SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV

Ochrana osobných údajov

Občianske združenie Slovenský zväz včelárov, so sídlom Svrčia 14, 842 08 Bratislava, vás ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) informuje o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať pre nasledovné účely:

(1) evidencia záujemcov o zamestnanie na základe súhlasu, po dobu 1 roka od získania,

(2) činnosti správy dotácií, pričom, pričom právnym základom je výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, po dobu 10 rokov,

(3) administrácia predplatných časopisov, predaja publikácií a výpožičiek, pričom právnym základom je zmluvný vzťah, po dobu 10 rokov,

(4) organizovanie zájazdov, letných táborov a obdobných aktivít, pričom právnym základom je zmluvný vzťah, po dobu 10 rokov,

(5) evidencia lektorov, pričom právnym základom je zmluvný vzťah, po dobu 4 rokov,

(6) evidencia vedúcich krúžkov, pričom právnym základom je zmluvný vzťah, po dobu 10 rokov,

(7) evidencia členov včelárskych krúžkov, pričom právnym základom je zmluvný vzťah, po dobu 10 rokov,

(8) organizovanie súťaží, pričom právnym základom spracúvania je oprávnený záujem s cieľom propagovania včelárstva, včelích produktov a činností Slovenského zväzu včelárov, po dobu 10 rokov,

(9) administrácia honorárov, výplat a výkonu podporných činností a pomocných prác, pričom právnym základom je zmluvný vzťah, po dobu 10 rokov,

(10) evidencia prijatej a odoslanej pošty, pričom právnym základom spracúvania je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po dobu 10 rokov,

(11) administrácia členskej základne SZV, pričom právnym základom je zmluvný vzťah, po dobu 10 rokov,

(12) riešenie sťažností na základe súhlasu, po dobu 10 rokov,

(13) vedenie účtovnej agendy, pričom právnym základom je súbor zákonov z účtovno-daňovej oblasti, po dobu 10 rokov,

(14) spracúvanie personifikovaných fotografií na základe súhlasu, po dobu 5 rokov,

Vaše osobné údaje budeme poskytovať inštitúciám len na základe legislatívnych požiadaviek a môžu byť spracúvané spoločnosťami poskytujúcimi služby Slovenskému zväzu včelárov.

Ďalej vás informujeme, že v zmysle nariadenia GDPR máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/69 30 79 24
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility