SLOVENSKÝ
ZVÄZ VČELÁROV
17.04.2024
Slovenský Zväz Včelárov

USMERNENIE SZV č.1/2024 SZV

USMERNENIE SZV č. 1/2024

 k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2024/2025 (1.8.2024 – 31.7.2025)

Článok I.

Podporované opatrenia:

 • §5 PORADENSKÉ SLUŽBY A TECHNICKÁ PODPORA
 • §6 INVESTÍCIE DO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU V SEKTORE VČELÁRSTVA A ĎALŠIE ČINNOSTI
 • §7 BOJ PROTI ŠKODCOM A CHOROBÁM VČELSTIEV
 • §8 VYTVÁRANIE EFEKTÍVNYCH PASTEVNÝCH PODMIENOK VČELSTIEV
 • §9 OBNOVA VČELSTIEV V EURÓPSKEJ ÚNII A ŠĽACHTENIE A PLEMENITBA VČELSTIEV
 • §10 PODPORA ANALÝZ VČELÁRSKYCH PRODUKTOV, ÚBYTKU VČIEL ALEBO POKLESOV PRODUKTIVITY A LÁTOK, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VČELY TOXICKÉ
 • §11 SPOLUPRÁCA PRI REALIZÁCII PROJEKTOV APLIKOVANÉHO VÝSKUMU V OBLASTI CHOVU VČIEL A VČELÁRSKYCH PRODUKTOV
 • §12 PROPAGÁCIA, KOMUNIKÁCIA A MARKETING V SEKTORE VČELÁRSTVA

Podmienkou realizácie opatrení podľa NV je vynaloženie hospodárneho, efektívneho a účelného využitia finančných prostriedkov. Nie je možná zámena prijímateľov pomoci, ani položiek uvedených v Žiadosti o poskytnutie pomoci na predmetný podporný rok.

Článok II.

 • §5 PORADENSKÉ SLUŽBY A TECHNICKÁ PODPORA
 • §5 ods. 1 písm. a) Zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV – vzdelávanie členov SZV.

Výška pomoci: do 250 eur za prednášku alebo seminár.

Témy prednášok a seminárov:

 1. Choroby včiel
  2. Všeobecné včelárstvo
  3. Včelárske produkty
  4. Odborné vzdelávanie včelárov
  5. Právo, ekonomika, propagácia, marketing alebo ekológia včelárstva

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– prednáška alebo seminár sa uskutočňuje za účasti najmenej 20 včelárov,

– minimálna doba trvania sú 2 vyučovacie hodiny (1 vyučovacia hodina = 45 minút),

Upozornenie: Podporu možno poskytnúť včelárskemu združeniu alebo organizačnej jednotke na zabezpečenie najviac troch prednášok alebo seminárov.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– dokumentácia z prednášky alebo seminára (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:

- názov vzdelávacej aktivity,

- tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,

- dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,

- meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,

- meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a

- prezenčnú listinu s podpismi účastníkov (prípadne ich zákonných zástupcov) vzdelávacej

aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla. Pri online vzdelávacej aktivite je potrebné doložiť čestné prehlásenie s vlastnoručným podpisom všetkých účastníkov vzdelávacej aktivity (príloha č. 1 tohto usmernenia).

-správa zo vzdelávacej aktivity spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania max. 3 fotiek v tlačenej forme.

Upozornenie: žiadateľ (ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV) je povinný písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie prednášky alebo seminára  10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia), podľa Príloha č. 48. (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi). Túto zmenu je potrebné zaslať poštou na Sekretariát SZV  a mailom na sekretariat@vcelari.sk,  laskova@vcelari.sk.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 6 s odtlačkom pečiatky organizácie,

ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,

– správa zo vzdelávacej aktivity spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania v listinnej

alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom a jednou fotografiou zo vzdelávacej aktivity v súlade s ochranou osobných údajov účastníkov),

 • §5 ods. 1 písm. b) Zabezpečenie včelárskeho krúžku

Pomoc je určená pre vedúceho včelárskeho krúžku, ktorý je členom SZV.

Výška podpory: do 800 eur na vedenie včelárskeho krúžku.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

- včelársky krúžok sa vykonáva za účasti najmenej jeho 5 účastníkov, ktorí sa zúčastnia viac ako 59 (t. j. min. 60)  vyučovacích hodín počas včelárskeho roka (1 vyučovacia hodina = 45 minút)

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– dokumentácia z včelárskeho krúžku (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:

- názov vzdelávacej aktivity,

- tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,

- dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,

- meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,

- meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a

- prezenčnú listinu s podpismi účastníkov (prípadne ich zákonných zástupcov) vzdelávacej

aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla. Pri online vzdelávacej aktivite je potrebné doložiť čestné prehlásenia s vlastnoručným podpisom všetkých účastníkov vzdelávacej aktivity (príloha č. 1 tohto usmernenia).

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 7 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,

– správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne

potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným

obsahom),

 • §5 ods. 1 písm. c) Zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, ktorý je usporiadateľom letného kurzu včelárstva.

Výška podpory: do 600 eur na zabezpečenie letného kurzu včelárstva.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– letný kurz včelárstva sa uskutočňuje za účasti najmenej 15 účastníkov vo veku 6 až 19 rokov,

– doba trvania je najmenej 7 kalendárnych dní.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– dokumentácia z letného kurzu včelárstva (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:

- názov vzdelávacej aktivity,

- tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,

- dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,

- meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,

- meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a

- prezenčnú listinu s podpismi účastníkov (prípadne ich zákonných zástupcov) vzdelávacej

aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 8 s odtlačkom pečiatky organizácie,

ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej

aktivity viedla,

– správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne

potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným

obsahom),

 • §5 ods. 1 písm. d) Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe

Konečný prijímateľ podpory: vzdelávacia inštitúcia, ktorá je oprávnená poskytovať vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe.

Výška podpory:

do 900 eur na jednodňový vzdelávací program,

do 1 800 eur na viacdňový vzdelávací program.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– vzdelávací program je vykonaný vzdelávacou inštitúciou, ktorá má akreditovaný vzdelávací

program v oblasti včelárstva (okrem vzdelávania vykonaného Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov),

– vzdelávací program je vykonaný za účasti najmenej 15 účastníkov alebo za účasti najmenej 7 včelárov, ktorého témou je inseminácia matiek včely alebo senzorické hodnotenie včelárskych produktov,

– minimálna doba trvania:

jednodňový program trvá najmenej 8 vyučovacích hodín,

viacdňový program trvá najmenej 16 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút).

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– kópia potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu, v ktorom sa vzdelávanie

uskutočnilo (okrem vzdelávania vykonaného Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov),,

– dokumentácia z akreditovaného vzdelávacieho programu v oblasti včelárstva (ďalej len

„vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:

- názov vzdelávacej aktivity,

- tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,

- dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,

- meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,

- meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a

- prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby,

ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla. Pri online vzdelávacej aktivite je potrebné doložiť čestné prehlásenia s vlastnoručným podpisom všetkých účastníkov vzdelávacej aktivity (príloha č. 1 tohto usmernenia)

Upozornenie: žiadateľ (vzdelávacia inštitúcia) je povinný písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie vzdelávania 10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa schválenej zmluvy) formou Príloha č. 48. Túto zmenu je potrebné zaslať poštou na Sekretariát SZV  a mailom na sekretariat@vcelari.sklaskova@vcelari.sk.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 9 s odtlačkom pečiatky organizácie,

ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej

aktivity viedla,

– správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne

potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, počet prijatých

uchádzačov a počet úspešne ukončených uchádzačov skúškou s certifikátom, spolu

so stručným obsahom),

 • §5 ods. 1 písm. e) Zabezpečenie včelárskej konferencie

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ – pomoc je určená len SZV

Výška podpory: do 100 eur za odmenu pre prednášateľa, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– včelárska konferencia je vykonaná za účasti najmenej 30 účastníkov, okrem tých, ktorí na nej vystupujú,

– podporu možno poskytnúť len pre prednášateľa, ktorý vystúpi na včelárskej konferencii.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom:

– dokumentácia zo včelárskej konferencie, ktorá obsahuje:

- názov včelárskej konferencie,

- názvy a stručný obsah príspevkov prezentovaných na včelárskej konferencii,

- dátum uskutočnenia včelárskej konferencie,

- meno a priezvisko prednášateľov včelárskej konferencie, ktorí na nej prezentovali príspevky,

- meno a priezvisko ostatných účastníkov včelárskej konferencie a

- prezenčnú listinu s podpismi účastníkov, ktorí prezentovali príspevky a ktorí sa zúčastnili

včelárskej konferencie,

- doklad o zaplatení odmeny pre prednášateľa, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

– prezenčná listina podľa Prílohy č. 10 s odtlačkom pečiatky schváleného žiadateľa, ktorý

včelársku konferenciu organizoval a podpisom osoby, ktorá vystupovala na včelárskej

konferencii,

– správa zo včelárskej konferencie spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania

v listinnej alebo elektronickej podobe v súlade s ochranou osobných údajov účastníkov

(v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému včelárskej konferencie, spolu so stručným obsahom prezentovaných príspevkov),

– doklad o zaplatení odmeny pre účastníka, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii,

 • §5 ods. 1 písm. f) Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok.

Výška podpory: do 80 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú:

- prepravné náklady na exkurzie pre účastníkov včelárskeho krúžku na školské alebo

ukážkové včelnice v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením exkurzie pre účastníkov

včelárskeho krúžku.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– potvrdenie včelára, ktorý viedol včelársky krúžok, o uskutočnení exkurzie účastníkov

včelárskeho krúžku na školskej alebo ukážkovej včelnici v SR s uvedením dátumu

uskutočnenia exkurzie, mena a priezviska účastníkov včelárskeho krúžku a označenia

včelnice, na ktorej sa exkurzia uskutočnila,

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 11, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť

dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie pre členov včelárskeho krúžku,

– kópie dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie členov včelárskeho

krúžku.

 • §5 ods. 1 písm. g) Zabezpečenie účasti člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, ZO SZV a KČ SZV, ktorí dopravujú, stravujú a ubytovávajú svojich členov na podujatiach.

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná

jednotka, ktorý vysiela spoločníka alebo člena na vzdelávacie podujatie v oblasti včelárstva.

Výška podpory: do 80 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

- zaplatenie poplatku za účasť člena na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,

- obstaranie materiálu, pomôcky alebo zariadenia určeného na reprezentáciu na vzdelávacom

podujatí v oblasti včelárstva,

- prenájom alebo vybavenie priestoru určeného na reprezentáciu na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,

- prepravu, ubytovanie alebo stravu pre člena včelárskeho združenia v súvislosti s jeho účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

Z časti oprávnených nákladov na prepravu, ubytovanie alebo stravu možno podporu poskytnúť

najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s účasťou člena včelárskeho združenia

na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– písomné potvrdenie včelárskeho združenia, že osoba, ktorá sa na vzdelávacom podujatí

v oblasti včelárstva zúčastnila, bola v tom čase jeho členom,

– informácia z podujatia podľa Prílohy č. 12, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov

o nákladoch súvisiacich s účasťou člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s účasťou člena včelárskeho združenia na

vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

 • §5 ods. 1 písm. h) Zabezpečenie publikačnej činnosti v oblasti včelárstva určenej včelárom

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka zabezpečujúci publikačnú činnosť.

Výška podpory:

– do 80 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

- tvorbu, vydanie alebo distribúciu informačných letákov, brožúr, fotografií, odborných

časopisov alebo iných publikácií na tému včely alebo včelárstvo určených včelárom.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia pre ukázateľne súvisieť s publikačnou činnosťou v oblasti

včelárstva určenej včelárom.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– písomná informácia o počte výtlačkov a názvu publikovaného materiálu podľa Prílohy č. 13,

ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s publikačnou činnosťou v oblasti včelárstva určenej včelárom, za ktorú sa žiada podporu,

– jeden kus z každej vydanej publikácie,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa

k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych

dodávateľov (Poznámka: neplatí pri realizovaní zákaziek, na ktoré sa vzťahuje Autorský zákon),

– kópia dokladov o nákladoch spojených s publikačnou činnosťou v oblasti včelárstva určenej

včelárom.

 • §5 ods. 1 písm. i) Uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného včelárskeho podujatia alebo medzinárodného včelárskeho podujatia

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná

jednotka, ktorí boli organizátorom včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia.

Výška podpory:

– do 80 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

a) výstavbu, vybavenie alebo prenájom stánku prevádzkovaného v rámci výstavy, súťaže alebo

podujatia, alebo prenájom miesta na prevádzkovanie takého stánku,

b) pripojenie zariadenia určeného na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia do sústavy

podľa osobitného predpisu na účely odberu elektriny alebo zabezpečovania dodávky elektriny

pre takéto zariadenie,

c) odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického technického zariadenia podľa písmena b)

vykonanú revíznym technikom,

d) pripojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu v rámci výstavy, súťaže alebo

podujatia,

e) pripojenie k verejnej sieti v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,

f) prenájom alebo prevádzku umyvární alebo záchodov v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,

g) prenájom priestorov, v ktorých sa výstava, súťaž alebo podujatie uskutočňuje,

h) dopravu materiálu, pomôcok, zariadení alebo exponátov určených na použitie v rámci výstavy,

súťaže alebo podujatia na miesto ich uskutočnenia,

i) obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na prípravu exponátov podľa písmena h),

j) poistenie exponátov podľa písmena h) v rozsahu primeranom uskutočneniu výstavy, súťaže

alebo podujatia,

k) obstaranie cien určených na ich udeľovanie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia, najviac však do výšky 400 eur,

l) obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na reprezentáciu v rámci výstavy,

súťaže alebo podujatia,

m) obstaranie vzoriek včelárskych produktov určených na ochutnávku uskutočňovanú v rámci

výstavy, súťaže alebo podujatia,

n) obstaranie pomôcok alebo zariadení určených na používanie v rámci ochutnávky podľa písmena m), najviac však do výšky 100 eur,

o) obstaranie vyhotovenia fotodokumentácie alebo videoprojekcie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,

p) obstaranie kancelárskych potrieb určených na použitie v rámci prípravy alebo uskutočnenia

výstavy, súťaže alebo podujatia,

q) obstaranie pozvánok, diplomov a katalógov na výstavu, súťaž alebo podujatie alebo

rozposlanie pozvánok,

r) prepravu fyzickej osoby na miesto uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia, ktorá sa

podieľa na ich uskutočňovaní najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných

plnení poskytovaných podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení

neskorších predpisov,

s) prepravu, ubytovanie alebo stravu pre hostí alebo organizátora v rámci výstavy, súťaže alebo

podujatia najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení

poskytovaných podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších

predpisov

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s konkrétnym organizovaním včelárskej

výstavy, súťaže alebo podujatia,

– v prípade organizovania súťaže je nutné predložiť popis súťaže a pravidlá súťaže,

vyhodnotenie súťaže s menným zoznamom výhercov a preberacím protokolom o odovzdaní

cien s podpismi ocenených,

– pokiaľ sa uplatňujú ceny pre víťazov pri organizovaní súťaže, je možné uplatniť len ceny

priamo súvisiace so včelárstvom, ako ceny sa nemôžu použiť alkoholické výrobky,

– nie je možné poskytnúť podporu na výkup súťažných vzoriek včelárskych produktov

do súťaže od súťažiacich.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 14, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť

dokladov s organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia,

– kópie dokladov o nákladoch spojených s organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo

podujatia.

 • §5 ods. 1 písm. j) Obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej sieti pre včelárske združenie, používanie verejne dostupnej služby včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym združením

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná

jednotka.

Výška podpory:

– do 70 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

- nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva (počítač, hardware

a software, dataprojektor, tlačiareň, plátno, reproduktor, mikrofón),

- zriadenie pripojenia k verejnej sieti,

- používanie verejne dostupnej služby, alebo

- vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného

včelárskym združením.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup

zariadení rovnakého druhu a zariadenia, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom výpočtovej alebo

audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva, zriadením pripojenia k verejnej sieti a používaním verejne dostupnej služby a s vytvorením, prevádzkovaním alebo aktualizovaním informačného systému využívaného včelárskym združením.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– rozpis nákladov podľa Prílohy č. 15, uvádzajúci počet a druh zakúpenej výpočtovej alebo

audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH na jednotlivé zariadenie zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky

vrátane jej príslušenstva, zriadením pripojenia k verejnej sieti a používaním verejne dostupnej služby a s vytvorením, prevádzkovaním alebo aktualizovaním informačného systému.

 • §5 ods. 1 písm. k) Obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku

Pomoc je určená pre vedúcich včelárskych krúžkov a členov vo včelárskych krúžkov.

Konečný prijímateľ podpory: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorí

financujú nákup pomôcok, zariadení alebo materiálov na použitie v rámci včelárskeho krúžku podľa § 5 ods. 1 písm. b) NV č. 10/2023 Z. z. realizovanom vo včelárskom roku.

Výška podpory:

– do 80% z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie pomôcok, zariadení alebo

materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku, najviac však do výšky 200 eur za včelársky rok.

Ide napríklad o náklady na obstaranie pomôcok, zariadení alebo materiálov:

- ochranný odev určený na včelárenie,

- klobúk,

- rozperák,

- dymák,

- odviečkovacia vidlička,

- zariadenia na chov matiek,

- knižná publikácia alebo didaktická pomôcka so včelárskou tematikou potrebná k výučbe.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním pomôcok, zariadení alebo

materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 16, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť

dokladov o nákladoch s obstaraním pomôcok, zariadení alebo materiálov určených pre včelárske krúžky,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom pomôcok, zariadení alebo materiálov určených pre včelárske krúžky,

– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu

z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),

– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet

kurzu podľa ECB.

 • §5 ods. 1 písm. l Zabezpečenie poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory

Pomoc určená len pre SZV, ktorý uzavrie zmluvy a dohody o vykonaní práce s poskytovateľmi pomoci.

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, ktorý zabezpečuje poskytovanie podpory

pre konečných prijímateľov podpory.

Výška podpory:

– do 70% z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

a) prácu vykonávanú pri zabezpečovaní poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory,

b) prenájom kancelárskych priestorov,

c) obstaranie kancelárskych potrieb,

d) prepravu, ubytovanie alebo stravu pre schváleného žiadateľa na účel zastupovania slovenského sektoru včelárstva na národnej a medzinárodnej úrovni najviac však do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Z časti oprávnených nákladov na prepravu, ubytovanie alebo stravu možno podporu poskytnúť najviac do výšky 100 eur pri vnútroštátnych pracovných cestách na osobu a na zahraničné pracovné cesty najviac do výšky 50 % z oprávnených nákladov.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zabezpečenie poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 17, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov s nákladmi na zabezpečenie poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory.

 • §6 INVESTÍCIE DO HMOTNÉHO MAJETKU A NEHMOTNÉHO MAJETKU V SEKTORE VČELÁRSTVA A ĎALŠIE ČINNOSTI

Podpora nebude poskytnutá prijímateľovi podpory, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

 • §6 ods. 1. písm. a) Obstaranie zariadení a potrieb na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov

Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorému vznikli náklady pri obstaraní zariadenia.

Výška podpory:

– do 50 % z oprávnených nákladov, ak konečným prijímateľom podpory je registrovaná prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu,

– do 50 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 1.000 eur, ak konečným prijímateľom podpory nie je registrovaná prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu.

– 50 % z oprávnených nákladov na zabezpečenie prívesného vozíka najviac do výšky 500 eur, ak má konečný prijímateľ stanovište umiestnené v extraviláne obce.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na nákup:

a) zariadenia na

– odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,

– odviečkovanie medových plástov, (10 rokov)

– separáciu vosku od medu, (5 rokov)

– vytáčanie medu, (10 rokov)

– čistenie medu alebo dávkovanie medu, (10 rokov)

– spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov s ohrevom, chladením alebo mrazením spracúvanie medu na priamy predaj, (5 rokov)

– spracúvanie medu, (10 rokov)

– skladovanie medu alebo manipuláciu s medom v medárni, (5 rokov)

– získavanie včelieho vosku, spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok, (10 rokov)

– získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového peľu alebo plástového peľu, (5 rokov)

– získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu, (5 rokov)

– zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov, (5 rokov)

– kontrolu kvality včelárskych produktov, (5 rokov)

– vŕtanie rámikov, (5 rokov)

– kŕmenie včiel, (5 rokov)

b) čerpadla na med, (5 rokov)

c) pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov, (5 rokov)

d) plničky medu alebo jej príslušenstva, (5 rokov)

e) nádoby na skladovanie alebo prepravu medu v maximálnom počte 5 kusov, (5 rokov)

f) prívesného vozíka do celkovej hmotnosti 1500 kg. (5 rokov)

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom zaradení a potrieb na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov konečnému prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 10 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup zaradení a potrieb ako sú zariadenia na odviečkovanie plástov, vytáčanie, čistenie, dávkovanie, spracovanie medu alebo získavanie, spracovanie vosku a výroby medzistienok.

– konečnému prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup ostatných zariadení a potrieb spadajúcich do podopatrenia podľa § 6 ods. 1.písm. a) NV č. 10/2023 Z. z..

– konečnému prijímateľovi podpory sa NEPOSKYTNE podpora ak vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov,

– zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 18, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť

dokladov o nákladoch s obstaraním zariadení a potrieb na získavanie, spracovanie alebo, skladovanie včelárskych produktov,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych

dodávateľov,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom zariadení a potrieb na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,

– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet

kurzu podľa Európskej centrálnej banky („ďalej len ECB“),

– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu

z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),

– potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu, ak je výška podpory vyššia ako 1.000 eur

 • §6 ods. 1 písm. b) Obstaranie zariadenia na ochranu včelstiev pred poškodením alebo odcudzením

Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorému vznikli náklady pri obstaraní zariadenia na ochranu včelstiev pred poškodením alebo odcudzením.

Výška podpory:

– do 50 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na

a) obstaranie zariadenia na:

– monitorovanie včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo odcudzením,

– odpudzovanie voľne žijúcej zveri,

b) vybudovanie oplotenia územia užívaného pri prevádzkovaní úľov alebo včelárskych zariadení.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na ochranu včelstiev pred poškodením alebo odcudzením prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup pomôcok a zariadení rovnakého druhu a zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,

– konečnému prijímateľovi podpory sa NEPOSKYTNE podpora ak vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 19, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na ochranu včelstiev pred poškodením alebo odcudzením,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s ochranu včelstiev pred poškodením alebo odcudzením.

 • §6 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev

Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorému vznikli náklady na obstaranie zariadenia

na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev.

Výška podpory:

– do 50 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 500 eur.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na obstaranie

a) úľovej váhy,

b) pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli,

c) zariadenia umožňujúce diaľkový prístup k získavaným údajom alebo k získavaniu údajov pomocou zariadení podľa písmena a) alebo písmena b), okrem mobilných telefónov a počítačov.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,

– prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup pomôcok a zariadení rovnakého druhu a zariadenie/pomôcky, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,

– konečnému prijímateľovi podpory sa NEPOSKYTNE podpora ak vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 20, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,

– kópia dokladov o nákladoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev.

 • §6 ods. 1 písm. d) Obstaranie technického vybavenia včelnice strednej školy, vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie

Pomoc pre zriaďovateľa školskej včelnice. Projekt s rozpočtom je zriaďovateľ povinný
predložiť VV SZV do 31.5.2024 (projekt sa vypracováva na základe smernice SZV).

Konečný prijímateľ podpory: zriaďovateľ školskej včelnice, ktorému vznikli náklady pri vybavení školskej včelnice.

Výška podpory:

– do 50 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

a) obstaranie

– včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,

– úľových zostáv podľa počtu včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,

– technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie včelárskych produktov,

– zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,

– včelárskej ochrannej pomôcky,

– výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,

b) zabezpečenie ochrany územia užívaného pri prevádzkovaní včelnice podľa § 6 ods. 1 písm. d) NV č. 10/2023 Z. z..

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie včelnice,

– prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup pomôcok a zariadení rovnakého druhu a zariadenie/pomôcky, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,

– konečnému prijímateľovi podpory sa NEPOSKYTNE podpora ak vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 21, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie včelnice,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením včelnice,

– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB,

– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu

 • §6 ods. 1 písm. e) Obstaranie technického vybavenia ukážkovej včelnice, ekologickej včelnice alebo pokusnej včelnice

Pomoc pre členov SZV, ktorí majú schválené budovanie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnici so súhlasom VV SZV podľa smernice SZV.

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, fyzická alebo právnická osoba, ktorá

prevádzkuje ukážkovú, ekologickú alebo pokusnú včelnicu.

Výška podpory:

– do výšky 50% oprávnených nákladov

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

a) obstaranie

– včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,

– úľových zostáv podľa počtu včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,

– technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie včelárskych produktov,

– zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,

– včelárskej ochrannej pomôcky,

– výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,

b) zabezpečenie ochrany územia užívaného pri prevádzkovaní včelnice podľa § 6 ods. 1 písm. e) NV č. 10/2023 Z. z..

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie včelnice,

– prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup pomôcok a zariadení rovnakého druhu a zariadenie/pomôcky, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,

– konečnému prijímateľovi podpory sa NEPOSKYTNE podpora ak vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– potvrdenie o schválení ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 21, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,

– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB,

– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu.

 • §6 ods. 1 písm. f) Investície do inovatívnych technológií v sektore včelárstva

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorí počas včelárskeho roku investovali do inovatívnych technológií pri ktorých sa využívajú znalosti, zručnosti a techniky, ktoré reagujú na nové technologické, hospodárske, sociálne a environmentálne potreby v sektore včelárstva.

Výška podpory:

– do 50 % z oprávnených nákladov najviac však do výšky 1.000 eur.

Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na obstaranie:

– automatizačnej techniky,

– zariadení na zvýšenie hygienických podmienok pri súčasnom znížení energetickej náročnosti,

– senzorov na zbieranie dát z úľov.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s investíciou do inovatívnych technológií v sektore včelárstva,

– prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup zariadení rovnakého druhu a zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,

– konečnému prijímateľovi podpory sa NEPOSKYTNE podpora ak vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 22, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov do inovatívnych technológií v sektore včelárstva,

– kópia dokladov o nákladoch do inovatívnych technológií v sektore včelárstva.

 • §6 ods. 1 písm. g) Investície do zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorí počas včelárskeho roku investovali do digitalizácie prevádzky, pri ktorých sa využívajú prvky elektrotechniky.

Výška podpory:

– do 50 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 1.000 eur.

Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na obstaranie:

– softvéru alebo aplikácie na digitalizáciu prevádzky,

– softvéru alebo aplikácie na vyhodnocovanie dát získaných z úľov,

– internetového pripojenia na prenos dát z úľov.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s investíciami zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky, pri ktorých sa využívajú prvky elektrotechniky,

– prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup investícií rovnakého druhu a investície, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,

– konečnému prijímateľovi podpory sa NEPOSKYTNE podpora ak vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 23, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov do investícií zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky, pri ktorých sa využívajú prvky elektrotechniky,

– kópia dokladov do investícií zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky, pri ktorých sa využívajú prvky elektrotechniky.

 • §6 ods. 1 písm. h) Investície do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorí počas včelárskeho roku investovali do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže a jej trvalej udržateľnosti pri výrobe.

Výška podpory:

– do 50 % z oprávnených nákladov na zariadenie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov

na včelnici, najviac však do výšky 1.000 eur,

– do 50 % z oprávnených nákladov na materiály na zriadenie zachytávania dažďovej vody,

najviac však do výšky 150 eur.

Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na obstaranie:

– zariadenie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na včelnici (napr. slnečné kolektory

a pod.),

– materiály na zriadenie zachytávania dažďovej vody (napr. fólia na záhradné jazierko,

nádoba na zachytávanie vody).

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s investíciou do opatrení na minimalizáciu

environmentálnej záťaže a jej trvalej udržateľnosti pri výrobe,

– prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup

investícií rovnakého druhu a investície, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom

výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory,

– konečnému prijímateľovi podpory sa NEPOSKYTNE podpora ak vykonáva podnikateľskú činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 24, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť

dokladov do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže a jej trvalej udržateľnosti

pri výrobe,

– kópia dokladov o nákladoch do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže a jej

trvalej udržateľnosti pri výrobe.

 

 • §7 BOJ PROTI ŠKODCOM A CHOROBÁM VČELSTIEV
 • §7 ods. 1 písm. a) Obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v Slovenskej republike

Konečný prijímateľ podpory: včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku.

Výška podpory:

– do 100 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky súčinu 1 eura a počtu včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok obstaraný a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev k 30. septembru včelárskeho roka počet včelstiev registrovaných na konečného prijímateľa podpory.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku,

– veterinárny liek alebo veterinárny prípravok musia byť povolené v SR a zaregistrované a schválené Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ÚŠKVBL“),

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– písomná informácia o počte včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny

prípravok nakúpený, a určenie druhu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku podľa Prílohy č. 25,

– kópia dokladov o nákladoch na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku.

– potvrdenie ÚŠKVBL, že kúpený veterinárny liek možno uvádzať na trh v SR; potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o veterinárny liek, ktorého uvádzanie na trh je v Európskej únii povolené.

 • §7 ods. 1 písm. b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel

Konečný prijímateľ podpory: fyzická osoba, ktorá absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné veterinárne činnosti.

Výška podpory:

– súčin 0,80 eura a počtu včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku.

Podpora môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný v priebehu včelárskej sezóny

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– veterinárny liek alebo prípravok musí byť aplikovaný v období, za ktoré sa poskytuje podpora,

– potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku registrované a na ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok aplikovaný,

– podporu sa poskytuje maximálne na počet včelstiev, evidovaných v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia o počte včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný podľa Prílohy č. 26 s podpismi včelárov u ktorých bolo aplikovanie veterinárneho lieku alebo prípravku vykonané,

– kópia dokladu o absolvovaní vzdelávania o použitom spôsobe aplikácie v akreditovanom vzdelávacom programe (zoznam akreditácií: http://isdv.iedu.sk/SearchFormAdvanced.aspx) alebo dokladu, že fyz. osoba bola v čase aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku oprávnená na vykonávanie odborných veterinárnych činností (veterinárny lekár).

Prílohy predkladané organizáciou:

– zoznam osôb, ktoré vykonávali aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku v organizácii podľa Prílohy č. 27 s uvedením počtu včelstiev na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný.

 • §7 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku

Konečný prijímateľ podpory: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

Výška podpory:

– do 50 % z oprávnených nákladov na obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,

– prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup zariadení rovnakého druhu a zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia o počte a druhu zariadení na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 28, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie

- kópia dokladov o nákladoch na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

 • §7 ods. 1 písm. d) Prehliadky presunutých včelstiev na stanovištiach, ktoré sa nestali novovzniknutými stanovišťami

Konečný prijímateľ podpory: fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev (ďalej len „AÚVL“), ktorá vykonala prehliadku včelstiev na kočovnom stanovišti.

Výška podpory:

– do 0,40 eur na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti.

Podpora môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti musí byť vykonaná v období, za ktoré sa poskytuje podpora,

– podporu sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,

– potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté,

– prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,

– prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „RVPS SR“). V prípade, ak AÚVL vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému AÚVL bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,

– podpora sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky v registri včelstiev.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 29 s podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,

– kópia poverenia od príslušnej RVPS SR,

– kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.

Prílohy predkladané organizáciou:

– zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadku včelstiev podľa Prílohy č. 30, s uvedením počtu prehliadnutých včelstiev.

 • §7 ods. 1 písm. e) Prehliadky včelstiev na trvalých stanovištiach

Konečný prijímateľ podpory: AÚVL, ktorý vykonal prehliadku včelstiev na trvalom stanovišti.

Výška podpory:

– do 1 eur na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti

Podpora môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jedenkrát na trvalom stanovišti, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti musí byť vykonaná v období, za ktoré sa poskytuje podpora,

– podpora sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,

– potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté,

– prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom AÚVL,

– prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí,

ktoré majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej RVPS SR. V prípade, ak AÚVL

vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR

doklad preukazujúci, že danému AÚVL bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej

pôsobnosti,

– podpora sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu

prehliadky v registri včelstiev.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 31 s podpisom AÚVL, ktorý

prehliadku vykonal,

– kópia poverenia od príslušnej RVPS SR,

– kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.

Prílohy predkladané organizáciou:

zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadku včelstiev podľa Prílohy č. 32, s uvedením počtu

prehliadnutých včelstiev.

 • §7 ods. 1 písm. f) Obstaranie izolátora včelej matky pre včelstvo

Konečný prijímateľ podpory: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, schválený žiadateľ, ktorým vznikli náklady pri kúpe izolátora včelej matky.

Výška podpory:

– do 50 % z oprávnených nákladov.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup izolátora včelej matky, – prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup izolátora včelej matky a izolátor včelej matky, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia obsahujúca určenie kúpeného izolátora včelej matky,

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 33, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup izolátora včelej matky,

– kópia dokladov o nákladoch na nákup izolátora včelej matky, pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),

– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet

podľa ECB.

 • §8 VYTVÁRANIE EFEKTÍVNYCH PASTEVNÝCH PODMIENOK VČELSTIEV

Podporu na vykonanie opatrenia vytvárania efektívnych pastevných podmienok včelstiev možno poskytnúť na:

a) obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev,

b) realizáciu projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

 • §8 ods. 1 písm. a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev

Konečný prijímateľ podpory: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, schválený žiadateľ, ktorému vznikli náklady na obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev.

Výška podpory:

– do 40 % z oprávnených nákladov na obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev, najviac však do výšky 1.000 Eur,

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev,

– prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup  zariadení rovnakého druhu a zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia obsahujúca určenie kúpeného zariadenia na sezónny presun včelstva,

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 34, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev,

– kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného RVPS SR,

– kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na sezónny presun včelstiev,

– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),

– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB

 • §8 ods. 1 písm. b) Realizáciu projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV, ktorí predložia návrh projektu do 31.5.2024 na Sekretariát SZV (vzor projektu Príloha 6 tohto usmernenia)

Konečný prijímateľ podpory: riešiteľ projektu: včelárske združenie alebo organizačná

jednotka, schválený žiadateľ zabezpečujúci efektívne pastevné podmienky včelstiev.

Výška podpory:

– do 100 % z oprávnených nákladov na realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev najviac však do výšky 2.000 eur.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– samotný projekt podáva žiadateľ agentúre na schválenie, so žiadosťou o schválenie podpory podľa § 3 ods. 1 NV č. 10/2023 Z. z.,

– projekt „zabezpečenie efektívnych pastevných podmienok včelstiev“ nemá striktne ustanovené náležitosti podľa NV č. 10/2023 Z. z., ktoré by museli byť povinne dodržané.

Pri posudzovaní projektu bude zo strany platobnej agentúry rozhodujúce predovšetkým, či je dosiahnuteľný cieľ projektu a či by bola realizácia projektu vôbec vykonateľná,

Projekt musí byť dostatočne opísaný na to, aby bolo zrejmé:

 1. kto je oprávneným žiadateľom a konečným prijímateľom,
 2. aká činnosť sa bude realizáciou projektu vykonávať,
 3. v akom časovom rozmedzí bude prebiehať realizácia projektu (realizácia projektu sa vzťahuje na obdobie od 01.08.2024 do 30.06.2025),

V projekte je potrebné uviesť rozpis požadovaných nákladov. Medzi oprávnené náklady pri realizácii projektu patrí výsadba nektárodajných porastov.

Z projektu by malo byť ďalej zrejmé, či bude realizovaný len v prospech jedného včelára alebo v prospech viacerých včelárov, resp. či budú novú včeliu pastvinu môcť v praxi využívať viacerí včelári. Okrem toho by mal projekt obsahovať odôvodnenie, z ktorého bude zrejmé, že realizácia takéhoto projektu plánovaným spôsobom bude mať v praxi zmysel a že sa ním dosiahne požadovaný cieľ. Projekt by mal obsahovať aj určitý popis východiskového stavu s adekvátnymi podkladmi (fotodokumentácia, mapové podklady a pod.). Za oprávnenú výsadbu možno považovať výsadbu povolených nektarodajných stromov a kríkov. Platobná agentúra v tomto opatrení neposkytne podporu na výsadbu ovocných stromov, kríkov alebo osiva jednoročných rastlín. Platobná agentúra si od schváleného žiadateľa môže vyžiadať oprávnenie konečného prijímateľa podpory legálne užívať a brať úžitok z veci napr. nájomné zmluvy, listy vlastníctva a pod.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informáciu s údajmi o projekte podľa Prílohy č. 35,

– kópia dokladov o vynaložených nákladoch,

– záverečná správa o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok

včelstiev.

 • §9 OBNOVA VČELSTIEV V EURÓPSKEJ ÚNII, ŠĽACHTENIE A PLEMENITBA VČELSTIEV
 • §9 ods. 1 písm. a) Obstaranie plemennej neoplodnenej matky kranskej včely alebo jej larvy

Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorý nakúpil plemenné neoplodnené včelie matky kranskej včely alebo jej larvy.

Výška podpory:

– do 5 EUR z oprávnených nákladov na jednu plemennú neoplodnenú matku kranskej včely,

– do 3 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú larvu matky kranskej včely.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– podporu sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky alebo jej larvy použije len vo vlastnom chove,

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek alebo jej larvy,

na ktoré je žiadaná podpora.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť

dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelích matiek alebo jej lariev,

– kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek alebo jej lariev,

– kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek alebo

jej lariev, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo

tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích

matiek alebo ich lariev),

– kópie dokladov o pôvode včelích matiek alebo jej lariev (napr. evidenčné lístky včelích

matiek).

 • §9 ods. 1 písm. b) Obstaranie prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely

Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorý nakúpil prirodzene alebo umelo oplodnené plemenné včelie matky kranskej včely.

Výška podpory:

– do 20 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú prirodzene oplodnenú včeliu matku,

– do 25 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú umelo oplodnenú včeliu matku.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– podporu sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom chove,

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou prirodzene alebo umelo oplodnených včelích matiek, na ktoré je žiadaná podpora.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch na nákup prirodzene alebo umelo oplodnených včelích matiek,

– kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,

– kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek),

– kópie dokladov o pôvode včelích matiek s informáciou, že matka kranskej včely bola obstaraná ako prirodzene alebo umelo oplodnená (napr. evidenčné lístky včelích matiek)

 • §9 ods. 1 písm. c) Obstaranie matky kranskej včely na určenie plemennej hodnoty použitím výkonnostných testov

Konečný prijímateľ podpory: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka ktorý

zakúpil matku kranskej včely na určenie plemennej hodnoty matky.

Výška podpory:

– do 150 eur z oprávnených nákladov.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelej matky,

– kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,

– kópie výsledkov testov plemennej hodnoty matky kranskej včely,

– kópie dokladov o pôvode testovaných včelích matiek,

– doklad o úhrade za vykonaný test plemennej hodnoty matky kranskej včely

 • §9 ods. 1 písm. d) Obstaranie plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu

Pomoc je určená iba pre registrovaných chovateľov včelích matiek a sú členmi ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorý nakúpil plemenné matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu.

Výška podpory:

– do 10 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú včeliu matku z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– podporu sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom chove,

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek, na ktoré je žiadaná podporu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu,

– kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,

– kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená iným členským štátom alebo tretím štátom,

– kópie dokladov o pôvode včelích matiek

 • §9 ods. 1 písm. e) Obstaranie včelstva s matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka

Pomoc je určená iba pre začínajúceho včelára, ktorý splnil podmienky vzdelávania a je členom SZV.

Konečný prijímateľ podpory: včelársky začiatočník, ktorý počas včelárskeho roka úspešne

ukončil vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 10/2023 Z. z. a v danom

včelárskom roku nakúpil aj včelstvá.

Výška podpory:

– do 40 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou

kranskej včely. Podpora je poskytovaná na maximálne 5 včelstiev.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových včelstiev

s plemennými matkami kranskej včely pre včelárskych začiatočníkov, ktorí počas

včelárskeho roka úspešne ukončili vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia

č. 10/2023 Z. z..

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia o počte zakúpených včelstiev s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 37 a Prílohy č. 38, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup nových včelstiev s plemennými matkami kranskej včely,

– kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola

na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom

(napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek)

kópia evidenčného lístku matky ako doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené plemennými

matkami kranskej včely,

– kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev potvrdeného RVPS SR,

– kópia dokladu o absolvovaní školenia pre včelárskeho začiatočníka, alebo štúdia

samostatného odboru včelár, včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole

(zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo),

– čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola

poskytnutá podporu na nákup včelstva a nebol registrovaný v registri včelstiev,

– kópia dokladov o nákladoch na nákup nových včelstiev osadených plemennými matkami

kranskej včely.

 • §9 ods. 1 písm. f) Obstaranie úľovej zostavy pre včelárskeho začiatočníka

Konečný prijímateľ podpory: včelársky začiatočník, ktorý počas včelárskeho roka úspešne

ukončil vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 10/2023 Z. z. a v danom

včelárskom roku nakúpil aj úľové zostavy.

Výška podpory:

– do 50 EUR z oprávnených nákladov na nákup úľovej zostavy. Podpora je poskytovaná

na maximálne 5 úľových zostáv.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových úľových

zostáv pre včelárskych začiatočníkov, ktorí počas včelárskeho roka úspešne ukončili

vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 10/2023 Z. z..

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia o počte zakúpených úľových zostáv s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 39,

ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na nákup nových úľových

zostáv,

– kópia dokladu o absolvovaní školenia pre včelárskych začiatočníkov, alebo štúdia

samostatného odboru včelár, včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole

(zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo),

– čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola

poskytnutá podporu na nákup úľovej zostavy a nebol registrovaný v registri včelstiev,

– kópia dokladov o nákladoch na nákup novej úľovej zostavy.

 

 • §10 PODPORA ANALÝZ VČELÁRSKYCH PRODUKTOV, ÚBYTKU VČIEL ALEBO POKLESOV PRODUKTIVITY A LÁTOK, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VČELY TOXICKÉ

Podpora v rámci analýz včelárskych produktov, úbytku včiel alebo poklesov produktivity a látok, ktoré môžu byť pre včely toxické sa poskytuje na:

 1. zabezpečenie analýzy včelárskych produktov na účely
 2. hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
 3. súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu,
 4. medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo v laboratóriu akreditovanom na posudzovanie zhody špecifických požiadaviek analyzovaných včelárskych produktov s technickou špecifikáciou prijatou medzinárodným normalizačným orgánom ) (ďalej len „medzinárodné laboratórium“),
 5. identifikácie kontaminovaného včelárskeho produktu alebo identifikácie falšovaného

včelárskeho produktu vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo v medzinárodnom laboratóriu,

 1. zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelárskych produktoch vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
 2. b) zabezpečenie analýzy včiel na účely:
 3. zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelstve vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
 4. zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí spôsobilých vyvolať otravu včiel

vykonanej v akreditovanom laboratóriu.

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, ktorému vznikli náklady na analýzy podľa 1, 4 alebo 5 bodu písm. a) alebo na účely podľa písm. b) § 10 NV č. 10/2023 Z. z. Včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov podľa písm. a) a b) § 10 NV č. 10/2023 Z. z..

Výška podpory:

– do 50 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa písmena a) prvého bodu,

– do 100 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa písmena a) druhého bodu,

– do 90 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac jednej analýzy podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu až piateho,

– do 90 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa písm. b).

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na analýzy včelárskych produktov a/alebo analýzy včiel.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 40, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbor včelárskych produktov alebo analýzy včiel,

– kópia dokladov o nákladoch na rozbor včelárskych produktov alebo analýzy včiel,

– v rámci analýzy včelárskych produktov alebo analýzy včiel kópiu písomne vyhotovených výsledkov vykonanej analýzy (protokol o rozboroch),

– v rámci analýzy včelárskych produktov alebo analýzy včiel kópiu dokladu o akreditácii laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná,

– v rámci analýzy včelárskych produktov alebo analýzy včiel v medzinárodnom laboratóriu kópiu dokladu o akreditácii medzinárodného laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná

 

 • §11 SPOLUPRÁCA PRI REALIZÁCII PROJEKTOV APLIKOVANÉHO VÝSKUMU V OBLASTI CHOVU VČIEL A VČELÁRSKYCH PRODUKTOV

Podpora v rámci opatrenia pri realizácii projektov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov, sa považuje realizácia projektu aplikovaného výskumu, ktorý sa realizuje v oblasti:

a) šľachtenia kranskej včely na území Slovenskej republiky alebo ochrany jej genetických zdrojov,

b) monitorovania zdravotného stavu včiel alebo výskumu ich zdravia,

c) monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v ochrane rastlín alebo iných chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo úhyn včiel,

d) výskumu alebo vývoja spoľahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel,

e) alternatívnych postupov ochrany včiel proti klieštikovi včeliemu (Varroa destructor L.), iným škodcom alebo iným patogénom,

f) apiterapie,

g) zisťovania úhynu včelstiev vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo akreditovanom laboratóriu,

h) kontrola kvality alebo účinnosť včelárskych produktov.

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ.

Výška podpory:

– do 80 % z oprávnených nákladov na realizáciu projektu aplikovaného výskumu,

– samotný projekt podáva žiadateľ agentúre do 15. februára 2024 na schválenie so žiadosťou o schválenie podpory podľa § 3 ods. 1 NV č. 10/2023 Z. z.,

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi realizáciu projektu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na projekt,

– záverečná správa, v ktorej je preukázateľne a jednoznačne zdokumentovaná priama spojitosť všetkých predkladaných dokladov o nákladoch s projektom,

– podpísanú zmluvu s riešiteľskou organizáciou, ktorá upravuje podmienky spolupráce, financovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu,

– kópia dokladov o nákladoch na vypracovanie a realizáciu projektu.

 

 • §12 PROPAGÁCIA, KOMUNIKÁCIA A MARKETING V SEKTORE VČELÁRSTVA

Za podopatrenie, ktorým sa vykonáva opatrenie propagácia, komunikácia a marketing sa považuje:

a) zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosti súvisiacej so včelárstvom,

b) zabezpečenie najviac dvoch medových raňajok na jednu materskú školu a jednu základnú školu v rámci jedného školského roka,

c) vytvorenie a prevádzkovanie databázy regionálnych včelárov a ich včelárskych produktov,

d) tvorba inštruktážnych, náučných, dokumentárnych a lebo propagačných filmov na tému včely alebo včelárstvo,

e) tvorba alebo prevádzkovanie webovej stránky alebo aplikácie zameranej na tému včely alebo včelárstvo

f) propagácia správnej farmárskej praxe priateľskej ku včelám.

 • §12 ods. 1 písm. a) Zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosti súvisiacej so včelárstvom

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka zabezpečujúca publikačnú, osvetovú alebo propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom.

Výška podpory:

– do 80 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

– multimediálnu propagáciu témy včely alebo včelárstvo,

– reklamu včelárskych produktov,

– obstaranie tabule na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty,

– obstaranie propagačných predmetov týkajúcich sa včelárstva v Slovenskej republike,

– obstaranie včelárskych produktov vrátane produktov s označením alebo dizajnom, ktorý im dodáva propagačný charakter,

– obstarávanie, údržbu, úpravu alebo prevádzkovanie priestorov alebo exponátov súvisiacich s históriou včelárstva, osvetou o včelách alebo včelárstve alebo so vzdelávaním týkajúcim sa včiel alebo včelárstva,

– digitalizáciu listinných vzdelávacích materiálov, historickej literatúry alebo odbornej literatúry o včelách alebo včelárstve,

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– písomná informácia podľa Prílohy č. 42, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou, za ktorú sa žiada podpora,

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov (Poznámka: neplatí pri realizovaní zákaziek, na ktoré sa vzťahuje Autorský zákon),

– kópia dokladov o nákladoch spojených s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.

 • §12 ods. 1 písm. b) Zabezpečenie najviac dvoch medových raňajok na jednu materskú školu a jednu základnú školu v rámci jedného školského roka

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka zabezpečujúci medové raňajky.

Výška podpory:

– do 50 eur z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

– obstaranie včelárskych produktov použitých na ochutnávku,

– obstaranie pekárskych a mliečnych výrobkov použitých na ochutnávku.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním produktov použitých na zabezpečenie medových raňajok,

– podpora sa poskytne na zabezpečenie najviac dvoch medových raňajok na jednej materskej alebo základnej škole v jednom školskom roku.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– písomná informácia podľa Prílohy č. 43 o škole, na ktorej boli zabezpečené medové raňajky,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s obstaraním produktov použitých na zabezpečenie medových raňajok.

 • §12 ods. 1 písm. c) Vytvorenie a prevádzkovanie databázy regionálnych včelárov a ich včelárskych produktov

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka zabezpečujúci vytvorenie a prevádzkovanie databázy regionálnych včelárov a ich včelárskych produktov.

Výška podpory:

– do 70 % z oprávnených nákladov

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním výstupu údajov z databázy o lokálne produkovaných medoch.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– písomná informácia podľa Prílohy č. 44 o vytvorení a prevádzkovaní databázy regionálnych včelárov a ich včelárskych produktov,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s vytvorením a prevádzkovaním databázy regionálnych včelárov a ich včelárskych produktov.

 • §12 ods. 1 písm. d) Tvorba inštruktážnych, náučných, dokumentárnych alebo propagačných filmov na tému včely alebo včelárstvo

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka zabezpečujúci tvorbu inštruktážnych, náučných, dokumentárnych alebo propagačných filmov na tému včely alebo včelárstvo (ďalej len „audiovizuálne dielo“).

Výška podpory:

– do 80 % z oprávnených nákladov

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s tvorbou audiovizuálnych diel.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– písomná informácia podľa Prílohy č. 45 o tvorbe audiovizuálnych diel,

– zoznam audiovizuálnych diel, na ktoré je žiadaná podpora s uvedením subjektu, ktorý činnosť zabezpečoval,

– názov a počet audiovizuálnych diel,

– jeden kus z každého audiovizuálneho diela,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s obstaraním audiovizuálnych diel.

 • §12 ods. 1 písm. e) Tvorba alebo prevádzkovanie webovej stránky alebo aplikácie zameranej na tému včely alebo včelárstvo

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka zabezpečujúci webovú stránku alebo aplikáciu zameranú na tému včely alebo včelárstvo.

Výška podpory:

– do 50 EUR z oprávnených nákladov

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s tvorbou alebo prevádzkovaním webovej stránky alebo aplikácie zameranej na tému včely alebo včelárstvo.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– písomná informácia podľa Prílohy č. 46 o webovej stránke alebo aplikácii zameranej na tému včely alebo včelárstvo,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s tvorbou alebo prevádzkovaním webovej stránky alebo aplikácie zameranej na tému včely alebo včelárstvo

 • §12 ods. 1 písm. f) Propagácia správnej farmárskej praxe priateľskej ku včelám

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka zabezpečujúci propagáciu správnej farmárskej praxe.

Výška podpory:

– do 70 % z oprávnených nákladov.

Podmienky pre poskytnutie podpory:

– propagácia a marketing zootechnických, šľachtiteľských a veterinárnych zásad hospodárenia so včelami (napr. letáky, brožúry).

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory:

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 47, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na propagáciu správnej farmárskej praxe,

– kópia dokladov o nákladoch spojených s propagáciou správnej farmárskej praxe.

Prílohy:

 1. Čestné prehlásenie účasti na vzdelávacej aktivity (prednáška, seminár, kurz, konferencia) k 5 ods. 1 písm. a), b) d), e),
 2. Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov určených pre včely na liečbu varroózy k §
  7 ods. 1 písm. a)
 3. Zoznam schválených veterinárnych prípravkov pre včely k § 7 ods. 1 písm. a
 4. Zmluvní veterinárni lekári pre včelárov - Zoznam veterinárnych lekárov
 5. Zoznam veterinárnych technických pomôcok k § 7 ods. 1 písm. c)
 6. Vzor projektu podľa § 8 ods. 1 písm. b) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

JEDNOTLIVÉ PRÍLOHY A TLAČIVÁ VYPĹŇAJTE ČITATEĽNE VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI, ALEBO VYPLŇTE TLAČIVO V POČÍTAČI!

Celé znenie Usmerneia na stiahnutie tu:

USMERNENIE SZV č.1_2024 SZV

Zdieľať článok na sociálnych sieťach
Súvisiace články
Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, ktoré združuje chovateľov a priateľov včiel.
16 127
Včelárov
249 915
včelstiev

Krajské regionálne zložky SZV

SEKRETARIÁT SZV
Telefón
0903 296 86502/65 42 14 60
Po – Pia 8:00 - 15:00
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Slovenský zväz včelárov | Copyright © 2007-2021 | www.vcelari.sk | Ochrana osobných údajov
byvisinility