SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
02.10.2023
Slovenský Zväz Včelárov

Obežník SZV č. 8/2023 k informovanosti ZO SZV

Vážení predsedovia, tajomníci,

obežník k plánovaniu a čerpaniu pomoci v podpornom roku 2023/2024 bol zverejnený 15.5.2023 Obežník SZV č. 4/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024.

  • Podľa tohto obežníka robili ZO SZV plánovanie na rok 2023/2024 a RZ SZV usmerňovali jednotlivé ZO SZV v kraji.
  • Sú tam všetky informácie od kedy včelári môžu čerpať dotáciu aj dátum odovzdávania dokladov.

POSKYTOVANIE POMOCI A REALIZÁCIA NÁKUPU POMÔCOK:

Požiadavky v žiadosti podľa NV  č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2023/2024 môže žiadateľ uplatňovať od 1. augusta 2023, resp. od zverejnenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zverejnením na stránke www.vcelari.sk. (čakáme na schválenie od PPA, čo už bude len formalita cca do 1 mesiaca).

  • Obežník k čerpaniu resp. informáciu o čerpaní sme vždy dávali až keď PPA schválila žiadosť SZV.

Len pre informáciu v roku 2022 SZV vydalo dňa 22.9.2022 Obežník SZV č. 13/2022 Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023, v ktorom informovalo všetkých žiadateľov a členov SZV o schválení žiadostí na podporný rok 2022/2023 (v obežníku je aj rozhodnutie PPA). Obežník je voľne dostupný na webovej stránke www.vcelari.sk

Čerpanie pomoci 2022/2023 (dotácií)

Pôdohospodára platobná agentúra v súčasnosti spracováva žiadosť o poskytnutie pomoci podanú Slovenským zväzom včelárov. Výška pomoci pre jednotlivých žiadateľov preto zatiaľ nie je známa.

Alokácia k jednotlivým opatreniam podľa NV 337/2019 od 1.8.2022 - 31.21. 2022 a podľa NV 10/2023 od 1.1.2023 do 31.7.2023 bola pre SZV vo výške:

Jednotlivé alokácie boli pripravené v roku 2022 a 2023 a nebolo možne v nich robiť zmeny, ktoré pripravilo MPRV SR v z dôvodu pripravovania Strategického plánu na roky 2023/2027.

Ešte začiatkom júla tohto roku hrozilo nevyužitie cca 250 tisíc Eur, ale spoločným úsilím vedenia SZV a jednotlivých ZO sa to podarilo skorigovať až na nákup liečiv, ktorý bol väčšinou zrealizovaný na jeseň 2022 a na jar 2023.

Dňa 3.8.2023 (týždeň pred stretnutím 10.8. na MPRV SR) sa predseda SZV na internom stretnutí stretol s Ústredným riaditeľom veteriny MVDr. Martinom Chudým a MVDr. Erikou Papiernikovou  za prítomnosti doc. Juraja Toporčáka. Predmetom stretnutia bola koordinácia spoločného postupu v ochrane a podpore včelstiev v SR. Predseda SZV Ing. Pavel Fiľo tam dal návrh na navýšenie prehliadok na mor včelieho plodu o 100%, na 2 Eurá za včelstvo. S možnosťou aby sa využili aj prostriedky na odškodnenie po spálení včelstiev na mor včelieho plodu, lebo sa jedná o navýšenie o cca 300 tisíc Eur. „Ušetrené“ náklady na druhú prehliadku by boli využité na navýšenie hradenia liečiv z doterajších 1 Eur na 2 Eurá. Tak by sa za tú istú sumu, na dve prehliadky, robila len jedna.  Pán ústredný riaditeľ MVDr. Martin Chudý prisľúbil, že predmetné zvýšenie nákladov sa pokúsi nájsť.

V § 12 na propagáciu, komunikáciu a marketing v sektore včelárstva bolo v NV 10/2023 celkovo naplánovaných 120 000,00 eur čo je v porovnaním s §6 a) Obstaranie zariadení a potrieb na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov kde SZV naplánovalo 179 402,87 eur čo predstavuje pomer 67 %.  Je to neúmerné a v tomto podpornom roku sa pokúsime to zmeniť. Zo zmenou musí súhlasiť aj príslušný úrad v Bruseli.

Vzdelávanie Asistentov úradného veterinárneho lekára (AÚVL)

Kurzy pre AÚVL sa budú konať po 15.10.2023 v jednotlivých krajoch, kde zatiaľ neboli uskutočnené.

Opeľovacia činnosť

Dávame na vedomie, že podľa doterajších informácií sa rozpočet pre opeľovaciu činnosť robil pravidelne do mesiaca marec daného roka a predmetné financie neboli na tento účel alokované a nie  sú v pláne MPRV SR. Súčasné vedenie SZV vynakladá úsilie a rokuje s MPRV SR o doplnenie do plánu.

Čerpanie pomoci podľa NV 10/2023 v podpornom roku 2023/2024

Slovenský zväz včelárov pripravuje sériu prednášok pre predsedov a tajomníkov k čerpaniu pomoci podľa NV 10/2023 v podpornom roku 2023/2024 v týchto krajoch:

1 - RZ Bratislava, RZ SZV Trnava

2 - RZ SZV Trenčín, RZ SZV Banská Bystrica, RZ SZV Žilina

3 - RZ SZV Prešov, RZ SZV Košice

4 - RZ SZV Nitra

 

Celé znenie obežníka: Obežník SZV č.8/2023 k informovanosti ZO SZV

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility