včiel

Prečo registrovať chov včelstva?

Na túto otázku existuje jednoduchá odpoveď. Lebo to určuje zákon, presnejšie „Vyhláška č. 285/2017 Z. z. - vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev“. 

Každý chovateľ včiel je povinný sa riadiť Vyhláškou č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev.

Postup pri registrácii chovu včelstiev:
 1. Pred začatím chovu hospodárskych zvierat, teda aj včiel je potrebná registrácia chovu podľa § 40a zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (zoznam RVPS).
 2. Po overení skutočností uvedených v žiadosti o registráciu chovu (vzor v prílohe) RVPS potvrdí tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat (registrácia chovu - tlačivo vydané CEHZ) a u chovateľov včiel aj tlačivo oznámenie o chove včelstiev podľa vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev (oznámenie o chove včelstiev).
 3. Následne chovateľ včiel zasiela obidve vyplnené a potvrdené tlačivá od RVPS ( registrácia chovu a oznámenie o chove včiel) do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina).

Registrácia chovu hospodárskych zvierat

(1)Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

 1. Meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
 2. Názov a adresu chovu miesta vykonávania činnosti,
 3. Druh vykonávanej činnosti,
 4. Rozsah vykonávanej činnosti,
 5. Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,
 6. a) doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,b) vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat.

6. b) vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat.

(3) Regionálna veterinárna a potravinová správa zaeviduje žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat.

(4) Ak regionálna veterinárna a potravinová správa kontrolou na mieste preverí všetky skutočnosti uvedené v žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat a zistí, že chov spĺňa všetky priestorové, technické, materiálne, personálne požiadavky podľa osobitných predpisov 131b) a veterinárne požiadavky podľa § 3, potvrdí tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat s uvedením dátumu potvrdenia najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Držiteľ hospodárskych zvierat zasiela potvrdené tlačivo do centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorá držiteľovi hospodárskych zvierat pridelí jedinečné registračné číslo chovu podľa typu chovu.

(5) Regionálna veterinárna a potravinová správa vedie vo svojej územnej pôsobnosti aktuálny zoznam registrovaných chovov hospodárskych zvierat; formu zoznamu určuje štátna veterinárna a potravinová správa.

(6) Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje obci registráciu nového chovu hospodárskych zvierat.

(7) Držiteľ hospodárskych zvierat v registrovanom chove je povinný bezodkladne oznámiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe každú zmenu v činnosti chovu vrátane uzavretia chovu, prerušenia a ukončenia chovu.

Chovatelia včiel sa môžu informovať na linke CEHZ pre styk s verejnosťou na t.č. +421 415073744

Dňa 1. 1. 2023 vstúpil do platnosti parlamentom schválený zákon č. 427/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a chovatelia hospodárskych zvierat (včelár) sa musia pripraviť, že za úkony budú musieť zaplatiť.

POPLATKY ZA REGISTRÁCIU:

33,00 eur - fyzická osoba

100,00 eur - podnikateľ a právnická osoba (aj SHR)

Ak bude chcieť chovateľ vykonať zmeny tak zaplatí poplatok 10 eur pri:

 • zmene registrácie chovu (napr. zmena priezviska, adresy, štatutárneho orgánu, kontaktnej osoby, držiteľa a zmene z fyzickej osoby na podnikateľský subjekt)

Poplatok 10 eur sa neplatí pri zmene:

 • premiestňovaní včelstiev (kočovaní)
 • trvalého stanovišťa
 • počtu chovaných hospodárskych zvierat
List k registrácii chovu včiel.
Prihláška do Slovenského zväzu včelárov o.z. (SZV)
Každý chovateľ včiel sa môže stať členom SZV v mieste svojho pôsobenia. Zoznam Základných organizácií nájdete tu: ZO SZV

 

Všetky tlačivá CEHZ týkajúce sa včelárov: https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/, po kliknutí na Tlačivá CEHZ pre včely.

Manuál pre kontrolu evidencie včelstiev v CEHZ
Manual on-line kočovania v CEHZ

 

Prílohy:
Vyhláška č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev s účinnosťou od 1.12.2017.
Žiadosť o registráciu chovu
Registrácia chovu - Farmy HZ
Oznámenie o chove včelstiev
Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev
Hlásenie zmien
Vzor informačnej tabule a stanovišťa včelstva
Žiadosť o pripojenie do databázy CEHZ cez Prístup farmára - vypĺňa včelár
Žiadosť o prístup pre včelársku organizáciu - platí pre ZO SZV
Príloha č 1 _ Sprievodný doklad na presun včelstiev

 

Ukončenie chovu včelstiev

Postup pri ukončení chovu včelstiev, prípadne stanovištia včiel:
Chovateľ včiel je povinný riadiť sa Vyhláškou č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev. a § 40a zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Chovateľ včiel môže ukončiť chov alebo stanovište napr. z dôvodu: úhynu včelstiev, krádeže, predaja, premiestnenia včelstiev, ukončenia chovu na stanovišti, úmrtia ....
1. Chovateľ pri zániku stanovištia (včelstiev) vyplní tlačivo Oznámenie o chove včelstiev, v ktorom okrem iného zaškrtne políčko Zánik stanovištia a uvedie počet včelstiev nula. Vypísané a podpísané tlačivo odovzdá na príslušnú RVPS (zoznam RVPS), ktorá svojím podpisom a pečiatkou odobrí zrušenie stanovištia.
2. Chovateľ pri zániku registrovaného chovu včiel (zrušenie registrácie - farmy v CEHZ) vyplní tlačivo registrácia chovu - tlačivo vydané CEHZ, v ktorom okrem iného zaškrtne políčko Zrušenie chovu. Vypísané a podpísané tlačivo odovzdá na príslušnú RVPS (zoznam RVPS), ktorá svojím podpisom a pečiatkou odobrí zrušenie stanovištia. Následne treba tlačivo doručiť do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina), kde bude chov - farma zrušená.
3. Pri zániku stanovištia aj zániku registrovaného chovu včiel, chovateľ vyplní obe tlačivá ( Oznámenie o chove včelstiev, a registrácia chovu - tlačivo vydané CEHZ), ktoré potvrdí RVPS a zasiela do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina).
4. Pri zániku stanovištia aj zániku registrovaného chovu včiel, chovateľ vyplní obe tlačivá ( Oznámenie o chove včelstiev, a registrácia chovu – tlačivo vydané CEHZ), ktoré potvrdí RVPS a zasiela do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina).
Ak včelstvá preberá príbuzný alebo už registrovaných chovateľ včiel, vypisuje sa aj tlačivo Hlásenie zmien. Toto Hlásenie zmien vypisuje chovateľ, ktorý ukončuje chov, ako aj chovateľ, ktorý včelstvá preberá.  Chovateľ, ktorý ukončuje chov v hlásení zmien okrem iného uvedie pôvodný počet včelstiev a končený počet včelstiev v toto prípade 0 (nula) a do políčka „Iné zmeny“ uvedie chovateľa (meno, priezvisko, číslo v CEHZ), ktorý včelstvá preberá. Chovateľ, ktorý preberá včelstvá v hlásení zmien okrem iného uvedie pôvodný počet včelstiev a končený počet včelstiev v toto prípade + počet včelstiev, ktoré prebral a do políčka „Iné zmeny“ uvedie chovateľa (meno, priezvisko, číslo v CEHZ), od ktorého daný počet včelstiev nadobudol. Následne treba tlačivá doručiť do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina).
Odporúčame chovateľom (včelárom) odkladať si kópie jednotlivých tlačív.

 

Prílohy:
Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility