SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
02.10.2023
Slovenský Zväz Včelárov

Obežník SZV č.6/2023 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam o stanovišti

Usmernenie k prehliadam včelstiev (najmä na varroózu) v podpornom roku 2023/2024

Asistent úradného veterinárneho lekára (ďalej ako „AÚVL“) na základe poverenia od RVPS vykoná prehliadky včelstiev podľa § 7 písm. d) a e) NV 10/2023 Z. z. v odporúčanom termíne od 1.8. do 24.09.2023.

AÚVL vyplnenú a podpísanú prílohu č. 29 alebo prílohu č. 31 spolu s poverením od RVPS odovzdá na ZO SZV, kde poverená osoba predseda/tajomník skontroluje správnosť vyplnených údajov a podpisy včelárov a následne vyplní prílohu č. 30 alebo prílohu č. 32 a zašle poštou na Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, Bratislava, do 30.9.2023.

Odporúčame ZO SZV aby si jednotlivé prílohy oskenovali a uchovali v archíve po dobu min. 5 rokov v prípade kontroly zo strany PPA.

Usmernenie k vykonaniu prehliadok (sčítanie včelstiev) a vyplnenie tlačiva Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako ,,ŠVPS SR") dňa 30.8.2022 informovala Slovenský zväz včelárov, že nevydá usmernenie k vykonaniu kontroly počtu včelstiev a vyplňovaniu tlačiva Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev.

Odporúčame chovateľom včiel (včelárom) aby podľa vyhlášky MPRV SR  285/2017 Z. z. nahlásili do siedmich dní zmenu údajov (počtu včelstiev na stanovišti, zazimovanie včelstiev) do centrálneho registra na tlačive hlásenie zmien. V prípade viacerých stanovíšť, je potrebné vypísať tlačivo hlásenie zmien na každé stanovište zvlášť! Tlačivo hlásenie zmien vypĺňa a podpisuje len chovateľ včiel a nie je potrebný podpis AÚVL. Ak nedošlo k zmene stavu včelstiev na stanovišti nie je povinnosť zasielať tlačivo hlásenie zmien.

Vyplnené tlačivo hlásenie zmien zasielajte poštou na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina alebo e-mailom na cehz@pssr.sk

V prípade, ak RVSP vydala ZO SZV tlačivá Ročné hlásenie o stanovišti včelstva a AÚVL vykonali túto kontrolu, nie je potrebné znovu vypĺňať a zasielať tlačivo hlásenie zmien do CEHZ (CEHZ bude akceptovať už prijaté tlačivá).

Pokyny pre AÚVL:

 1. Prehliadky včelstiev najmä na varroózu (podľa § 7 písm. d) a e) NV 10/2023 Z. z.)
 • Prehliadky vykoná AÚVL na základe poverenia, ktoré vydá príslušná RVPS
 • Prehliadky odporúčame vykonať od 1.8. do 24.9.2023
 • Vyplnené a podpísané prílohy č. 29 a 30, prípadne 31 a 32 spolu s poverením od RVPS zašle ZO SZV na sekretariát SZV do 30.9.2023.
 • Výška pomoci na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti je do 1,00 eur
 • Výška pomoci na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti je do 0,40 eur

Prílohy

 1. Príloha č. 29 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište)
 2. Príloha č. 30 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište) – súhrn za organizáciu
 3. Príloha č. 31 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište)
 4. Príloha č. 32 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište) – súhrn za organizáciu
 5. Hlásenie zmien
 6. ŠVPS SR - Usmernenie k tlačivám pre ročné hlásenia o stanovišti včelstiev

JEDNOTLIVÉ PRÍLOHY A TLAČIVÁ VYPĹŇAJTE ČITATEĽNE VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI, ALEBO VYPLŇTE TLAČIVO V POČÍTAČI!

Celé znenie obežníka: Obežník SZV č.6_2023 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam o stanovišti

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility