SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
17.04.2024
Slovenský Zväz Včelárov

Obežník SZV č. 4/2024 k plánom na čerpanie dotačných prostriedkov na podporný rok 2024/2025

Vážení predsedovia, tajomníci ZO SZV a KČ SZV.

Venujte prosím zvýšenú pozornosť pokynom a usmerneniam k predkladaniu plánov  na čerpanie dotačných prostriedkov podľa NV 10/2023 na podporný rok 2024/2025:

 • Žiadatelia ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.2
 • Žiadatelia vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.3
 • Žiadatelia o pomoc pre školské, ukážkové, ekologické a pokusné včelnice podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.4
 • Žiadatelia o pomoc podľa 11 Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum, predkladá projekt aplikovaného výskumu spolu s rozpočtom
 • Žiadatelia sa pri plánovaní a realizácií poskytnutia pomoci riadia USMERNENÍM SZV č.1/2024
 • Podpora v §6 Investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva a ďalšie činnosti nebude poskytnutá prijímateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

Žiadateľ posiela podpísanú a opečiatkovanú žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2024/2025 (1.8.2024 – 31.7.2025) do 31.5.2024.

Žiadosť treba doručiť:

 1. 1x fyzicky alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava (kópiu si necháva žiadateľ).
 2. 1x elektronicky na sekretariat@vcelari.sk (v excel súbore)

POSKYTOVANIE POMOCI A REALIZÁCIA NÁKUPU POMÔCOK:

Požiadavky v žiadosti podľa NV  č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2024/2025 môže žiadateľ uplatňovať od 1. augusta 2024, resp. od zverejnenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zverejnením na stránke www.vcelari.sk.

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2024/2025 v termíne:

 1. Doklady realizované od 01.08.2024 do 31.12.2024 musia byť odovzdané do 17.01.2025.
 2. Doklady realizované od 01.01.2025 do 31.03.2025 musia byť odovzdané do 18.04.2025.
 3. Doklady realizované od 01.04.2025 do 30.06.2025 musia byť odovzdané do 04.07.2025.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín odoslania/doručenia fyzicky alebo poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Čerpanie pomoci na obstaranie inštruktážnych pomôcok v rámci včelárskeho krúžku podľa § 5 ods. 1 písm. k), plánujú ZO SZV, KČ SZV vo svojich žiadostiach.

Čerpanie pomoci na zabezpečenie účasti člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva podľa § 5 ods. 1 písm. g), môžu ZO SZV, KČ SZV  využiť dva zájazdy na podujatia organizované SZV a zájazdy organizované SZV aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci na obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej sieti pre včelárske združenie, používanie verejne dostupnej služby včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym združením podľa § 5 ods. 1 písm. j), môžu ZO SZV, KČ SZV  čerpať aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci na ochranu včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením  podľa § 6 ods. 1 písm. b), môžu ZO SZV, KČ SZV  čerpať aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci na laboratórne rozbory podľa § 10 môžu ZO SZV, KČ SZV  čerpať aj v prípade nenaplánovania v žiadosti.

Čerpanie pomoci pre začínajúcich včelárov podľa § 9 ods. 1 písm. e) pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou a § 9 ods. 1 písm. f) pomoc na nákup najviac piatich nových úľových zostáv, ktorí navštevujú vzdelávací program v podpornom roku 2024/2025 a sú členmi SZV podávajú žiadosť o preplatenie samostatne na Sekretariát SZV. Podmienkou pre získanie pomoci je úspešné ukončenie vzdelávacieho programu v podpornom roku 2024/2025.

Odporúčania pre ZO SZV, RZ SZV a KČ SZV:

 1. naplánovať si obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie (PC, notebook, tlačiareň, internet, ...) podľa § 5 ods. 1 písm. j), z dôvodu digitalizácie príloh a tlačív. Podpora je poskytovaná do výšky 70% a nákup zariadenia je možné zrealizovať raz za 5 rokov. Využívanie elektronickej telekomunikačnej služby (internet) je možné využívať každoročne. Pre vykonávanie online vzdelávacie aktivity, konferencie je možné zakúpiť program, ktorý poskytuje možnosť organizovania online konferencií, schôdzí ako napr. Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Zoom, a iné (podmienkou je dokladovanie, že počas podporného roka bol tento program využívaný na online vzdelávacie aktivity).
 2. naplánovať si nákup fumigantných pásikov pre svojich členov, ktoré sú v zozname veterinárnych technických pomôcok povolených ÚŠKVBL. Nákup fumigantných pásikov si naplánujte v § 7 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.
 3. naplánovať si realizáciu projektov k nákupu peľodajných a nektárodajných stromov, nie lúčnych porastov, bylín. Žiadateľom je ZO SZV, RZ SZV alebo KČ SZV, nie včelár fyzická/právnická osoba. Projekt si naplánujte podľa § 8 ods. 1 písm. b) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev) vzor projektu. Podpora je poskytovaná do výšky 100%, najviac do výšky 2 000 eur.
 4. Pre vznik nároku na dotáciu v §6 písm. a) Technická pomoc je podmienkou predloženie podkladov v rámci jedného podopatrenia v minimálnej nákupnej cene zariadenia 100 €.

Prosíme ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV aby:

 1. používali iba aktuálne prílohy (dostupné na vcelari.sk),
 2. skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …),
 3. skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh,
 4. priebežne zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (2024/2025),
 5. nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti),
 6. doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.9) pod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad o platbe v hotovosti vystaví aj pošta alebo kuriér. Ak platíte cez IB, je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby), ktorý je dostupný cez IB. Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.
 7. Informujte vždy členov, že ako konečný prijímateľ pomoci vyhlasuje, že:
 • všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,
 • sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada.

Upozorňujeme ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, aby v prílohách používali iba názvy svojej ZO SZV schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, napr. „ZO SZV Bratislava“.

Prílohy:

 1. Usmernenie SZV č.1/2024 k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2024/2025
 2. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2024/2025 podľa 10/2023 - ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV
 3. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2024/2025 podľa 10/2023 – pre včelárske krúžky
 4. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2024/2025 podľa 10/2023 – pre školské, ukážkové ekologické, pokusné včelnice
 5. Vzor projektu podľa § 8 ods. 1 písm. b) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

JEDNOTLIVÉ PRÍLOHY A TLAČIVÁ VYPĹŇAJTE ČITATEĽNE VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI, ALEBO VYPLŇTE TLAČIVO V POČÍTAČI!

Celé znenie Obežníka na stiahnutie tu:

Obežník SZV č.4_2024 - Usmernenie k podpornému roku 2024_2025

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility