Obežníky

Výška príspevku do Svojpomocného fondu SZV stanovená Uznesením X. VZ SZV konaného v termíne 10.-11.11.2012 v Novom Smokovci.

Prílohy:Obežník-21-2012-Príspevky-SvF.doc (133.5 KB)
Menný_zoznam_prispievateľov_ SvF_2013.xls (37 KB)
Číslo-ZO-SZV2.xls (42.5 KB)

V zmysle Stanov SZV § 5 bod 2 písmeno d, členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok.

Prílohy:Obežník-20-2012-Odvod-členského.doc (127.5 KB)

Menný_zoznam_členov-ZO-SZV-2013.xls (36.5 KB)
Číslo-ZO-SZV_1.xls (42.5 KB)

Žiadame ZO SZV, aby nahlásili požiadavky na preškolenie asistentov úradných veterinárnych lekárov (ďalej len „AÚVL“), ktorým končí platnosť osvedčenia vydaného CVŽV - Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku a požiadavky na zaškolenie nových AÚVL, pokiaľ nemáte dostatočný počet vyškolených AÚVL.

Prílohy: Obežník č.19_2012_AUVL.doc (128 KB)
Zoznam-požiadaviek-na-školenia.doc (48 KB)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 917/2004 z 29. apríla 2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami v platnom znení a nariadením Rady (ES) č. 1234/2007 o poľnohospodárskych trhoch a o osobitných ustanoveniach pre určitých ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky v platnom znení členské štáty vypracúvajú trojročné národné včelárske programy.

Prílohy:Obežník_č.18/2012_Národny-program.doc (42.5 KB)

Priloha-č.1_Národny-program-10_13.doc (128 KB)

Priloha-č.2_Návrh_pripomienky.doc (21.5 KB)

Preplácanie dopravných nákladov delegátov na X. Valné zhromaždenie SZV v Novom Smokovci.

Príloha: Obežník č.17/2012_Preplácanie dopravy na VZ SZV.doc (126.5 KB)

Vzhľadom k veľkému počtu chýb pri zasielaní formulárov - „Hlásenie chovateľa včiel,“ Vás žiadam o predloženie písomných vyjadrení od jednotlivých asistentov úradného veterinárneho lekára (kontrolných osôb), ktorý nezodpovedne pristúpili k plneniu úloh vyplývajúcich z vyhlášky č. 82/2008 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21.2.2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev do 24.9.2012.

V prípade, že neodôvodnia svoje chyby ťažkosťami alebo problémami zvláštneho zreteľa hodné nebude im vyplatený príspevok v zmysle Nariadenia vlády č. 422/2007 § 3 ods. 1 písm. c/.

Prílohy:Obežník č.16 - 2012.doc (31 KB)

SPRÁVA_Chybovosť-hláseni-CRV-2012.pdf (39.81 KB)

Posledná možnosť prihlásiť sa na zájazd na Kongres Apislavie 2012 v Pszczela Wola blízko Lublinu v dňoch 20.09.2012 (štvrtok) až 23.09.2012 (nedeľa).

Príloha:Obežník č.15/2012_Zájazd_Poľsko.doc (134 KB)

V dňoch 20.09.2012 až 23.09.2012 organizuje SZV zájazd na Kongres Apislavie 2012 v Pszczela Wola blízko Lublinu.

Príloha:Obežník č.14/2012 Zájazd_Poľsko.doc (133.5 KB)

 

Medzinárodná súťaž medu a včelárstva bude organizovaná v rámci kongresu Apislavia 2012. Súťaž je verejná akcia otvorená pre všetkých včelárov a včelárske firmy z členských krajín Apislavie.

Príloha:Obežník č.13/2012_Súťaž-Apislavia-Polsko.doc (172.5 KB)

Včelári nepodnikatelia si žiadajú dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2012 podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka prostredníctvom sekretariátu Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08  Bratislava.

Prílohy:Obežník_č.12/2012_Opeľovacia-činnosť.doc (39 KB)

Príloha_A_Žiadosť_1.doc (45.5 KB)

Príloha_B_dotácia_1.xls (26.5 KB)

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,389,798
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2017-09-10 22:50:50
 • Návštevníci:
 • Dnes: 15
  Tento týždeň: 285
  Tento mesiac: 879
  Tento rok: 14307